Bilet

1. Biletin Taşıma Akdine Karine Olması

 • Yolcu Bileti, aksi kanıtlanıncaya kadar, Taşıyıcı ile Bilette adı yazılı Yolcu arasındaki taşıma akdinin varlığına karine teşkil eder. Bilette yer alan akit şartları, buradaki Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarında yer alan bazı kuralların kısaltılmış şeklidir.
 • Biletin İbrazı : Yolcu Kuponunu ve kullanılmamış tüm Uçuş Kuponlarını ve bu uçuş için kullanılacak kuponu içeren ve Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak düzenlenmiş geçerli bir Yolcu Biletini ibraz etmedikçe, kişi havayolu taşımasına hak kazanmaz. İbraz edilen Bilet, Taşıyıcı veya onun yetkili acentesinden başka bir kişi tarafından koparılmış, yırtılmış veya değişikliğe uğramışsa, Yolcu taşımaya hak kazanamaz.
 • Biletin Kaybı Ve Yırtılması : Biletin kaybı veya tümünün veya bir bölümünün yırtılması veya tüm Uçuş Kuponları ile Yolcu Kuponunu içeren bir Biletin ibraz edilememesi halinde Bileti düzenleyen Taşıyıcı; Yolcunun talebi üzerine söz konusu uçuşlara ilişkin olarak evvelce düzenlenmiş geçerli bir Biletin varlığının; Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde Yolcu tarafından ispatı halinde, Taşıyıcı Kuralları öngörmekte ise, böyle bir Bileti veya bir parçasını yeni bir Bilet düzenlemek suretiyle değiştirilebilir.
 • Biletin Devredilememesi : Yolcu Bileti devredilemez. Bir Biletle yolculuk etme hakkına haiz olan kişiden başka bir kişi tarafından uçuş veya ücret iadesi için Bilet ibraz edilirse, Taşıyıcı, iyi niyetle Bileti ibraz edeni taşıdığı veya Bileti ibraz edene iade yaptığı takdirde Taşıyıcı, o Biletle seyahat etme hakkına haiz olan kişiye karşı sorumlu olmaz.

2. Geçerlilik Süresi

Taşımanın Genel Şartlarında veya Taşıyıcı Kurallarında veya Bilette, aksi belirtilmedikçe, Bilet, seyahatin başlamasından veya Biletin herhangi bir parçası kullanılmamışsa düzenleme tarihinden itibaren bir yıl için geçerlidir.

Geçerliliğin Uzaması

 • Taşıyıcı tarafından, Biletin geçerlilik süresi içinde Yolcunun seyahati ;
  ( a ) Yolcunun rezervasyonu bulunan bir uçuşun iptal edilmesi,
  ( b ) Yolcunun yolculuğa başlama yeri veya varma yeri veya Duraklama Yeri olan tarifeli bir duraklama yerinin iptal edilmesi,
  ( c ) Tarifede yer alan bir uçuşun yapılmaması,
  ( d ) Yolcunun aktarma yapamamasına sebebiyet verilmesi,
  ( e ) Değişik bir hizmet sınıfı konulması,
  ( f ) Rezerve edilmiş yerin temin edilememesi, nedenleriyle gerçekleşememiş ise, Yolcu Biletinin geçerlilik süresi, ücreti ödenmiş Yolcu Biletinin uçuş hizmet sınıfındaki müsait yerin temin edilebildiği Taşıyıcının ilk uçuşuna kadar uzatılır.
 • Bir Bilete sahip Yolcunun, Biletin geçerlilik süresi içinde yaptığı rezervasyon talebi, Taşıyıcı tarafından uçuşta müsait yer olmaması nedeniyle karşılanamazsa, Yolcu Bileti geçerlilik süresi Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak uzatılır.
 • Biletin geçerlilik süresi içinde Yolcu yolculuğa başladıktan sonra hastalığı nedeniyle yolculuğa devam edemezse, bir sağlık raporu ile uçuşa hazır olduğunu belgelediği tarihe kadar veya ücretini ödemiş olduğu hizmet sınıfındaki müsait yerin temin edildiği Taşıyıcının ilk uçuş tarihine kadar Taşıyıcı yolculuğun geri kalan kısmına ilişkin olarak Biletin geçerliliğini uzatır. (Ancak böyle bir uzatma Yolcunun ödediği ücrete uygulanabilir Taşıyıcı Kuralları ile önceden kabul edilmemişse uzatma söz konusu olmayacaktır.) Biletteki uçuş kuponları bir veya birkaç Duraklama Noktası içerdiği takdirde, Taşıyıcı Kurallarına tabi olmak kaydıyla, böyle bir Biletin geçerliliği sağlık raporunda gösterilen tarihten itibaren üç aydan daha fazla uzatılamaz. Böyle hallerde, yardıma muhtaç Yolcuya refakat eden Yolcunun yakın aile mensuplarına ait Biletlerin geçerlilik süresini de Taşıyıcı aynı şekilde uzatır.
 • Yolcunun yolculuğu sırasında vefatı halinde, en kısa süreli durma şartından sarfınazar edilerek veya geçerlilik süresi uzatılarak, Yolcuya refakat eden kişilerin Biletleri değiştirilebilir. Yolculuğa başlamış bir Yolcunun yakın ailesinden birinin vefatı halinde, Yolcunun ve ona refakat eden yakın aile bireylerinin Biletleri aynı şekilde değiştirilebilir. Böyle bir değişiklik, geçerli ölüm ilmühaberinin alınmasıyla derhal yapılır ve böyle bir geçerlilik süresi uzatılması vefat tarihinden itibaren ( 45 ) günü aşamaz.

3. Uçuş Kuponu Sıralaması

 • Taşıyıcı uçuş kuponlarını ancak Bilette gösterilen kalkış yerindeki sıralamaya göre kabul edecektir.
 • Uluslararası yolculuğa ilişkin ilk uçuş kuponu kullanılmamışsa ve Yolcu yolculuğuna herhangi bir Duraklama Noktasından veya Kararlaştırılmış Duraklama Yerinden başlarsa, Taşıyıcı Yolcunun Biletini kabul etmeyebilir ve Bilet geçersiz sayılabilir.
 • Her bir uçuş kuponu, rezervasyonu kuponda yazılı tarihe ve uçuşun hizmet sınıfına göre taşıma için kabul edilecektir. Uçuş kuponları rezervasyon kaydı olmadan düzenlenmişse, Yolcunun başvurusu üzerine, ilgili ücret şartlarında ve talep edilen uçuşta müsait yer olması kaydıyla, rezervasyon yapılacaktır.

3. 4 Taşıyıcı Ünvanı ve Adresi

Taşıyıcı unvanı ( adı ) Bilette kısaltılmış olarak yazılabilir. Bilette Taşıyıcının ilk kısaltılmış unvanı yanındaki "Taşıyıcı" hanesinde yazılı kalkış havalimanı Taşıyıcı adresi olarak kabul edilecektir.