Genel Kurallar

Miles&Smiles Katılım Koşulları

1. Üyelik

1.1 Üye olabilecekler
1.2 Üyelik başlangıcı
1.3 Başvuruların bireyselliği
1.4 Üyelik hakkında değerlendirmede bulunma hakkı
1.5 Fesih, askıya alınma, program üyeliğinin sona ermesi
1.6 Fesih halinde Millerin geçerliliği
1.7 Program kayıtlarının geçerliliği

 

2. Miles&Smiles üyelik kartı

2.1 Kart gönderimi
2.2 Geçici kart
2.3 Kartın kişiselliği
2.4 Kartın mülkiyeti
2.5 Kartın kaybı
2.6 Kişisel güvenlik kodu (PIN kodu)

 

3. Miller

3.1 Hesaplama birimi
3.2 Hesaplamada dikkate alınacak Miller
3.3 Kişisel Mil hesabı
3.4 Mil kazanımı
3.5 Millerin işlenmesi
3.6 Millerin sonradan hesaba işlenmesi
3.7 Millerin geçerlilik süresi
3.8 Mil kazanılamayan uçuşlar
3.9 Mil bildirimi
3.10İtirazların değerlendirilmesi ve kayıtlarda düzeltme yapılması

 

4. Ödüller

4.1 Ödül çeşitleri
4.2 Ödül tabloları
4.3 Ödül kullanımı
4.4 Ödül kullanımında sınırlama
4.5 THY'nin yolcu ve bagaj taşıma genel şartlarının geçerliliği
4.6 Ödüllerin başka kişilere kullandırılması
4.7 Ödüllerin düzenlenmesi
4.8 Millerin aktarımı

 

5. Ödül biletlere ilişkin uygulama kuralları

5.1 Ödül biletin düzenlenmesi
5.2 Ödül biletin Mil hesabına esas alınmayacağı
5.3 Ödül biletler için gerekli Mil toplamı
5.4 Ödül biletin geçerlilik süresi
5.5 Ödül biletin düzenleneceği rezervasyon sınıfı
5.6 Ödül bilet düzenlenirken esas alınacak Mil
5.7 Ödül bilet uygulamasında değişiklik yapma hakkı ve ödüllerin Mil kazanımı için esas alınmaması ve diğer kısıtlamalar
5.8 Ödül bilette open jaw
5.9 Üyenin bilet düzenlettiği uçuşa gelmemesi ya da gerekli belgeleri ibraz edememesi
5.10 Online ödül bilette teslimat
5.11 Elektronik ödül bilet
5.12 İşlem ücretleri

 

6. Classic Plus, Elite ve Elite Plus / Miles&Smiles Üyelikleri

6.1 Classic Plus, Elite ve Elite Plus Üyelik
6.2 Üyeliğe esas alınacak Miller
6.3 Üyelik şartları

 

7. Diğer hükümler

7.1 Vergi ve harçlar
7.2 Bilgilerin gizliliği
7.3 Bildirim sorumluluğu
7.4 Milli mevzuat
7.5 Kötüye kullanım
7.6 Kurallara aykırılık
7.7 Program değişiklik hakkı ve haklardan feragat edilmeyeceği, sorumluluğun sınırlandırılması
7.8 Programı devir hakkı

 

8. Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme

 

Miles&Smiles’ın işleticisi ve her tür hakkının sahibi Türk Hava Yolları A.O. “THY” olup, bu program THY’nin program katılımcısı değerli müşterilerine “üye” minnettarlığının ifadesi olarak, çok çeşitli özel avantajlar sunmak üzere oluşturulmuştur. THY programa başka havayollarının ve kuruluşların (oteller, araba kiralama şirketleri gibi) dahil edilmesi ve bunlar aracılığı ile Mil kazanılması ve harcanmasının sağlanması hakkını saklı tutar.

Mil kazanılması, Mil harcanması ve Miles&Smiles’ın genel koşul ve uygulamaları için çeşitli şartlar mevcuttur. THY Miles&Smiles program koşulları konusunda her tür tasarruf yetkisine sahip olup, bu kural ve koşulları herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin ve bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Diğer program kural ve koşulları ile burada belirtilen kural ve koşullardaki değişiklikler ve özel uygulamalar diğer Miles&Smiles enformasyon dokümanları ve sürekli iletişim kanalları (örneğin Miles&Smiles üyelik rehberi, Miles&Smiles haber bülteni, Miles&Smiles hesap bildirim ekstresi, web sayfasındaki duyurular, Skylife, Shop & Miles Kredi Kartı haber bülteni, vb.) ve eklerinde de yer alabilir. Üyeler THY ile işbu Genel Kural ve Koşulların tamamı ile anılan dokümanlar ile bunlarda yapılabilecek değişiklikler kapsamında anlaşmaya girmektedirler.

1. Üyelik

1.1 Üye olabilecekler:Miles&Smiles üyeliği, hali hazırda Frequent Flyer programlarının yasa ile serbest olduğu ve Miles&Smiles’ın sunulduğu herhangi bir ülkede mukim 2 yaşın üzerindeki bütün gerçek kişilere bireysel olarak açıktır; bu kişiler kişisel statüleri ile ilgili kurallara uydukları takdirde programa üye olabilirler. Üyelik tüzel kişilere veya diğer grup ya da derneklere açık değildir.

1.2 Üyelik Başlangıcı: Program üyeliği; Miles&Smiles Üyesi olmak isteyen kişinin üyelik, formunu doldurulması ve iş bu genel kural ve koşulları kabul etmesi ya da geçici kartını kullanarak gerçekleştireceği ilk aktivite ile başlar.

1.3 Başvuruların Bireyselliği: Birden çok kişinin ortak başvuru yapması ya da aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması yasaktır.

1.4 Üyelik hakkında değerlendirmede bulunma hakkı: Miles&Smiles Programı'na katılmak için başvuruda bulunan kişiler, programa nihai olarak kabul edilmeleri şartıyla, başvurularını yapar yapmaz üyelere sunulan imkanlardan faydalanabilirler. THY her başvuruyu kabul etmek zorunda olmayıp, sebep göstermeksizin üyelik taleplerini reddedebilir.

