MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri uygulaması...

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri uygulaması, dünyada yaygın olarak kullanılan, bilimsel, THY’nin hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen bir çalışmadır

Bugün bazı basın yayın organlarında, Türk Hava Yolları’nın bir grup çalışanına uyguladığı “kişilik testi” konusunda haberler yer almaktadır. Bazı yanlış iddialara ve imalara konu olması nedeniyle basın ve kamuoyunu bilgilendirmek bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Kurumumuz tarafından şu aşamada VIP ve CIP çalışanlarına uygulanmakta olan test, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI-Minnesota Multiaxial Personalty Inventory) adını taşıyan, uluslararası alanda bilimselliği kabul edilmiş, dünyanın pek çok ülkesinde yaygın olarak kullanılan, ülkemizde de üniversitelerde ve çeşitli şirketlerde uygulanan bir kişilik testidir.

Söz konusu test, ilk olarak 1939 yılında geliştirilmeye başlanmış, zaman içerisinde geliştirilerek bugünkü muhtevasını kazanmıştır.

566 sorudan oluşan ve halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılan test, orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. THY’de uygulanan test, soru sayısı ve muhtevası olarak orijinalinin aynısıdır. Bazı basın yayın organlarının öne çıkarttığı; kişilerin inanç sistemi ve cinsel değerlerine yönelik olarak testte yer alan sorular, testteki 566 sorunun çok azını kapsamakta olup, insanların genel kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olması için sorulan ve testin orijinalinde de yer alan sorulardır. Kaldı ki, MMPI uygulamasında sonuçlar, soruların tek tek değerlendirilmesiyle değil, birbirleriyle çapraz ve gruplandırılarak değerlendirilmesiyle elde edilmektedir.

THY, çalışanlarının kişilik özelliklerinin objektif ve bilimsel kriterler temelinde ortaya çıkartılabilmesi, bu çerçevede potansiyel iyileşme alanlarının belirlenebilmesi ve çözümlerinin geliştirilebilmesi için çeşitli dönemlerde bu türlü testleri yapmıştır. Bu testlerin yapılması, THY’nin mevcut İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde de belirtilmektedir.

Bu tür testler daha yaygın olarak, işe yeni alımlarda kullanılabildiği gibi, mevcut çalışanlar üzerinde de, kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Yani, hizmet kalitesinin artırılmasında, hizmetlerin çeşitlendirilmesinde ve çalışanların doğru görevlendirilmesinde karar alma ve değerlendirmede yardımcı bir unsur olmaktadır.

MMPI testi de, THY’de daha önceki yıllarda da çeşitli defalar uygulanmıştır.

“Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri” testi, THY için, tamamen konusunda uzman kuruluş tarafından yapılmakta olup, sonuçları sadece genel değerlendirme raporu olarak kurum yönetimiyle paylaşılmakta, testin ayrıntıları ve personelin kişilik haklarına dokunabilecek herhangi bir bilgi kesinlikle verilmemektedir. Değerlendirme raporunun verilmesini takiben test belgeleri imha edilmektedir.

VIP ve CIP’de çalışan yaklaşık 100 kişiyi kapsayacak envanter çalışması, şu ana kadar 60 çalışanda uygulanmıştır.

Görüleceği üzere, MMPI testi, tüm dünyada kabul görmüş, çağdaş ve bilimsel, THY’nin hizmet kalitesini ve çalışan memnuniyetini artırmayı hedefleyen bir çalışma olup, desteklenmesi gereken bilimsel bir çalışmaya olumsuz anlamlar yüklenmesini, ne yazık ki iyi niyetli yaklaşımdan uzak olarak değerlendiriyoruz.

Basınımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Türk Hava Yolları
Basın Müşavirliği

10.10.2006