Skip to main content

AB KALKIŞLI UÇUŞLAR

Avrupa Birliği’nin 889/2002 Sayılı Düzenlemesi’nin Eki

Yasal Uyarı

Bu uyarı, Avrupa Birliği’nin 889/2002 Sayılı Düzenlemesi uyarınca zorunludur. Bu uyarı, tazminat davası açmak ya da Düzenleme’nin veya Montreal Konvansiyonu’nun hükümlerini yorumlamak için kullanılamaz. Bu uyarı, taşıyıcı ile aranızdaki sözleşmenin bir parçasını oluşturmaz. Uyarının içeriğinin doğruluğu taşıyıcı tarafından beyan edilmemiştir.

Havayolu firmasının yolcu ve bagajları için sorumluluğu Daha fazla bilgi >>

Bu bilgilendirme duyurusu, Avrupa Birliği havayollarının Birlik mevzuatı ve Montreal Konvansiyonu’nca belirlenen sorumluluk kurallarını özetler.

Ölüm veya yaralanma halinde tazminat Daha fazla bilgi >>

113.100 SDR’ye (123.000 EUR) kadar zararlar için, havayolu firması tazminat taleplerine itiraz edemez. Bu tutarın üstünde olan durumlarda, havayolu firması kendisinin ihmali veya hatası olmadığını ispatlamak suretiyle kendini savunur.

Ön ödemeler Daha fazla bilgi >>

Eğer yolcu hayatını kaybettiyse veya yaralandıysa, havayolu firması acil maddi ihtiyaçları karşılamak için, kimlik tesbitini takiben 15 gün içinde tazminata hak kazanan kişiye bir ön ödeme yapmak zorundadır. Ölüm halinde, söz konusu ön ödeme 16.000 SDR'den (20.000 EUR) az olamaz.

Yolcu gecikmeleri Daha fazla bilgi >>

Yolcu gecikmesi halinde; havayolu firması, zararı önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri almadıkça veya bu tedbirleri almak mümkün değilse zarardan sorumludur. Yolcu gecikmesi için sorumluluk 4.694 SDR (5.100 EUR) ile sınırlandırılmıştır.

Bagaj gecikmeleri Daha fazla bilgi >>

Bagaj gecikmesi halinde; havayolu firması, zararı önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri almadıkça veya bu tedbirleri almak mümkün değilse zarardan sorumludur. Yolcu gecikmesi için sorumluluk 1.131 SDR ile sınırlandırılmıştır.

Bagaj tahribatı, kaybı ve hasarı:

Havayolu firması, bagajın tahribatı, kaybı veya hasar görmesi halinde 1.131 SDR’ye kadar sorumludur. Kayıtlı bagaj durumunda, taşıyıcı kabahatli değilse bile sorumludur. Kayıtlı olmayan bagaj durumunda, taşıyıcı kabahatliyse sorumludur.

Bagaj için yüksek limitler Daha fazla bilgi >>

Yolcu, uçuşa kabul sırasında özel bir bildirim yaparak ve ek ücret ödeyerek daha yüksek sorumluluk limitlerinden faydalanabilir.

Bagaj konusunda şikâyetler Daha fazla bilgi >>

Eğer bagaj zarar görmüş, gecikmiş, kaybolmuş ya da tahrip olmuşsa, yolcu mümkün olan en kısa sürede şikâyetini havayolu firmasına yazılı olarak bildirmelidir. Yolcu, bagajın yolcunun kullanımına verildiğinden itibaren, kayıtlı bagajın zarar görmesi halinde yedi gün içinde, kayıtlı bagajın gecikmesi halinde yirmi bir gün içinde yazılı şikâyette bulunmalıdır.

Sözleşme akdedilen ve fiili taşıyıcıların sorumluluğu Daha fazla bilgi >>

Uçuşu gerçekleştiren havayolu firması sözleşme akdedilen havayolu firması ile aynı havayolu firması değilse, yolcunun her iki firmaya da şikayette bulunma ya da tazminat talep etme hakkı saklıdır. Bilet üstünde bir havayolu firmasının adı veya kodu belirtilmişse, bu havayolu firması sözleşme yapılan havayolu firmasıdır.

Dava için zaman kısıtı Daha fazla bilgi >>

Tazminat talebi için her türlü mahkeme başvurusu uçağın varış tarihinden veya varması gereken tarihten itibaren iki yıl içinde yapılmalıdır.

Bilginin yasal dayanağı Daha fazla bilgi >>

Yukarıda tanımlanan kurallar için dayanak, Birlik’e ve üye devletlerin ulusal mevzuatına Düzenleme (EC) No.2027/97 (Düzenleme (EC) No. 889/2002 ile tadil edilmiş) ile uygulanmış 28 Mayıs 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’dur.

AB 889 Sayılı Tüzüğü

Havayolu taşıyıcısının yolcu ve bagajından doğan sorumluluğu Daha fazla bilgi >>

İşbu bilgilendirme özeti metni, Türk Hava Yolları'nın Avrupa Birliği çıkış ve Avrupa Birliği varışlı uçuşlarında (Birlik kurallarına ve Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre) uygulanacak sorumluluğa ilişkin düzenlemeleri belirlemektedir.