Sayfa başı

1.5 Fesih, askıya alınma, program üyeliğinin sona ermesi: Üyeler istedikleri anda, herhangi bir ihbar süresine uymaksızın yazılı başvuruda bulunarak Miles&Smiles Programından ayrılabilirler. THY, iki haftalık bir feshi ihbar süresi tanımak sureti ile üye ile sözleşmeyi her zaman sebep göstermeksizin feshedebilir. Haklı bir sebebin varlığı halinde ihbar süresine uyulmaz. THY aşağıdaki durumların varlığı halinde sözleşmeyi askıya alabilir. Sözleşmeyi askıya alma hakkı, aşağıda sayılı hallerin varlığı hususunda kuvvetli şüphelerin olması halinde de mevcut olup, araştırma süresince devam eder. Bu hallerin varlığı halinde THY, her tür diğer tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir feshi ihbar süresine uymaksızın, sözleşmeyi derhal feshedebilir ve bu durumda Üyeye karşı, Miller ve diğer yükümlülükler için sorumlu olmaz.

I) Üye'nin Miles&Smiles Genel katılım koşulları ile diğer Miles&Smiles enformasyon dokümanlarında belirtilen program koşullarını ve THY’nin Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarını ağır şekilde ihlal etmesi,

II) Üye'nin yanlış bilgi vermesi (örn.: yapılan uçuşlarla ilgili detaylar) veya Miles&Smiles Programı'ndan kurallara ve kanuna aykırı şekilde faydalanması,

III) Üyenin; Miles&Smiles görevlileri, THY personeli veya diğer yolcu ya da üyelere karşı sözlü ya da fiili saldırıda bulunması, sataşması ya da tacizde bulunması, ya da özellikle uçuş esnasında ve CIP Salonlarında görevli personelin talimatlarına aykırı davranılması ya da üyenin uçağa ya da uçaktaki yolcu ya da mürettebatın malına zarar vermesi.

Sayfa başı

1.6 Fesih halinde Millerin Geçerliliği: Miles&Smiles Üyeliği'ne dair kazanılmış haklar, üyeliğin üye ya da THY tarafından ihbar verilmek suretiyle sona erdirilmesi hallerinde, Millerin geçerliliği konusunda kısıtlama getirilen sair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla feshi ihbardan sonra 6 ay süresince geçerli olmaya devam eder. Üye bu süre içerisinde hesabında herhangi bir ödül kullanımına yeterli bulunan Millerini program koşullarına uygun olarak kullanabilir. Üye, herhangi bir ödül almak için yeterli olmayan Miller üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. THY’nin sözleşmeyi haklı sebep ile feshi halinde üyenin kazanılmış Millerini kullanma hakkı da fesihle birlikte sona erer.

1.7 Program kayıtlarının geçerliliği: İşbu Genel Kural ve Koşullara bağlı olarak Türk Hava Yolları, kişisel Miles&Smiles Hesapları'nın idaresi, kaydolunan Millerin hesaplanması ve ödül bilgilerinin hazırlanması ile ödüllerin verilmesi ve icrası konusunda tek yetkili olup,programdaki performans değerlendirmesi konusunda THY kayıtları geçerlidir.

2.Miles&Smiles Üyelik Kartı

2.1 Kart gönderimi: Miles&Smiles kart gönderimi, üyenin program koşulları dahilinde Türk Hava Yolları veya Star Alliance üyesi diğer havayolları ile gerçekleştirilecek ilk uçuşunuz sonrası veya ilk kredi kartı aktivitesinden sonra kayıtlı posta adreslerine otomatik olarak gönderilecektir.

Üyelerin son 12 ay içerisinde 25.000 Statü Mili toplanarak Classic Plus üyeliğine yükselmeleri halinde “Full Kit” (üyelik kart, üyelik rehberi ve bagaj etiketleri) gönderilecektir. Üyeler kartları ulaşıncaya kadar geçici kartları ile işlem yaptırabileceklerdir. Hesabında hiç bir aktivite kaydı olmayan üyelere üyelik kartı gönderilmeyecektir.

2.2 Geçici kart: Miles&Smiles Başvuru Formu'nda, daimi kişisel üyelik numarasını içeren geçici bir üyelik kartı yer alır.

2.3 Kartın Kişiselliği: Miles&Smiles Üyelik Kartı kişiye özeldir, başkasına devredilemez ve verildiği üye tarafından imzalanır.

2.4 Kartın mülkiyeti: Miles&Smiles Üyelik Kartları, THY’nin mülkiyetindedir ve üyeliğin sona ermesini takiben ya da THY’nin talebi halinde derhal iade edilir.

2.5 Kartın Kaybı: Kaybolan, çalınan ya da hasar gören Miles&Smiles Üyelik Kartları, THY’ye olayın bildirilmesini takiben yenisi verilir.

2.6 Kişisel Güvenlik Kodu (PIN kodu): Her üyeye kişisel tanımlanmasını mümkün kılan bir kişisel güvenlik kodu “PIN Kodu” verilir. PIN Kodu, üyenin online olarak yapacağı tüm işlemlerde kullanacağı özel bir şifredir. PIN Kodu kullanılarak program kapsamındaki haklarda tasarruf imkanı doğmakta ve üye tanımlanmaktadır. Doğru PIN Kodu ile yapılan işlem Üye tarafından yapılmış bir işlem sayılır. Bu sebeple, hesaplarının güvenliği ve kötü amaçlı kullanımı engellemek açısından üyeler; PIN Kodu’nun 3. şahıslara verilmesini engellemekten ve PIN Kodunun gizliliğini sağlamaktan sorumludurlar. PIN kodu THY tarafından sadece üyenin kendisine talebi doğrultusunda bildirilmekte olup Miles&Smiles üyesi dışındaki kişilerce kullanımından THY hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyenin PIN Kodu ile ilgili herhangi bir kötüye kullanım, PIN Kodunun yetkisiz kişilerce öğrenildiği kuşkusu duyması halinde, vakit kaybetmeksizin en kısa sürede, enformasyon dokümanlarımızda belirtilen Miles&Smiles yetkili birimlerine bilgi vermesi zorunludur. Bu bildirimin zamanında ya da hiç yapılmaması halinde THY ancak kasıt ve ağır ihmali halinde sorumlu olacaktır.

