Skip to main content

POLİTİKALARIMIZ

Emniyet politikamız Daha fazla bilgi

Emniyet, Türk Hava Yolları A.O. organizasyonunun tüm kademelerinde, yolcularımız ve çalışanlarımız için birinci önceliğimizdir. Türk Hava Yolları A.O. Üst Yönetimi olarak, ulusal ve uluslararası standartları karşılayan bir emniyet performans seviyesi oluşturmayı hedefleriz. Bu amaçla işlettiğimiz Emniyet Yönetim Sistemi’nin muhafaza ve sürekli iyileştirilmesinden sorumlu olduğumuzu beyan ve taahhüt ederiz. Tüm yönetim seviyeleri ve çalışanlarımız, emniyet seviyesini korumaktan ve sürekli iyileştirmekten sorumludur.

Aşağıdaki temel ilkelerimiz emniyete olan bağlılığımızın taahhüdüdür:

 • Bu politikayı desteklemek ve teşvik etmek için gerekli iş gücü ve mali kaynakları sağlamak.
 • Tüm yönetim kademeleri ve çalışanlar için Emniyet Yönetim Sistemi ile ilgili yetki ve sorumluluklar tanımlamak.
 • Emniyet farkındalığı için düzenli ve sürekli eğitimler sağlayarak çalışanların emniyet görev ve sorumlulukları konusunda yetkin olmalarını ve yetkin kalmalarını sağlamak.
 • Çalışanların operasyonel ortamlarla etkileşimi açısından operasyonun insan faktörleri ilkelerine uygun olarak emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Tüm çalışanlar arasında; “hiyerarşiden bağımsız, adil, esnek, adanmış, bilgili, öğrenen ve raporlayan” unsurları içeren pozitif bir emniyet kültürünü teşvik etmek ve yaşatmak.
 • Tüm çalışanları emniyet ile ilgili tehlikeleri ve olayları; ağır ihmal, kasıtlı ihlal ve yıkıcı eylemler haricindekileri cezalandırma maksatlı ele alınmayacağı prensibi ile bildirmeye teşvik edici bir politika izlemek.
 • Emniyet tehlikelerinin tanımlandığından, risklerin yönetildiğinden ve kabul edilebilir seviyeye indirgendiğinden emin olmak.
 • Emniyet olaylarının araştırıldığından ve analiz edildiğinden, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulandığından emin olmak.
 • Çalışanları uyumluluk izleme gereklilikleri ve olay incelemeleri konusunda iş birliği yapmaya teşvik etmek.
 • Uygulamaya alınan emniyet tedbirlerinin takibini ve etkinlik değerlendirmesini yapmak.
 • Emniyet performans göstergelerinin oluşturulmasını, ölçülmesini, periyodik olarak gözden geçirilmesini ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak.
 • Standartlara, sektördeki uygulamalara, düzenleme ve gerekliliklere uyumluluk sağlamak amacıyla, emniyet politikalarını, prosedürlerini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmek.
 • Operasyonlarımızı destekleyen ve emniyeti etkileyen sistem ve hizmet tedariki sağlayan iş ortaklarımızın politikamızdan haberdar olmasını ve emniyet standartlarını karşıladıklarından emin olmak.
 • Tüm çalışanların emniyet politika ve uygulamalarından haberdar olmalarını ve uymalarını sağlamak.
 • PL.10.21.003 Bitkinlik Risk Yönetimi Politikamız’a uygun olarak Bitkinlik Riski Yönetim Sistemini (FRMS) işletmek.

Kalite Politikası Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları; 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ilgili standartlara, uymakla yükümlü olduğu ulusal ve uluslararası havacılık kurallarına, yasal ve diğer şartlara uygun hareket eder. Amaç ve hedeflerine ulaşmak için çalışanların katılımıyla; uygun yöntemi ve kaynakları kullanarak Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder. 

Hizmette Mükemmelliği Aramak 

Mükemmellik kültürünü benimseyerek, sunduğu uçuş, eğitim ve kargo taşımacılığı hizmetlerini daha yükseğe taşımak için çalışır. 

Tüm Hizmetlerde Emniyet ve Güvenliğe Önem Vermek 

Yetkin insan kaynağı, uygun altyapıya sahip çalışma ortamlarında, gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak, uçuş emniyeti ve güvenliğini sağlamak için “sıfır hata” odaklı çalışır. 

Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım Sergilemek 

Müşterilerin farklı kültürlerini göz önüne alarak; günümüz ve gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarını değerlendirip, rakiplerinin vermiş olduğu hizmetin ötesinde hizmet sunar. Müşterinin memnuniyetini en üst seviyede tutmak amacıyla tüm geri bildirimleri etkin bir şekilde değerlendirilir. 

Çalışanlarla Fark Yaratmak 

Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; Ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren, liderliğini göstermesi için teşvik edilen, ihtiyaç ve beklentisi gözetilen çalışanlarla hizmet sağlar. 

En İyi Teknolojiyi Kullanmak 

Rakipler arasında fark yaratacak yenilikleri takip ederek, faaliyetlerinde mevcut en iyi teknolojinin kullanılmasını sağlar. 

Kaynakları Yönetmek 

Emniyet, güvenlik ve kaliteyi en üst düzeye taşımak için gereken tüm kaynakları sağlar ve etkin bir şekilde yönetir. 

Dünya Sivil Havacılığında Söz Sahibi Olmak 

Ulusal ve uluslararası sivil havacılık organizasyonlarının yönetiminde, faaliyetlerinde ve aldığı kararlarda etkin rol alma odağıyla çalışmalar gerçekleştirir. 

Paydaşlarımızla Güç Birliği Yapmak 

Dünya çapında istikrarlı büyüme ve uzun vadeli başarının sürekliliği için; tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, güç birliği yapar. 

Sürekli İyileştirmek 

Faaliyetlerini, risk ve fırsat odaklı, sistematik bir yaklaşım ile planlar ve gerçekleştirir. Kalite Yönetim Sistemi’nin performansını sürekli iyileştirmek amacı ile tüm faaliyetlerin etkinliğini izler. İyileştirme imkanlarını, riskleri azaltmak ve fırsata dönüştürmek üzere ele alır ve sürekli kılar.

Güvenlik politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O., ulusal ve uluslararası standartlara göre gerçekleştirdiği yolcu taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve eğitim faaliyetleri esnasında, operasyon şartlarını sürekli iyileştirerek güvenliği sağlayacağını bildirmek üzere Güvenlik Politikası’nı beyan eder.

Operasyonel Güvenliğin Sağlanması

Türk Hava Yolları A.O., yerde veya uçuş sırasında gerçekleşebilecek yasadışı müdahale eylemlerini engellemek üzere süreçler geliştirir, uygular, uygulanmasını sağlar ve güvenlik hedefleri ile güvenlik performans standartlarını saptar. Bu süreçleri uygularken, güvenlik performans standartlarına ve kurumsal ihtiyaçlara sürekli olarak uygunluğunu sağlamak adına güvenlik politikasını periyodik olarak gözden geçirir.

Güvenliğe İlişkin Faaliyetlerin Yönetilmesi

Türk Hava Yolları A.O., kurumsal güvenlik hedeflerinin ve ulusal ve uluslararası güvenlik mevzuatına uygunlukla ilgili alınan tedbirlerin açık bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Tüm faaliyetlerinde, güvenliğin sürekli iyileştirilerek sağlanması adına kurumsal güvenlik yönetim sistemini uygular.

Güvenlikle İlgili Sorumlulukların Belirlenmesi

Türk Hava Yolları A.O., çalışanlarının güvenlikle ilgili konularda sorumluluklarını belirler ve üst yönetimin güvenliği tüm organizasyonda temel bir öncelik olarak değerlendireceğini taahhüt eder.

Güvenlik Zafiyetlerinin ve Risklerin Belirlenmesi

Türk Hava Yolları A.O. çalışanının, yolcularının, ziyaretçilerinin, binalarının, tesislerinin, uçaklarının ve taşımakla yükümlü olunan kargonun her türlü sabotaj, saldırı, rehin alma ve güvenliği tehdit eden benzer olaylara karşı korunmasını sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerinin risk odaklı çalışmalarla belirlenmesini sağlayarak, belirlenen önlemleri uygular, uygulanmasını sağlar.