Ölüm ve yaralanma halinde sorumluluk Daha fazla bilgi >>

Yolcunun ölümü veya yaralanması nedeni ile sorumluluğumuz herhangi bir üst sınırlamaya tabi olmayacaktır. Yolcu ile ilgili tüm taleplerde, yolcunun müterafik kusuruna ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerini ileri sürme hakkımız bulunmaktadır. Ancak, yolcu ölümü veya yaralanması veya bedensel zarara uğraması halinde 113.100 SDR’ye kadar olan zararlarda herhangi bir sorumluluktan kurtulma defi öne sürmeyeceğiz. 113.100 SDR’nin üzerindeki taleplerde ise,

  • Varşova Konvansiyonu’nun uygulandığı durumlarda kendimizin ve adamlarımızın her türlü tedbirleri aldığını veya almamızın imkansız olduğunu,
  • Montreal Konvansiyonu hükümlerinin uygulandığı durumlarda, zararın meydana gelmesinde bir kusur ya da ihmalimizin bulunmadığını, ispat ile sorumluluktan kurtulma defini ileri sürebiliriz.

Varşova Konvansiyonu ‘nun uygulandığı durumlarda, sigorta veya  benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan rücuen tazmin taleplerinde sorumluluk limitinden veya defi haklarından feragat uygulanmayacaktır.

Ön ödeme:

Ölüm veya yaralanma halinde, tarafımızca gecikmeksizin ve her halükarda tazminata hak kazanan gerçek şahısların teşhisinden itibaren 15 gün içinde söz konusu şahısların acil ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için müzayaka içine düştüğü nispette gerekli miktarda ön ödeme yapılır. Bu hükme halel gelmemek kaydıyla yolcu ölümü halinde bu ön ödeme miktarı yolcu başına 16.000 SDR karşılığından az olmayacaktır.

Hava taşıması esnasında yolcunun gecikmesi Daha fazla bilgi >>

Yolcunun gecikmesi durumunda, yolcunun müterafik kusuruna ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerini ileri sürebildiğimiz haller saklı kalmak kaydıyla, sorumluluğumuz aşağıda belirtilen limitlerle sınırlandırılmıştır.

Varşova Konvansiyonu’nun uygulandığı durumlarda; zararının önlenmesi için kendimizin ve adamlarımızın her türlü tedbirleri aldığını veya almamızın imkansız olduğunu ispat etmemiz halinde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Montreal Konvansiyonu hükümlerinin uygulandığı durumlarda, zararın meydana gelmesinin önlenmesi için öngörülebilir tüm tedbirleri aldığımızı ya da bu tedbirlerin alınmasının imkansız olduğunu ispat etmemiz halinde, sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Montreal Konvansiyonu’na göre sorumluluğumuz 4.694 SDR ile (yaklaşık 5.000 EUR) sınırlandırılmıştır.

Hava taşıması esnasında bagajın, hasarı, kaybı, gecikmesi hali Daha fazla bilgi >>

Varşova Konvansiyonu’nun uygulandığı durumlarda:

Bagajın tahrip olması, kaybı, hasarı ya da gecikmesi durumunda yolcunun ya da hakların dayandırdığı kişinin müterafik kusuruna ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerini ileri sürebiliriz. Bunun dışında, zararın önlenmesi için kendimizin ve adamlarımızın her türlü tedbirleri aldığını veya almamızın imkansız olduğunu ispat etmemiz durumundaki sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu haller dışında sorumluluğumuz aşağıda belirtilen limitlerle sınırlandırılmıştır.

Varşova Konvansiyonu’na göre sorumluluğumuz kayıtlı bagaj için kilogram başına 250 Poincare Franc (birçok ülkede yaklaşık 20 USD) ve kayıtsız bagaj için toplam 5.000 Poincare Franc (yaklaşık 400 USD) ile sınırlandırılmıştır. Zarar vermek kastıyla veya ihmalimiz olduğunun ispatı halinde bu limitler uygulanmaz.

Bagaja ilişkin dava önşartı şikâyet ihbarı Daha fazla bilgi >>

Kayıtlı Bagaj hasarı halinde, bagajı taslim almaya yetkili kişi, hasarın öğrenilmesinden sonra derhal ve bagajın teslim alınışından itibaren en geç yedi gün içinde, gecikme halinde Bagajın kendisine teslime hazır bulundurulduğu tarihten itibaren yirmibir gün içinde tarafımıza yazılı ihbarda bulunmak zorundadır. Aksi takdirde aleyhimize dava açamazsınız. Şikayet ihbarınızı yukarıdaki süreler içnde yazılı olarak yapmanız şarttır.

Sözleşme akdedilen ve fiilen taşıyan havayolu firmalarının sorumlulukları Daha fazla bilgi >>

Yolcunun sözleşme akdettiği havayolu firması ile seferi bilfiil icra eden taşıyan havayolu firmasının birbirinden farklı olması halinde yolcu tazminat şikayetini ya da tazminat talebini her iki havayolu firmasına yöneltebilir. Bilet üzerinde ismi ya da uçuş kodu verilen havayolu firması, sözleşme akdedilen havayolu firması sayılır.

Davalarda süre kısıtlaması (Hak düşürücü süre) Daha fazla bilgi >>

Tazminat davası, hava aracının varış yerine geldiği veya gelmesi gerektiği günden veya taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa, hasar ve zarara ilişkin her türlü dava ve talep hakkı düşer.

Bildirimin yasal dayanağı Daha fazla bilgi >>

İşbu bildirim 1995 tarihinde La Haye’de değiştirilen 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu, yolcu taşımasında havayolunun sorumluluğuna ilişkin 1995 tarihli IATA anlaşması, bu anlaşmanın uygulanmasına dair 1995 tarihli IATA anlaşması ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu hükümlerine dayanmaktadır.