Sayfa başı

3. Miller

3.1 Hesaplama Birimi: Miles&Smiles Programının hesaplama birimi Mildir. Miles&Smiles Program Milleri iki ana grupta değerlendirilir. Uçuş Milleri (Statü Mili), kira seferleri (charter) ve ücretsiz uçuşlar hariç olmak üzere, gerçekleştirilen tarifeli Türk Hava Yolları, ve anlaşmalı diğer havayolları ile gerçekleştirilen tarifeli uçuşlardan kazanılabilir. 
Bonus Miller, anlaşma yapılan firmalardan, otel konaklamalarından, oto kiralama firmalarından araba kiralayarak ve Garanti Bankası ile ortaklaşa geliştirilen co-branded kredi kartı olan Miles&Smiles kredi kartı kullanılarak yapılan harcamalardan kazanılır.  Bonus Miller, üyelik hesap özetlerinde toplam Millerin yükselmesini sağlar ve ödül bilet, refakatçi bileti ya da upgrade gibi ödüllere hak kazandırır.

3.2 Hesaplamada dikkate alınacak Miller: Program dahilinde sunulan bütün avantajlar, üyenin Miles&Smiles Programı'na katılmasından sonra biriktirdiği ve Mil hesabına işlenen Mil sayısına göre verilir.

3.3 Kişisel Mil Hesabı: Her üyeye, kazandığı Millerinin kaydedildiği bir kişisel Miles&Smiles “Mil Hesabı” verilir. Classic Plus Elite ve Elite Plus üyelere özel “Aile Üyeliği” uygulaması hariç olmak üzere, Miller ve Mil hesapları devredilemez, üye olsun ya da olmasın birden çok kişinin Mili aynı hesapta toplanamaz, tek bir ödül alabilmek için diğer Miles&Smiles Üyeleri’nin Milleri ile birleştirilemez. Miller işbu program dahilinde belirtilen şekilde sarf edilir, nakde çevrilemez ve karşılığında nakit eşdeğeri verilmez. THY’nin Millerin kullanım koşullarının belirlenmesi konusunda her tür tasarruf hakkı saklıdır.

Üye’nin vefatı halinde ölüm ilamı, verasetname ve diğer varislerin haklarından feragat ettiklerini gösterir noter tasdikli feragatnamenin Türk Hava Yolları’na ibraz edilmesi durumunda varislerden birine vefat eden üye’nin Milleri Bonus Mil olarak transfer edilir. Transfer edilen Miller ilk kazanıldıkları tarih itibariyle geçerlidir.

Sayfa başı

3.4 Mil Kazanımı: Üyenin Mil Hesabına işlenen Millerin sayısı, Mil kazanımına esas program etkinliğinin gerçekleştirildiği dönemdeki, program şartlarına göre belirlenir. Bu koşullar üzerinde tasarruf yetkisi THY’nin olup, Mil kazanım ve kullanım koşulları THY’ce her zaman değiştirilebilir. 

Bilindiği üzere, Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programımızda diğer pek çok havayolu uygulamalarında olduğu gibi, Mil kazanım esası olarak  IATA TPM Mil değerleri kullanılmaktadır. IATA TPM Mil değerleri, IATA tarafından yayınlanan Ticketed Point Mileage kitabında yayınlanmakta ve bu kitap belirli periyotlarda güncellenmektedir. IATA üyesi bir havayolu Özel Yolcu Programı olarak Mil kazanım tablolarımızı söz konusu IATA kitabında yer verilen değerleri referans almak suretiyle güncellemektedir. 

(I)Türk Hava Yolları uçuşlarında:  Kalkış ve varış havaalanları arasındaki mesafe Mili, uçuş sınıfı dikkate alınarak üye hesabına kaydedilir. Yurtiçi uçuşlarda üye hesaplarına uçuş sınıfı dikkate alınarak sabit değerde Mil kaydedilir. Buna göre W,P sınıfları için 150 Mil, T,L,V sınıfları için 300 Mil, M,K,H,S,E,Q sınıfları için 600 Mil, Y,B sınfıları için 750 Mil, K,J sınıfları için 1000 Mil, C,D sınıfları için 1250 Mil üye hesabına kaydedilir. Yurtdışı uçuşlarda Ekonomi Class’da gerçek mesafe Mil değerinin W ve P sınıfları için minumum 250 Mil olmak üzere %25’i, T,L ve V sınıfları için minumum 500 Mil olmak üzere %50’si, M,K,H,S,E ve Q sınıfları için minumum 1000 Mil olmak üzere %100’ü, Y ve B sınıfları için minumum 1250 Mil olmak üzere %125’i, Business Class’da gerçek mesafe Mil değerinin K ve J sınıfları için minumum 1350 Mil olmak üzere %135’i, C ve D sınıfları için minumum 1500 Mil olmak üzere %150’si üye hesabına kaydedilir. Classic Plus, Elite ve Elite Plus üyeler ücretli, business sınıf uçuşlardan Classic üyelere oranla %25 fazla Mil kazanırlar.

AnadoluJet uçuşlarında: Miles&Smiles üyelerimiz AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen uçuşlardan Statü Mili kazanırlar.

Star Alliance üyesi diğer havayolları uçuşlarında:

 • Star Alliance üyesi diğer havayolları uçuşlarından kazanılan Miller, uçulan kabinin yanı sıra uçuş sınıfına göre de değişiklik gösterir. Bilet için ödediğiniz bedel ne kadar yüksekse, o kadar fazla Mil kazanırsınız.
 • Uçuş sınıfına göre Mil kazanımını gösteren tablolara program ortakları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
 • ‘Business Class’ uçuşlarınızdan ise kalkış ve varış havalimanları arasındaki gerçek Mil değerinin 1,5 katı kadar Mil hesabınıza işlenir.