En Üst Düzeyde Bir İletişim Ortamının Sağlanması

Türk Hava Yolları A.O., tüm faaliyetlerin güvenli bir çerçevede yürütülebilmesini sağlayabilmek amacıyla üst yönetim ve çalışanları arasında tarafsız bir bilgi akışı ve iletişim kültürünün oluşumunu destekler. Bunu yaparken de istem dışı insan hatasından kaynaklanan olayların raporlanmasını teşvik eder ve gelen raporları cezalandırma maksadıyla kullanmayacağını taahhüt eder.

Kurumsal Güvenlik Kültürünün Oluşturulması ve Teşvik Edilmesi

Türk Hava Yolları A.O., kurumsal güvenlik kültürünün oluşturulması ve teşvik edilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını sağlar ve güvenliğin kurumsal yönetim sisteminin tamamlayıcı bir parçası olması adına güvenlik bilincini artırıcı faaliyetleri destekler.

Güvenlik Sağlanması İçin Gereken Kaynakların Temin Edilmesi

Türk Hava Yolları A.O., güvenlik politikasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli kaynakların temin edilmesini sağlar

İş sağlığı ve güvenliği politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları Üst Yönetimi; çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, alt işverenlerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı beyan eder.

 

Kurallara Uymak

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder.

 

Büyürken İnsanı Düşünmek

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, alt işverenlerin ve iştiraklerin İş Sağlığını ve Güvenliğini gözeterek, riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder͘

Ortaklık Yönetimi, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının önemine, bu hususun Ortaklık başarısının bir parçası olduğuna inanır͘

 

Katılım, İletişim ve Danışma

İş Sağlığı ve Güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonda çeşitli yöntemlerle, çalışanlar veya çalışanların temsilcileriyle iletişim kurar, etkin katılım ve danışmayı sağlar͘ Çalışanlarının, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki birikimini ve bilincini arttırarak İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün gelişimini desteklemek için çalışmalar yapar. Her çalışan, kendi alanında Ortaklığın İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performansına katkısının farkında ve etkinliğinden, sürekli iyileştirilmesinden sorumlu olarak görevini yerine getirir͘

Mevcut ve gelecekteki faaliyetler için kurum içinde ve dışında tüm ilgili taraflarla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda açık bir diyalog kurar.

 

Liderlik, Taahhüt ve Kaynak Temini

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde çalışanlarla istişare yapılması ve çalışanların katılımının sağlanmasına liderlik eder, bağlılık gösterir͘ Her birim yöneticisi, çalışanların kendi faaliyetlerinde ve alanlarında Ortaklığın İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performansına katkısının farkında olarak desteklenmesi, etkinliğine ve sürekli iyileştirilmesinin güvence altına alınmasına yönelik çalışmalara katılım sağlar, teşvik eder. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli kaynakların sağlanmasını ve varlığını taahhüt eder͘

 

Riskleri ve Fırsatları Yönetmek

Faaliyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini tespit eder, tehlikeleri ortadan kaldırmak, riskleri azaltmak ve fırsatları yönetmek için aksiyon planları geliştirir͘ Yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak için çalışmalar yapar͘

Çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu hekimlik çalışmalarının sürekliliğini sağlar͘

Çalışanlara, alt işverenlere ve ziyaretçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur͘
Çalışma alanlarındaki muhtemel acil durumları tespit eder ve tüm bu senaryolar için hazırlıklı olacak çalışmaları yapar͘

Uçuş operasyonlarının emniyet ve güvenliği açısından operasyonel kritik görevleri yerine getiren çalışanların, fiziksel ve tıbbi açıdan göreve uygun olmasını sağlar.

Sivil havacılık sektöründeki insan faktörünün bilinciyle, operasyonel emniyet ve güvenlikten taviz vermemeyi ve operasyonel riskleri en aza indirmeyi amaçlar. Öncelikle uçuş operasyonlarının emniyet ve güvenliği açısından operasyonel kritik görevler için yeni insan kaynağı istihdamında, alkol ve psikoaktif madde bağımlılığını bir seçim kriteri olarak belirler. Alkol ve/veya psikoaktif madde bağımlısı olduğu tespit edilen adayları istihdam etmez.

 • Alkol ve/veya psikoaktif maddelerin etkisi altındayken görevlerin yerine getirilmesine izin vermez.
 • Alkol ve/veya psikoaktif maddelerin kötüye kullanımı ve/veya bağımlılığını yasaklar.
 • Alkol ve/veya psikoaktif madde etkisi altında ve/veya bağımlı olduğu tespit edilen çalışanların operasyonel görevine katılmasına izin vermez.
 • Ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin kurallarını aynen uygular.

