Skip to main content

Türk Hava Yolları Ziyaretçi Veri Koruma Aydınlatma Metni

Giriş

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“THY”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir. Bu Ziyaretçi Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirket’imize ait yerleşkeler, binalar, ofisler, üretim alanları, atölyeler, antrepolar, fuarlar, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi olmak üzere AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ni okuyabilirsiniz.

GDPR kapsamında daha detaylı bilgi almak için GDPR Privacy Notice sayfamızda bulunan Türk Hava Yolları GDPR Gizlilik Bildirimi’ni okumanızı rica ederiz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirket’imize ait yerleşkeler, binalar, ofisler, üretim alanları, atölyeler, antrepolar, fuarlar, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, anılan alanlara girişiniz esnasında matbu formlar ve bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. THY olarak bizler, kişisel ancak verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. maddesi kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

THY tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.): 

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Şirket’e ait alanlara gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, anılan alanların girişinde talep edilen ad, soyadı, meslek, unvan, adına ziyarette bulunduğunuz kurum/kuruluş, kimlik belgesi (yalnızca yerleşke girişinde ziyaretçi kartı almak için geçici süre ile kimlik belgenizi teslim etmeyi tercih etmeniz halinde ve ziyaret süresi ile sınırlı olarak), TCKNvb. kişisel verileriniz ile e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası vb.

Ziyaret Amacı: Gerçekleştirmekte olduğunuz ziyaretin amacı ve ziyarette bulunulan THY personeli, ziyaret tarihi ve zamanı, varsa toplantı katılımcı bilgileri, 

Güvenlik Bilgileri: Varsa ziyaretiniz kapsamında size tahsis edilen giriş kartı bilgisi, giriş/çıkış tarih ve zaman bilgileri, gerekmesi halinde yanınızda bulunan ve THY’nin ilgili politikaları gereği kayıt altına alınması gereken ya da emanete alınması gereken eşya/cihaza ilişkin kayıt bilgileri, 

CCTV Kayıtları: Bina ve yerleşkelerde güvenlik gereksinimleri nedeni ile yapılan kamera kayıtları (CCTV kaydı yapılması halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir), 

Görüşme Kayıtları: Hizmet kalitesinin ölçülmesi amacı ile yapılan görüşme kayıtları (Görüşmelerin kayıt edilmesi halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir) (sadece gerekli olması halinde T.C sınırları içerisindeki yerleşkelerde), AB üye ülke lokasyonlarında görüşmeler kayıt altına alınmamaktadır.

Değerlendirmeleriniz ve talepleriniz: Ziyaretinize ilişkin, olması durumunda, talep, şikâyet ve değerlendirme bilgileriniz,

Diğer Bilgiler: HES kodu bilgisi,

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak İşliyoruz?

THY, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.). 

Güvenlik: Anılan kişisel verileriniz, THY’e ait yerleşkeler, binalar, ofisler, üretim alanları, atölyeler, antrepolar, fuar ve etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. 

İletişim: Ziyaretlerinize ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve ziyaret konusu ile ilgili tarafların iletişiminin sağlanması amacıyla işlenmektedir. 

Talep ve Görüşlerinizin Değerlendirilmesi: Ziyaretinize ilişkin, olması durumunda, talep, şikâyet ve değerlendirmelerinizin alınması ve bunların değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir. 

Yasal Yükümlülükler: THY’nin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir: 

Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız; ör., Güvenlik firmaları, havaalanlarında yer hizmetlerini sağlayan servis sağlayıcılar, ulaşım hizmeti sağlayıcılar, 

Grup şirketlerimiz, ör. THY tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir, kişisel verileriniz bu kapsamda ilgili grup şirketlerimizle paylaşılabilmektedir. Grup şirketlerimize ilişkin daha detaylı bilgiye Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’nden ya da https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Tedarikçilerimiz; ör. THY olarak teknik destek aldığımız yazılım şirketleri, güvenlik şirketleri ya da ulaştırma hizmeti sağlayan firmalar vb.

Ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları; ör. gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında kolluk kuvvetleri, , idari ve adli makamlar, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bilgilendirme yapılmasıvb.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir: 

  • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz, 
  • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz, 
  • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz, 
  • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz, 
  • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz. 
  • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz. 
  • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz, 
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

GDPR düzenlemesine tabii iseniz haklarınızı öğrenmek için GDPR Privacy Notice sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Başvurularınız kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

İletişim Bilgilerimiz 

Türk Hava Yolları A.O.  

THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul 

00 90 212 463 63 63 

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/musteri-iliskileri/

DİĞER DİLLER

Bu sayfanın diğer dillerdeki çevirilerini incelemek isterseniz aşağıdaki dokümanlardan faydalanabilirsiniz.

Bulgarca | Çekçe | Danca | Estonyaca | Felemenkçe | Fince | Hırvatça | İsveçce | Macarca | Lehçe | Letonca | Litvanca | Rumence | Slovakça | Slovence | Yunanca