  Bazı Star Alliance üyesi havayollarında da minimum Mil uygulaması bulunmaktadır.

  (II) Ekonomi, Business ve First Sınıf yolculuklarında Mil kazanılır. Business ve First Sınıf'ta uçan üyeler bu uçuş sınıfları için ilave Mil kazanırlar. (Bazı Star Alliance üyesi havayollarında first sınıf uygulaması mevcut olup, ilgili sınıfta gerçekleştirilen uçuşlardan da ilave Mil kazanılır.) Miller, ilk ödenen bilet ve rezerve ve konfirme edilmiş olan uçuş sınıfına göre kazanılır. Kullanılmamış, tarihi geçmiş veya para karşılığında iade edilmiş biletlerden Mil kazanılmaz.

  (III) Üyeler; THY’nin, çeşitli kuruluşlar ile akdedeceği anlaşmalar tahtında, o kuruluşlar tarafından sağlanan mal ve hizmetleri almaları ya da bu kuruluşlar ile Üye'nin akdedeceği anlaşmalar uyarınca işbu Miles&Smiles Programı şartlarına tabi olmak koşulu ile Bonus Mil kazanabilirler. Bu kuruluşlar THY’den tamamen bağımsız olup, THY’nin bu kuruluşlar üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. THY bu kuruluşların program taahhütlerini yerine getirmemesinden ve sözleşmelerine aykırı davranmalarından sorumlu olmadığı gibi, bunlar neticesinde doğabilecek zararlardan da sorumlu değildir.

  (IV) Miles&Smiles programı dahilinde uçuşlardan Mil kazanımı için uçuşun gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
 • 3.5 Millerin işlenmesi: Kazanılan Millerin Mil Hesabına otomatik olarak işlenmesi ancak, Mil kazanımına esas olan rezervasyonun yaptırılması esnasında Miles&Smiles üye numarasının belirtilmesi ve check-in yaptırılırken Miles&Smiles Üyelik Kartının ibraz edilmesi ile mümkün olur. Üyenin Miles&Smiles Programına kayıt edilmiş olan Milleri başka bir Frequent Flyer Programında kayıtlı üyelik hesabına ya da başka bir Frequent Flyer Programına kayıtlı olan Milleri Miles&Smiles Programındaki hesabına aktarılamaz.

  Sayfa başı

  3.6 Millerin sonradan hesaba işlenmesi: Mil kazanımıyla ilgili geriye dönük talepler, uçuşun, hizmetin ve sair Mil kazanımına esas olan faaliyetin/program etkinliğinin gerçekleşmesini müteakip, 12 ay içinde yapılmadığı takdirde üyenin, Millerini hesabına kaydedilmesinin talep hakkı son bulur ve bu Millerin hesabına kaydedilmesi amacıyla THY’ye sunduğu belgelerin iadesi de yapılamaz.

  Bazı Star Alliance üyesi havayollarında geriye dönük eksik uçuş işleme süreleri ve prosedürleri farklılık göstermektedir. Söz konusu havayolları ile gerçekleştirilen uçuşlarda ilgili havayolunun uygulaması dikkate alınacaktır.
  Miles&Smiles programı kapsamında, anlaşma yapılan program ortakları ile gerçekleştirilen aktiviteler anlaşma tarihi itibariyle üye hesabına kaydedilmekte olup, anlaşma tarihinden önce gerçekleştirilen aktivitelerden Mil kazanımı mümkün değildir.

  3.7 Millerin geçerlilik süresi: Yıl boyunca Mil kazanılabilir. Miles&Smiles enformasyon dokümanlarında aksi bildirilmedikçe, Miller, Mil kazanımına esas program etkinliğini (Uçuş, otel konaklaması, oto kiralama) takip eden 3. takvim yılının sonunda geçerliliğini kaybeder. Geçerliliğini yitirecek her 1.000 Mil için 10 Dolar ödeyerek, Millerinizin süresini 3 takvim yılı uzatabilirsiniz. Hesap özetindeki uyarıya rağmen kullanılmayan Miller geçerliliğini yitirir ve bu Millerin yeniden geçerlilik kazanması söz konu olmaz. İstenilen tarih ve parkur için Millerin kullanılmaması da dahil diğer hiçbir sebeble bu süre uzatılmaz. Azami süre mutlaktır. THY bu süre içerisinde üyenin istediği tarih ve parkurda her zaman seyahat edebileceğini garanti etmez.

  Geçerliliğini yitirecek Miller ile ilgili bilgiler, hesap özetlerinde üyelere bildirilecek ve bu Milleri harcamaları talep edilecektir.

  Geçerliliğini yitirecek olan Millerin geçerliliğini yitirme süresinden önce mutlaka biletlenmiş olması gerekmekte olup rezervasyon yapılması yeterli değildir.

  3.8 Mil kazandırmayan uçuşlar: THY, makul bir süre öncesinden bildirmek kaydıyla, belli fiyat, ödeme ve/veya yolcu kategorilerini kısmen veya tamamen Miles&Smiles Programının dışında tutma hakkını saklı tutar.

  Sayfa başı

  3.9 Mil Bildirimi: Üyelere, cari Mil bakiyelerini ve Miles&Smiles Programı ile ilgili ek bilgileri içeren düzenli dokümanlar ve ekstreler e-posta ile gönderilir. Ekstre gönderimi dönem içerisinde Mil kazanımı veya harcanması halinde her ay; aksi takdirde yılda iki kez üyelerin sistemimizde kayıtlı e-posta adresine gönderilir. Ayrıca posta ile ekstre gönderimi yapılmamaktadır. Bir seneyi aşkın süredir program Mili toplamamış bir Üye'ye, bu dokümanlar veya Miles&Smiles Programı ile ilgili diğer bilgilerin gönderimi durdurulabilir. Üyeler PIN numaraları ve üye kart numaralarını girmek suretiyle internet üzerinden de Mil bakiyelerini öğrenebilir ya da SMS göndererek Mil bilgilerini SMS kanalı ile alabilirler. THY, Programla ilgili bildirim ve duyuruları üyelerin başvuru formunda belirttiği e-posta adreslerine gönderir. E-posta adresleri Miles&Smiles hesaplarında kayıtlı olmayan üyeler için Mil bildirimini içeren gönderim yapılamaz.