 

Sürekli İyileştirmek

İş Sağlığı ve Güvenliği performansını hedefleri doğrultusunda izler, ölçer, gözden geçirir ve dünyadaki uygulamaları da dikkate alarak bu alandaki performansını sürekli iyileştirir͘

Uygun yönetim usullerinin gereğini, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki hedeflerle ve devamlılık arz eden geliştirici programlarla politikayı devamlı gözden geçirerek gerçekleştirir͘

Eğitim politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A. O., kendi personelinin ve paydaşlarının mesleki yetkinlik gelişimlerine katkı sağlayıp organizasyon üzerindeki katma değerlerini artıracak, sunulan hizmet kalitesini yükseltip müşteri memnuniyetini ve kurumsal saygınlığı sürekli kılacak, planlı, objektif, sürekli gelişen ve ihtiyaçlara mükemmellik yaklaşımı ile cevap veren Eğitim Politikası’nı beyan eder.

Başarıyı Sürekli Kılmak

Türk Hava Yolları A.O., eğitim faaliyetini sürdürülebilir başarının en temel gereği olarak kabul eder.

Havacılık sektörüne özel olan ulusal ve uluslararası kurallar ile yasaların gerektirdiği eğitimleri, faaliyetinin esası olarak görür ve öncelikli olarak gerçekleştirir.

Eğitimin; kalite yönetimi, emniyet, güvenlik ve çevre standartlarının yaygınlaştırılmasındaki rolüne önem verir ve bu doğrultuda eğitim programları oluşturur.

Uluslararası Geçerliliği Olan Eğitimler Vermek

Dünya çapında kabul görmüş ve güncel bir eğitim hizmeti sunabilmek için evrensel kriterlere göre bilgi üreten, yenilikçi ve çığır açan eğitim programları geliştirir.

Ortaklığın karlılığı, istikrarlı büyümesi ve uzun vadeli başarısının sürekliliği için eğitimde uluslararası kabul görmüş kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirir.

Eğitim hizmetinin sunumunda, sahip olduğu yüksek standartlardaki alt yapısı ile üstün teknolojiye sahip donanım ve yazılım kullanır.

Eğitmenleri ile Fark Yaratmak

Ulusal ve uluslararası tüm gereklilikleri sağlayacak şekilde eğitimler almış, konusunda uzman, tecrübe ve birikimlerini yeni nesillere aktarmayı hedefleyen eğitmenler yetiştirir.

Yenilikçi Olmak ve En İyi Uygulamalarla Başarı Sağlamak

Havacılık sektöründe, eğitim hizmeti ile ilgili yenilikçi ve fark yaratacak uygulamalar geliştirir. Sektördeki en iyi uygulamaları takip eder, küresel bazdaki dijital dönüşümü yakalar ve elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimi ile kendi uygulamalarını geliştirir ve uygular.

Eğitimde Etkinlik ve Verimliliği Arttırmak

Eğitim hizmetinin planlanmasından sunumuna kadar tüm aşamalarında performans analizleri yaparak eğitimin amaçları doğrultusunda ne kadar etkin ve verimli olduğunu ölçer; bilgisayar yazılımı ve teknolojik altyapı kullanarak sahip olduğu kaynakları en etkin biçimde kullanır. Etkinliği ve verimliliği artırmak için sektördeki gelişmeleri takip eder ve uygular.

Değişen Havacılık Sektörü Süreçleri ile Uyumlu Proaktif Yaklaşım Sergilemek

Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda yenilenen havacılık sektörü süreçleri için proaktif bir yaklaşım sergileyerek; mevcut kaynakları, tecrübesi ve bilgi birikimi ile uzaktan canlı ve etkin dijital eğitimleri destekler. Bu sayede, sınıf içi ve online eğitim modellerini sentezleyerek; tecrübeli eğitmenlerle doğrudan etkileşim içerisinde gerçekleştirilen sınıf içi eğitimlerin avantajını korur. Eğitime ulaşmayı kolaylaştıracak tüm imkanları kullanarak çalışanları ve paydaşlarına ulaştırır.

