Skip to main content

COVID 19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere yönelik Aydınlatma Metni

Giriş

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“THY”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. COVID-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirlere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), bilet satış ofislerimiz, havalimanı check-in kontuarlarımız veya acentelerimiz vasıtasıyla bilet satın alan ya da rezervasyon yapan ya da benzeri işlemler gerçekleştiren ve bu doğrultuda uçuş gerçekleştirecek olan müşterilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/index.html adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ni okuyabilirsiniz. GDPR’a tabi bir yolcumuz iseniz detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/en-pl/legal-notice/gdpr-privacy-notice/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Kişisel verilerinizi nasıl elde ediyoruz? Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı nedir?

Kişisel verileriniz, COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere riayet edilmesi ve çeşitli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla matbu dokümanlar (örneğin ibraz ettiğiniz PCR testi sonucu, özel izin bilgisi vb.) ve bazı hallerde dijital uygulamalar (örneğin: e-nabız uygulaması) vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. THY olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanarak işliyoruz.

Türk Hava Yolları olarak müşterilerimizin kişisel verilerini

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (havayolu taşımacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi veya bağlantılı hizmetlerin sunulması),
 • yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve
 • müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.

Sağlığa ilişkin kişisel verileriniz ise Kanun’un 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında THY tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/index.html adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.):

 • Kimlik bilgisi: Ad, soyadı, kimlik ve pasaport numarası bilgileri (Kimlik/Pasaport bilgilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/kimlik-pasaport-isleme-aydinlatma-metni/ adresinden ulaşabilirsiniz.)
 • İletişim bilgisi: E-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres bilgileri.
 • Gelişmiş yolcu bilgileri (“API”): Adınız, uyruğunuz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, seyahat belgelerinizin türü ve numarası, geçerliliğinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile verildiği ülkeye ilişkin kişisel veriler.
 • Müşteri işlem bilgisi: Kişiyle ilişkilendirilen bir talimat ve talebe bağlı CDR (call detail record), çağrı merkezi kayıtları, kredi kartı ekstresi, gişe dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb. kişisel verileriniz.
 • Sağlık bilgisi: PCR test sonucu, semptom bilgileri (ateş, öksürük vs), tıbbi acil durumlarda ilk yardıma ilişkin alınan kullanılan ilaç ve önceki tedavi bilgileri, alerjik ve gebelik durumu, kan basıncı, nabız, solunum ve ateş gibi ilgili sağlık bilgileri.
 • Diğer bilgiler: T.C İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler kapsamında gerekli olan özel izin belgesi, ulusal ve uluslararası sivil havacılık kuralları uyarınca talep edilen kişisel bilgiler.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, THY’nin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ulusal/uluslararası havacılık kuralları uyarınca uçuş operasyonlarının gerçekleştirilmesi, sivil havacılık otoritelerinin belirlediği kurallara uyulması, COVID-19 salgını kapsamında gerekli evrakların kontrolü ve evraklar üzerinde inceleme ve teyitlerin yapılması, bu incelemelere ilişkin kayıtların tutulması, yasaların öngördüğü bilgi saklama, raporlama, kayıt tutma, bilgilendirme ve sair yükümlülüklere uyulması, seyahatinize ilişkin düzenleme ve bilgilendirmelerin ve bilet iade/erteleme/iptal işlemleri gibi rezervasyon işlemlerinin yapılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarıyoruz?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:

 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız; ör: Havaalanlarında yer hizmetlerini sağlayan servis sağlayıcılar, tedarikçi firmalar, çağrı merkezleri, GDS’ler, aktarmalı uçuşlarda yolculuğunuzun bir kısmını üstlenen hava yolu şirketleri vb.
 • Taşımanın gerçekleştiği yabancı devletler, ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları; ör: Sağlık Bakanlığı ve yetkili sağlık kuruluşları

İlgili kişi olarak hangi haklara sahipsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 • GDPR’a tabi bir yolcu iseniz sahip olduğunuz haklara ilişkin detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/en-pl/legal-notice/gdpr-privacy-notice/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

İletişim bilgilerimiz

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası

Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul

00 90 212 463 63 63

https://www.turkishairlines.com/en-tr/any-questions/customer-relations/index.html