  Söz konusu duyurular www.MilesandsMiles.com web adresinden de duyurulur. Üyeler bu duyuruları takip etmekle, posta ve e-posta bilgileri ile ilgili değişiklikleri THY’ye bildirmekle yükümlüdür. Üyelerin kişisel bilgilerini güncellememeleri nedeniyle bildirim ve duyurulardan haberdar olmamalarından THY sorumlu değildir.

  THY Mil bakiyesi ve program duyuruları da dahil olmak üzere, her tür enformasyonu sadece elektronik ortamdan duyurma ve yazılı formatta duyuru yapmama hakkını saklı tutar. Üyeler Mil bakiyesi ve programa katılımlarına ilişkin yazılı bildirimlere, bildirimin yapılmasından itibaren 3 hafta içinde itiraz etmezlerse, bildirimin içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Üyeler, bildirimlerin her ne sebeple olursa olsun kendilerine ulaşmaması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamazlar.

  3.10 İtirazların değerlendirilmesi ve kayıtlarda düzeltme yapılması: THY, yolcunun Mil bakiyesi ve program katılımı konusundaki itirazların değerlendirilmesi ile Mile hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkili olup, Milin Üye'nin hesabına yanlış bir şekilde kaydedildiği kanaatine varır ise kaydedilen Mili iptal etme veya Milin kaydedilmesine engel olma hakkını saklı tutar. THY’nin hesabına yanlış kaydedilen Mili kullanarak ödül kullanmış Üyenin hesabını borçlandırmak veya zararının giderimi için diğer yasal yollara başvurmak hakkı saklıdır.

  4. Ödüller

  4.1 Ödül çeşitleri: Miles&Smiles Programında kazanılabilecek ödüller, Ödül Biletler, Refakatçi Biletleri, Upgrade (bir üst sınıfa yükselme) ve THY tarafından belirlenen diğer düzenlemelerden oluşmaktadır. Sadece ödül biletler Internet üzerinden talep edilebilir, Internet üzerinden THY uçuşlarında refakatçi bilet ve upgrade için düzenleme yapılmaz. Online upgrade imkanı Star Alliance havayollarının uçuşları ile THY uçuşları için belli ücret sınıfları ve Star Alliance Mil tablosuna göre mümkündür.

  4.2 Ödül tabloları: Miles&Smiles programı kapsamında uygulanan ödüllere ait Mil değerlerini gösteren tablolara ve detaylı bilgiye Miles&Smiles Çağrı Merkezimizden ya da web sitemizden ulaşılabilir. Türk Hava Yolları makul bir süre öncesinden bildirmek kaydıyla bu tablolarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  4.3 Ödül Kullanımı: Ödül kullanırken, üyelerin ilgili rezervasyon işlemlerini THY Rezervasyon Çağrı Merkezi’nden, THY web sitesinden, THY Satış Ofislerinden ya da yetkili acentelerden yaptırmaları gereklidir. Üye istediği uçuş veya hizmet ile ilgili rezervasyonu, bu rezervasyonun Miles&Smiles ödülü niteliği taşıdığını açık bir şekilde belirtmeden yapmış ise, Türk Hava Yolları ödülü vermeyi reddedebilir.

  4.4 Ödül Kullanımında Sınırlama: Ödüller, THY tarafından belirlenen tarih, belli kontenjan ve parkur sınırlamaları ile diğer kısıtlamalara tabi olabilir. Belli ödüllerin kazanılması ve kullanımı konusunda ekstra düzenlemelere ve değişikliklere gidilebilir.

  Miles&Smiles programı dahilinde Star Alliance üyesi diğer havayolları uçuşlarında ve Türk Hava Yolları ile kombine düzenlenen ödül biletlerde aksine düzenleme bulunmadıkça Miles&Smiles program kural ve koşulları geçerlidir.

  4.5 THY’nin Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarının Geçerliliği: Miles&Smiles Programı neticesinde yolcunun bilete hak kazanması halinde, kazanılan bilet THY "Taşıma Genel Şartları'na tabi tutulacak ve işbu program ve diğer Miles&Smiles enformasyon dokümanları ile sürekli iletişim kaynaklarında aksi belirtilmedikçe Üye, diğer yolcularla eşit haklara sahip olacaktır.

  Ödül biletin diğer anlaşmalı havayollarında kullanılması halinde ilgili havayolunun taşıma genel şartları geçerlidir.

  4.6 Ödüllerin başka kişilere kullandırılması: Miles&Smiles ödülleri, üyeler bunlar için hiçbir karşılık (nakdi veya ayni olarak) almadığı takdirde, herhangi bir kişiye kullandırılabilir.

  4.7 Ödüllerin düzenlenmesi: Talep edilen ödüle hak kazanılması ve ödülün mevcut olması halinde, ödül düzenlenir. Ödüller, düzenlenme tarihlerini takip eden 1 sene sonunda geçerliliklerini yitirirler. Ödüller devredilemez ve/veya süresi uzatılamaz, herhangi bir diğer ödeme türüyle birleştirilemez.

  4.8 Millerin aktarımı: Miles&Smiles programında kazanılan Miller başka bir Özel Yolcu Programına aktarılamaz, devredilemez ve birleştirilemez.