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Eğitimler Vermek

Türk Hava Yolları A.O. sunduğu eğitim hizmeti sürecinin her safhasında müşterilerinin beklenti, öneri ve şikayetlerini dinler; müşteri memnuniyetini ölçer, değerlendirir ve gerekli düzenleme ile iyileştirmeleri yapar.

Çalışanların Gelişimine Katkı Sağlamak

Çalışanların en büyük değer olduğu inancıyla hareket eder. Eğitimi çalışan motivasyonunu arttırmak için fırsat olarak görür ve bunu en doğru şekilde kullanmak için çaba gösterir. Ortaklık hedef ve stratejileri doğrultusunda kurum içi ve dışı eğitim hizmetiyle, personelinin kişisel ve mesleki gelişimini sağlar.

Eğitimde Sürekli İyileştirme Sağlamak

Türk Hava Yolları A.O., havacılık sektöründeki eğitim gerekliliklerinin değiştiği ve geliştiği her durumunda, müşterilerinden aldığı geri bildirimler ve kendi tecrübesiyle eğitim sürecinde sürekli iyileştirme yapmayı hedefler.”

Çevre Politikası Daha fazla bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi bayrak taşıcısı ve dünyanın en fazla ülkesine ve dış hat noktasına uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları AO, Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel ölçekte faal bir hava yolu olmayı misyon edinmiştir.
Türk Hava Yolları AO, tüm ilgili taraflarını aynı gayede buluşturmak amacıyla; tüm iç ve dış hatlarda gerçekleştirilen tarifeli, tarifesiz yolcu ve kargo ticari uçuş operasyonları ile uçuş esnasında verilen hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki kurumsal yerleşkeler ile bu yerleşkelerde gerçekleştirilen ofis faaliyetleri, eğitim hizmetleri tasarım ve sunumunu kapsayacak şekilde çevre politikasını beyan eder.

Kurallara Uymak

Çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ve gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiği yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait kurallara uygun hareket eder; desteklediği ve aktif olarak rol oynadığı proje, uygulama ve inisiyatifler ile yasalara uyumun ötesine geçmeyi amaçlar.

Çevre Boyutlarını Yönetmek

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetleri sonucu oluşan çevre boyutlarını ve çevresel etkileri tespit ederek; yaşam döngüsü boyunca tüm olumsuz çevresel etkileri kaynağında önlemek, azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmak için aksiyon planları geliştirir. Önemli çevre boyutlarını kontrol altında tutmak için iyileştirme odaklı yönetim sistemleri ve metotlar uygular.

Olumsuz Çevresel Etkileri En Aza İndirmek

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken çevreyi korumayı öncelikler.

İklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yakıt verimliliği ile ilgili girişimleri destekler. Sera gazı emisyonlarını düzenli olarak izler, raporlar, sonuçlarını tüm paydaşlarıyla paylaşır. Emisyonlarını azaltmak için gerekli tedbirleri alarak emisyon azaltım için hedef belirler, bu hedeflere ulaşmak için aksiyon planları geliştirir ve düzenli olarak durumlarını izler.

Atık yönetimi uygulamalarında Sıfır Atık prensibini ve atık yönetimi hiyerarşisini temel alarak projeler geliştirir.

Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir ürün ve hizmetleri destekler ve mümkün olduğu durumlarda bu ürün ve hizmetlerin tercih edilmesine öncelik verir.

Yerel kirlilik üzerindeki etkisinin farkındalığıyla hareket eder. Gürültü kirliliği, su emisyonu, koku emisyonu ve atık oluşumunu engelleyici tedbirleri alır. Ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önem verir.

Doğal Kaynak Tüketimlerini Azaltmak

Doğal kaynakları sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda etkin ve verimli kullanır.

Kaynak ve enerji verimliliğinin artırılması ve tüketimlerinin azaltılması için gerekli altyapının oluşturulmasını sağlayarak bu konuda geliştirilmiş proje ve uygulamaları destekler.

Büyürken İnsanı ve Çevreyi Düşünmek

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini genişletirken, yeni yatırımlarını planlarken gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimser. 

Filosunu modernize ederek yakıt verimliliğini arttıran yeni nesil çevre dostu uçakları ile emisyonlarını ve gürültü seviyesini azaltmayı hedefler.

Doğal ekosistem ortamlarının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önem verir.

