ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

RESTRICTIONS

We always aim to provide our passengers with the maximum levels of safety and comfort on our flights. For this reason and in accordance with international flight regulations, there are some, dangerous materials which we do not allow on board our flights. To ensure a problem-free journey, we recommend that you take care not to bring these items on board.

Please refer to the following table to find out which materials you can carry with you, and any other conditions relating to them.

Banned and restricted items

Can be carried on you Can be carried in cabin baggage Can be carried as checked baggage Notes
Hair spray, perfumes, colognes, medicines containing alcohol etc. A maximum of 5 l or 5 kg may be carried per person. Each individual item must not exceed 0.5 kg (1 lb) or 0.5 l (1 pt).
Sprays used at home or during sport which are not flammable or toxic and do not cause any adverse side effects. X X
Toy guns or gun-shaped lighters X X
1 packet of safety matches or 1 lighter (must not contain unabsorbed liquid fuel other than liquid gas) X X Blue-flame lighters cannot be carried
Wheelchairs and movement aids with non-leak batteries X X
Wheelchairs and movement aids with lithium batteries or batteries which may leak X X
Foldable wheelchairs and movement aids with batteries or lithium-ion batteries X X
Portable electronic devices with lithium metal or lithium-ion batteries, or standard batteries, such as watches, calculators, cameras, mobile phones, laptop computers and recording devices
Spare lithium metal or lithium-ion batteries, or standard batteries X
Portable electronic devices wıth non-leak batterıes X
Thermometers or barometers containing mercury X X
Medical or clinical thermometers
Energy-saving lightbulbs
Portable electronic devices powered by fuel cell systems, and spare cell cartridges
Hair curling devices containing hydrocarbon gas X Up to 1 per passenger.
Internal combustion or fuel cell engines X X
Alcoholic drinks The maximum alcohol content allowed is 70%. The maximum amount of alcohol that can be carried by 1 passenger is 5 l.
Sharp objects (penknives, knives, walking stick-style umbrellas etc.) X X Up to 2 items per passenger.
Medical oxygen cylinders belonging to the passenger X X The cylinder must be empty
Canisters containing non-flammable or non-toxic gas X
Small gas cylinders containing non-flammable or non-toxic gas
Standardization devices X X
Non-infectious samples in small quantities packed in flammable liquid X
Portable electronic medical equipment (including breathing apparatus)
Radioisotopic heart rhythm adjusters, etc. X
Equipment containing radioactive material such as chemical imaging devices, emergency alarm diagnosis device monitors X
Safe bags, money bags, etc. X X X
First aid bags X
Dry ice X A maximum of 2.5 kg may be carried per person.
Personal self-defense items such as pepper spray X X X
Personal self-defense items such as electroshock devices X X X
Heat generating devices X
Camping stoves containing inflammable liquid fuel X X The stove should be emptied of fuel and left to dry for at least 6 hours before the flight.
Insulated packages containing refrigerated liquid nitrogen X
Arms and ammunition X X A maximum of 5 kg per passenger can be carried for personal use.

Click for more information about Conditions of Carriage.

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงมีการแก้ไขกฎเกี่ยวกับสัมภาระในห้องโดยสารเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและลดการเคลื่อนที่รอบห้องโดยสาร ณ เวลานี้ อนุญาตให้ถือของใช้ส่วนตัวได้หนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสารในห้องโดยสารเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 4 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่องหนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสาร โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กก. จะขนส่งในส่วนเก็บสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ประเภทของใช้ส่วนตัว>>

Please refer to our cabin baggage page for regulations concerning carrying liquids in the cabin. As our flights to the United States are subject to different baggage regulations, we recommend that customers traveling with us to United States destinations visit our United States baggage regulations page.
Click here to see bigger picture.

TRANSPORTİNG SMART BAGGAGE


Smart baggage is the term used for baggage that consists of devices that include integrated lithium batteries that allow for the charging of external devices, and have extra capabilities such as GPS tracking devices, Bluetooth, Wi-Fi, self-weighing capabilities and digital locks. Smart baggage whose lithium batteries cannot be detached are not allowed as cabin baggage or checked baggage.

Smart baggage can be allowed as cabin and checked baggage, if the following conditions are met.

Transporting smart baggage in cabin 

The lithium battery has to be detached from the smart baggage, carried as cabin baggage and cannot be reinserted until the destination is reached.

To protect the detached lithium battery from short-circuiting, the battery should be placed in its original packaging, or its terminals should be insulated, or the battery should be placed in secure plastic bags.

The lithium battery cannot exceed 100Wh (Li-ion) power or contain more than 2g (Li-metal).

Transporting smart baggage as checked baggage 

The lithium battery has to be detached from the smart baggage and carried separately in the cabin.

The above rules do not apply for smart baggage that is powered by lithium button cells.

The above rules are not applied for smart baggage powered by lithium button cells.