  Bonus Mil Satışı: Bonus Mil satışı uygulamasından tüm Miles&Smiles üyelerimiz faydalanabilmektedirler. Bonus Mil satışı uygulamasında satın alınan Millerin iadesi ve satın alınan Miller için ödenen ücretin iadesi yapılmamaktadır. Üye, kendi hesabı veya dilediği üye/üyelerin hesapları için her bir takvim yılı içerisinde ve her bir üye için en fazla 50.000 Mil olmak üzere Bonus Mil satın alabilmektedir. Satın alınan Bonus Miller, Miles&Smiles program kural ve koşullarına tabidir. Minimum 1000 Bonus Mil satın alınabilecektir. Web üzerinden yapılan Bonus Mil satışlarında satın alınan Miller anında üye hesabına yansımaktadır.

  Mil Transferi: Mil Transferi uygulamasından tüm Miles&Smiles üyelerimiz faydalanabilmektedir. Transfer edilecek minimum ve maximum Mil miktarında limit bulunmamaktadır. Üyelerimiz, istediği sayıda kişi için Mil transferi yapabilirler. Kullanılmamış tüm Statü ve Bonus Miller transfer edilebilir. Miller bonus Mil olarak transfer edilir, üyelerin kart seviyeleri Mil transferinden etkilenmez. Miller, transfer edildiği tarih itibariyle 3 takvim yılı geçerlilik kazanırlar. Transfer edilen Miller, tekrar transfer edilebilir.Mil Transferi Uygulamasında satış değeri; ilk 1.000 Mil için 10 Dolar. Ücretlere KDV dahildir. Mil transferi işlemi için ödenen ücretin ve transfer edilen Millerin iadesi yapılmamaktadır. Mil Transferi işlemleri sadece web sitesi üzerinden uygulanmaktadır. Transfer edilen Millerin kullanımı Miles&Smiles program kural ve koşullarına tabidir. Mil transferi işlemlerinde, transfer edilen Miller anında diğer üyenin hesabına yansımaktadır. Transfer işlemi sonucunda üyemize SMS ve email ile bilgi mesajı gönderilmektedir

  Sayfa başı

  5. Ödül biletlere ilişkin uygulama kuralları

  5.1 Ödül biletin düzenlenmesi: Ödüller acenteler tarafından düzenlenebilir. Miles&Smiles üyeleri AnadoluJet ve Türk Hava Yolları uçuşlarındaki iç hat uçuşlar için yetkili acentelerimizden ödül bilet düzenletebilirler. İç-Dış hat ödül/Refakatçi bileti ve Upgrade ödülleri uygulamaya dahil olmayıp, Mil iadesi/rezervasyon ve parkur değişikliği işlemleri acenteler tarafından yapılmamaktadır. Acenteler sadece Miles&Smiles üyelerinin kendi adlarına ödül bilet düzenleyebileceklerdir. Acenteler tarafından düzenlenecek ödül biletlerde Miles&Smiles Özel Yolcu Programı kural ve koşulları geçerli olacaktır.

  5.2 Ödül biletlerin Mil hesabına esas alınmayacağı: Ödül biletlerle yapılan yolculuklardan ve diğer ödül hizmetlerinden Mil kazanılamaz.

  5.3 Ödül biletler için gerekli Mil toplamı: ödül bilet kullanımı için gerekli olan Mil miktarı, Miles&Smiles üyesinin hesabında mevcut olmalıdır. Hesabında yeterli Mil miktarı bulunmayan üyeler için ödül bilet düzenlenmez. Ödül biletler için gerekli Mil toplamı, yetişkinler ve çocuklar için eşdeğerdir. 2 yaşından küçük bebekler için ödül bilet düzenlenmez.

  Sayfa başı

  5.4 Ödül biletin geçerlilik süresi: ödül biletler düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl sonunda geçerliliklerini yitirirler. Bu biletler devredilemez ve/veya süresi uzatılamaz, herhangi bir ödeme türüyle ve promosyonel/indirimli biletler ile birleştirilemez. Ödül bilet kullanmak için Miles&Smiles programı Milleri diğer üyelere aktarılamaz ya da tek bir ödül alabilmek için diğer üyelerin Milleri ile birleştirilemez.

  5.5 Ödül biletin düzenleneceği rezervasyon sınıfı: Ödül biletlerin düzenlenebilmesi için rezervasyonların ödül bilet sınıfından yapılıp onaylanması şarttır. Ödül biletler, gidiş dönüş rezervasyonunun onaylanmadığı durumlarda düzenlenemez. Ücretli biletlerde kullanılan opsiyon (rezervasyonu yapılan biletin satın alınma/düzenlenme süre limiti) kuralları, Miles&Smiles ödül biletleri için de geçerlidir ancak ödül biletler için havalimanı opsiyonu verilemez.

  5.6 Ödül bilet düzenlenirken esas alınacak Mil: Miles&Smiles programında düzenlenen THY uçuşlarındaki ödül ve refakatçi biletleri limitli yer kapasiteli ve yer garantili olmak üzere ikiye ayrılır. 

  5.6.1. Limitli yer kapasiteli ödül bilet: İlgili kontenjanda yer ayrılması halinde sınırlı sayıda rezervasyon yaptırabilen, rezervasyon sınıfı Ekonomi sınıf için “X”,  Business sınıf için ise “I” olan ve yedek rezervasyona izin verilmeyen, Mil değerleri, yer garantili ödül bilet Mil değerlerine göre daha düşük olan ödül bilettir. Bu  sınıflarda ödül bilet kullanımı, yeterli kapasite ayrılmasına ve yer bulunmasına bağlı olup, dönemsel olarak ve belli parkurlarda kullanılması mümkün olmayabilir. 

  Türk Hava Yollarının Star Alliance üyesi diğer havayolları ile kombine düzenlenecek ödül biletleri sadece limitli yer kapasiteli ödül bilet sınıflarında kullanılabilir. Kombine düzenlenecek ödül biletlerde Star Alliance ödül bilet tablosu ve tabloya bağlı uygulama kural ve koşulları ve mevcut Miles&Smiles ödül bilet kuralları geçerlidir.