Paydaşlarıyla Birlikte Gelişmek

Çalışanlarının çevre konusundaki farkındalığını ve bilincini artırmak için çalışmalar yapar, çalışanlarına çevre konularında eğitimler verir. Tüm paydaşlarıyla çevre konularındaki iyi uygulamalarını paylaşır; yaygınlaştırır; çok yönlü iletişim ile katılımlarını teşvik eder.

Sürekli İyileştirmek

Belirlemiş olduğu performans kriterleri doğrultusunda çevre performansını düzenli olarak ölçer, gelişimini izler ve her yıl yayımlamakta olduğu sürdürülebilirlik raporu ile tüm ilgili tarafları ile paylaşır.

Ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları, organizasyonun her kademesinden çalışanları ve tüm ilgili taraflarının geri bildirimlerini değerlendirerek, mümkün olan her geri bildirimi dikkate alarak çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeye yönelik aksiyonlar alır.

Çevre politikasını periyodik olarak gözden geçirir, gerektiği durumlarda günceller ve ilgili taraflarıyla paylaşır.

Müşteri memnuniyeti politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları olarak, müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde müşterilerimizin beklentilerini, şikâyetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkânları sunarak, ekonomik beklentimiz olmadan müşterilerimizi dikkatle dinleriz. Ulusal ve uluslararası yasal şartları, mevzuat şartlarını, sivil havacılık kurallarını ve Ortaklığımızın dokümante edilmiş bilgilerini dikkate alarak müşteri memnuniyetini sağlamak için telafi yöntemlerini uygular, müşteriye ait geri bildirimleri değerlendirir ve çözüm üretiriz. 

Faaliyetlerimizle ilgili müşteri şikâyetlerini en doğru şekilde algılama, tanımlama, analiz etme, yönlendirme, çözümler üretme, müşteriye sonuçlarını bildirme süreçlerini; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirerek yönetir ve bu bilgiyi sürekli iyileştirme sağlamak için kullanırız. 

Müşterilerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için müşterilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.

Enerji politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı olarak enerjiyi azami verimlilik ile kullanma, doğal kaynak kullanımını azaltma ve sürdürülebilir kalkınma esaslarını benimsiyoruz. Bu bağlamda Türk Hava Yolları, çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, alt işverenlerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla Enerji Politikası’nı beyan eder. 

Yasal Mevzuat ve Şartlara Uymak 

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve diğer şartlara uyar, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir enerji yönetim sistemi için gerekli tüm bilgi ve kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştirir. 

Kaynakları Yönetmek 

Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlar ve gelecekte planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde enerji verimliliğini ön planda tutar. 

Teknolojiyi Takip Etmek 

Tüm süreçlerde verimli teknolojileri izler ve satın alma süreçlerinde enerji verimli ürünler, hizmetler ve enerji performansının iyileştirilmesine katkıda bulunan tasarımları öncelikli bir kriter olarak değerlendirir. 

Sürekli Gelişmek 

Enerji performansımızı ve enerji yönetimi sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışır. 

Performans Takibi 

Politikamıza uygun olarak belirlenen amaç ve hedeflerimizi Enerji Performans Göstergeleri ile izleyerek performansımızı sürekli gözden geçirir. 

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak 

Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliğini arttıran projeler yapar ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttırmayı amaçlar. 

Paydaşlarıyla Birlikte Gelişmek 

Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak çalışanlarımızın enerji verimliliği konusunda bilincini artırmak için çalışmalar yapar.

Sürdürülebilirlik politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları geleceği ile ilgili çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla sürdürülebilirlik stratejisinden yola çıkılarak hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik Politikası’nı beyan eder.

Ortaklığımızın Sürdürülebilirlik Politikası, paydaşlarımızın beklentileri dikkate alınarak belirlenen öncelikli konular ve sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Kültürünün Benimsenmesi

Türk Hava Yolları Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket kültürü olarak benimseyerek, uymakla yükümlü olduğu ulusal yasal şartlar, ulusal ve uluslararası diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait kurallara uygun hareket eder, uygulanabilir olan durumlarda ulusal ve uluslararası kuralların ötesine geçen metotlar geliştirir.

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerinin devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin, gelişimini destekleyebilecek fırsatların erken teşhis edilmesi, tespit edilen risk ve fırsatlara yönelik aksiyonların belirlenmesi, bu aksiyonların uygulanması ve risk ve fırsatların yönetilmesi için çalışmalar yapar.

