Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN ÜNİFORMA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • Son teklif verme tarihi 16.07.2024 Salı günü saat 10:00 olan, “Üniforma Alımı” işi için süre uzatımı uygulanmıştır.
  • Teklif vermek isteyen firmaların, ihale konusu işin ekli idari ve teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektupları ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgeleri ile birlikte hazırlanmış kapalı zarflarını 29.07.2024 Pazartesi günü, saat 16.00’a kadar Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Bu işten dolayı doğabilecek damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir.
  • İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %1’i oranında geçici teminat alınacaktır.
  • İhale uhdesinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN BAGAJ ÖLÇÜM ÜNİTESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Bagaj Ölçüm Ünitesi Alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 

Ürün Miktar Birim
Kabin Bagaj Ölçüm Ünitesi BC 20 ADET
Kabin Bagaj Ölçüm Ünitesi EC 80 ADET
Evcil Hayvan Ölçüm Ünitesi 15 ADET

- İhale dokümanları, mozdemir14@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

     

- Kapalı zarfla verilecek olan teklif mektupları en geç 01.08.2024 Perşembe günü saat 15:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı adresine teslim edilmelidir.

 

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. Belgelerin asılları, teklifle birlikte fotokopilerinin de getirilmesi durumunda Ortaklık tarafından “aslı görülmüştür” yapılarak, talep edilen firmalara iade edilebilir. Ortaklık gerekli görmesi halinde asıllarını da ihale süresince tutma hakkına sahiptir.

 

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN 1 ADET İKİNCİ EL AKÜLÜ İSTİFLEYİCİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın envanterinde bulunan 1 adet ikinci el akülü istifleyicinin satışı gerçekleştirilecektir.   

  • İhale uhdesinde kalan firmadan kesin teminat talep edilmemektedir.
  • İhale usdesinde kalan firma yapılacak sözleşmeden doğacak olan damga vergisini ödemekle mükelleftir.
  • İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli dokümanlara uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi talep edilen evraklarla birlikte en geç 29.07.2024 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar kapalı zarf ile Genel Yönetim Binası’na ile ulaştırmanızı rica ederiz.
  • İhale dokümanları akkaya@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edilecektir.

 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ENDÜSTRİYEL VAKUM MAKİNESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan “Endüstriyel Vakum Makinesi Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanı, guneshakan@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemelerin idari ve teknik şartnamelerine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 31.07.2024 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.