  THY bu kontenjanda ödül bilet kullanımını dönemsel olarak askıya alma hakkını saklı tutar.

  Ayrıca bazı Star Alliance üyesi havayollarında blackout-date uygulaması bulunmaktadır.

  5.6.2. Yer garantili ödül biletlerde herhangi bir kontenjan kısıtlaması yoktur. Ücretli biletle seyahat eden yolcularımız gibi uçakta yer olduğu sürece yer garantili ödül bilet düzenlenebilir.


  THY uçuşlarında Yer garantili ödül biletler için rezervasyon sınıfı Ekonomi sınıf için X, Business sınıf için ise I‘dır. 

  Yukarıda yer alan ödül bilet sınıfları (X,Z,I) değişiklik gösterebilir. Türk Hava Yolları bu sınıflarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  5.7 Ödül bilet uygulamasında değişiklik yapma hakkı ve ödüllerin Mil kazanımı için esas alınmaması ve diğer kısıtlamalar:

  • THY ödül bilet, refakatçi bilet ve upgrade tablolarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  • Ödül biletler ile yapılan yolculuklar üzerinden ya da diğer ödül hizmetleri üzerinden tekrar Mil kazanılmaz.
  • Ödül biletler, THY tarafından belirlenen belli tarih, kontenjan, parkur sınırlamalarına ve diğer kısıtlamalara tabi olabilir. Ödül biletler, rezervasyonları onaylandıktan sonra derhal biletlenmelidir. Ödül biletlere Upgrade yapılamaz.
  • Internet üzerinden yapılan ödül bilet rezervasyonlarında en fazla 6 uçuş segmentine izin verilir.
  • Bir havalimanı, gidişte veya dönüşte, parkur üzerinde bir kereden fazla bulunamaz.
  • 24 saati aşkın duraklama (stopover) : THY ödül biletlerinde, yalnızca 1 kez duraklamaya izin verilir. Ancak, Internet üzerinden düzenlenen ödül biletlerde duraklama (stopover) yapma imkanı bulunmamaktadır.
  • Star Alliance ödül bilet tablosunda, stopover uygulaması havayollarına göre değişiklik arz etmektedir.
  • THY’nin sadece tarifeli uçuşlarında ödül bilet kullanımına izin verilir.
  • İnternet üzerinden yapılan ödül bilet rezervasyonları sadece THY uçuşları için geçerli olup, program ortağı havayolları ile kombine bilete izin verilmez.
  • Internet üzerinden Refakatçi Bilet ve Upgrade rezervasyonlarına izin verilmemektedir.(Star Alliance upgrade ödülleri hariç)
  • Miles&Smiles üyeleri, herhangi bir kişi için kendi hesaplarından Mil harcayıp internet üzerinden ödül bilet düzenletebilirler. Bu uygulama internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda üye dahil en fazla 5 kişi ile sınırlıdır.

  5.8 Ödül bilette open jaw: Kalkış noktasına geri dönmek kaydıyla varış noktasından farklı bir noktadan dönüş yapmaya, ya da aynı varış noktasından geri dönmek kaydıyla farklı bir noktaya dönüş yapılmasına (open jaw'a)yalnızca 1 kez izin verilir. Internet üzerinden düzenlenen ödül biletlerde open jaw yapma imkanı bulunmamaktadır. Star Alliance üyesi diğer havayolları ile düzenlenmiş ödül biletlerde open jaw uygulaması havayollarına göre değişiklik arz etmektedir.


  5.9. Üyenin bilet düzenlettiği uçuşa gelmemesi ya da gerekli belgeleri ibraz edememesi: Üyenin rezervasyon yaptırarak bilet düzenlettiği uçuşa her ne sebeple olursa olsun müracaat saatinde başvurmaması(No-Show- Offload) ya da uçuş için gerekli belgeleri ibraz edememesi durumunda no-show ücreti alınır.

   

  5.10 Elektronik Ödül bilet: Miles&Smiles Elektronik ödül biletlerinin web sitemiz aracılığıyla alınması uygulamasıdır ve bu uygulama ile yolcular doğrudan check-in kontuarına müracaat ederek uçuşlarını gerçekleştirebilirler. Check-in aşamasında ödeme yapılan kredi kartı ve geçerli kimlik kartının ibraz edilmesi zorunludur. Rezervasyon onaylanır onaylanmaz üye hesabından Mil düşülür.

  5.11 İşlem ücretleri: Ödül bilet ve Refakatçi Biletlerde yolculuk tarihlerinin ya da uçuş saatinin değiştirilmesi, parkur değişikliği (aynı ödül bölgesi ve aynı rezervasyon sınıfında olmak şartıyla sadece Türk Hava Yolları uçuşlarında geçerlidir. Star Alliance üyesi diğer havayolları ile gerçekleştirilen ödül uçuşlarda parkur değişikliğine izin verilmez.) ve kullanılmayan (yani ne gidiş ne de dönüş kuponun kullanılmadığı) ödül bilet, refakatçi bilet veya upgrade Millerinin tekrar hesaba iadesi/kaydedilmesi, ilave bir ücrete tabidir.

  Miles&Smiles programı kapsamında düzenlenen tüm ödüllerde değişiklik işlemlerinde THY satış ofisleri yetkilidir. THY yetkili satış ofisinin bulunmadığı ülke ve şehirlerde rezervasyon, parkur değişikliği ve Mil iadesi işlemlerinin yapılması mümkün değildir.

  6. Classic Plus, Elite ve Elite Plus /Miles&Smiles Üyelikleri

  6.1 Classic Plus, Elite ve Elite Plus Üyelik: Yukarıda 4. bölümde adı geçen ödüllere ilave olarak Miles&Smiles Programı içinde üyeler Classic Plus, Elite veya Elite Plus/ Miles&Smiles Üyesi olabilir ve bu şekilde Türk Hava Yolları’nın sunduğu diğer avantajlardan da (avantajlar kart tiplerine göre farklılık göstermektedir) yararlanabilirler.

  6.2 Üyeliğe esas alınacak Miller: Classic Plus, Elite ve Elite Plus/Miles&Smiles Üyeliği’ne kabul edilmek için yapılacak hesaplamalarda, Türk Hava Yolları tarifeli iç dış hat uçuşlarından ve anlaşmalı diğer havayolları uçuşlarından kazanılan Miller geçerli olacaktır. Bu Miller Miles&Smiles üyelerine gönderilen Mil hesap dökümünde “Statü Milleri” adı altında ayrı bir bölümde gösterilecektir. (Statü Milleri hem Classic Plus, Elite ve Elite Plus/Miles&Smiles üyeliği hem de yukarıda 4.bölümde sözü edilen ödül sistemi için geçerli olacaktır; diğer taraftan Bonus Milleri ödül kazanmak için kullanabilir; ancak Classic Plus, Elite ve Elite Plus/Miles&Smiles Üyeliğine hak kazanmak ya da bu seviyeyi korumak için geçerli değildir.)

  6.3 Üyelik Şartları: Üyelerin Classic Plus, Elite ve Elite Plus/Miles&Smiles Üyesi olmaları ve üyeliklerini sürdürebilmeleri için yıl bazında her üyelik dönemi içinde belli sayıda asgari Statü Mili biriktirmeleri gerekmektedir. Söz konusu üyeliklerin yenilenmesinde ise üyeliğin ilk yılında ya da 2 yılın toplamında kazanılan Statü Milleri dikkate alınır. Türk Hava Yolları makul bir süre öncesinden bildirmek koşuluyla, bu asgari miktarları değiştirme hakkını saklı tutar.

  7. Diğer Hükümler

  7.1 Vergi ve harçlar: THY, üyelerinin ve üçüncü tarafların Miles&Smiles programından kazandıkları ödül biletlere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

  7.2. Bilgilerin gizliliği: THY A.O. Program katılımı kapsamında erişilen ve programın işletimi için gerekli üyenin bilgilerini, FFP programı kapsamında kullanabilir, program ortakları ve ilgili kuruluşlara gönderebilir. Üyeliğin başlaması ile  kişisel bilgilerin  belirtilen kapsamda kullanılmasına muvafakat edilmiş olunmaktadır.

  7.3 Bildirim sorumluluğu: Miles&Smiles Programı'nda sunulan avantajlarla ilgili program Millerinin kazanıldığı bilet veya diğer hizmetlerin bedelini karşılayan üçüncü taraf ve şirketleri (işverenlerini) bilgilendirmek, tamamen üyelerin sorumluluğu altındadır.

  7.4 Milli mevzuat: Bazı ülkelerde yerel kanunlar, Miles&Smiles Programı' nın Genel Kural ve Koşulları üzerinde bazı kısıtlamalar getirebilir. THY, bu türden kısıtlamalara uyulmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Üyeler, söz konusu işlemlerden dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamaz.

  7.5 Kötüye Kullanım: Miles&Smiles Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus Kart Üyeliği'nin Genel Kural ve Koşulları'nı ihlal eden, ödüllerini kötüye kullanan veya özellikle uçuş bilgileri ile ilgili yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan üyeler için, bu tür eylemlerinden dolayı yargısal cezalara maruz kalma, tazminat ödeme THY tarafından Miles&Smiles Üyeliklerine son verilmesi ve o zamana kadar toplamış oldukları Mil ve/veya ödüllerin geçersiz sayılması müeyyideleri ile karşılaşabilir. Üyelerin haksız ödül bilet kullanmaları halinde ödeyecekleri asgari tazminat miktarı, kullandıkları ödül biletin muadili olan paralı biletin tabi olduğu ücret sınıfındaki en yüksek ücrettir. THY’nin bakiye zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

  7.6 Kurallara aykırılık: Yasal olmayan veya bu Genel Kural ve Koşullara aykırı yollardan elde edilmiş ödül belgeleri kabul edilemez.

  7.7 Program değişiklik hakkı ve haklardan feragat edilmeyeceği sorumluluğun sınırlandırılması: THY makul bir süre öncesinden bildirmek koşuluyla Miles&Smiles Programı'nı ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla olan işbirliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Miles&Smiles Çağrı Merkezinde, web sitesinde, Üyelere e-posta gönderilen Mil Hesap Ekstrelerinde veya THY Satış Ofisleri'nde duyurulduktan sonra bu kurallar bütün üyeler için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle, Üye'nin Mil veya ödül kazanması, üye için kazanılmış bir hak anlamına gelmez. THY, Miles&Smiles Programı çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktar Mile karşılık ödül kazanılacağı ve Üye'nin ödülünü mutlaka talep ettiği uçuşta kullanacağı hususlarını garanti etmez. Miles&Smiles programı üzerindeki her tür tasarruf yetkisi münhasıran THY’nindir. THY’nin bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması veya üyeden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi veya program haklarını kullanılmasındaki gecikmeler veya aksine fiili uygulamalar ile program prensiplerine aykırı dönemsel ödül uygulamaları ile üyelere tanınmış dönemsel ek haklar, THY’nin programdaki tasarruf hakkından veya üyenin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, üye bakımından istisnai uygulamanın üyeye ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program prensiplerinin değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına gelmez. THY’nin Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarındaki sorumluluğu sınırlandırılmasına ilişkin hükümler işbu program bakımından da geçerlidir. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlar ile sınırlı olup, dolaylı maddi zararlar ile manevi zararlar bakımından THY hiçbir sorumluluk kabul etmez.

  7.8 Programı devir hakkı: THY Miles&Smiles Programı'nın işletilmesini selefi olan firmalara ya da diğer üçüncü kişilere verme ve buna bağlı olarak, program üyeleri ile yapılan anlaşmaları da bu firmalara devretme hakkını saklı tutar. Üyeler böyle bir gelişme hakkında makul bir süre öncesinden bilgilendirilecektir.

  8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme:

  İşbu Miles&Smiles Frequent Flyer Programı'nın yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ancak THY’nin kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.