İklim Değişikliği ile Mücadele

Türk Hava Yolları, havacılık endüstrisinin iklim değişikliğine olan etkisinin üst düzeyde farkındadır. Bu doğrultuda karbon ayak izinin azaltılması için yapılan çalışmaların öneminin farkındalığı ile hareket eder.

İklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yakıt verimliliği ile ilgili girişimleri destekler ve sera gazı emisyonunu azaltıcı tedbirler alır. Sürdürülebilir biyo-yakıt araştırma geliştirme çalışmalarını destekler.

Büyürken İnsanı ve Çevreyi Düşünmek

Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinci ve geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu ile hareket eder.

Gürültü kirliliği ve atık oluşumunu engelleyici tedbirler alır. Yaşam döngüsü yaklaşımı ile sürdürülebilir ürün kullanımına öncelik ve geri kazanıma destek vererek, atıkların en aza indirilmesini sağlar. Tedarikçilerini ve iştiraklerini de bu yaklaşım doğrultusunda motive eder.

Doğal ekosistem ortamlarının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önem verir.

Paydaşlarına Değer Katmak

Türk Hava Yolları, tüm müşterilerine uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği konularında olası en yüksek standartları sağlar, bu standartların sürdürülebilir şekilde uygulanması için bütün süreçlerini aynı hassasiyetle tasarlar, uygular ve denetler.

Müşteri memnuniyetini sürekli izler, belirli periyotlarda ölçer ve memnuniyetin arttırılması için gerekli çalışmaları yürütür, projeleri tasarlar ve uygulamaya alır.

Çalışanlarının bağlılık ve memnuniyetlerini, belirli zamanlarda ve periyotlarda ölçümler yaparak sürekli takip eder, memnuniyetin arttırılması için projeler geliştirerek iyi bir çalışan deneyimi sunar.

Kurum kültürüne katkı sağlayacak en güncel insan kaynakları ve sektör uygulamalarını çalışanlarına sunar. Sağlık ve motivasyonlarını en yüksek seviyede tutarak çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine yatırım yapar.

Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini ulusal ve uluslararası yasal şartlar çerçevesinde koruma altına alır ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin güvenliğini sağlayabilmek için projeler geliştirir.

Kadın Erkek Çalışan Dengesini Geliştirmek

İnsan kaynakları seçme ve değerlendirme süreçlerinde fırsat eşitliği yaratır. Operasyon ve yönetişim alanındaki kadın istihdamı ve temsilini arttırmayı amaçlar. Havacılık sektöründe cinsiyet dengesinin her seviyede gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüterek bu konuda yapılan ulusal ve uluslararası projeleri destekler.

Topluma Değer Katmak

Evrensel insan haklarına saygı duyarak faaliyet gösterdiği her ülkenin yürürlükte olan yasa ve düzenlemelerine uyar.

Faaliyet gösterdiği toplumların kültürüne, geleneklerine, tarihine, değerlerine ve sosyal normlarına saygı duyarak tüm ilgili tarafların beklentilerini dikkate alır.

Uçtuğu tüm noktalarda kurumsal sosyal sorumluluğun evrensel olduğunun bilinci ile hareket ederek, bu noktalardaki sosyal sorumluluk projelerini destekler.

Etik Davranış İlkelerine Uyum

Tüm çalışanların ve yöneticilerin uymakla yükümlü olduğu politikaları, esasları ve kuralları tanımlar.

Etik davranış ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarıyla elde ettiği kazanımlar, uzun vadede Türk Hava Yolları çalışanlarının kimlik ve davranış biçimi haline gelmesi amacına hizmet eder.

Sürdürülebilir Büyüme ve Karlılık

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini genişletirken toplumda yaşayan herkes için değer yaratmayı amaçlar ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimser.

Geniş uçuş ağı ile sefer düzenlediği bölgelerdeki yerel ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunur.

İnovasyona Destek

Filosunu modernize ederek yeni nesil çevre dostu uçaklar sayesinde yakıt verimliliğini arttırarak, emisyonlarını ve gürültü seviyesini azaltmayı hedefler.

Teknolojik gelişmeleri sürekli takip eder ve inovatif projeleri destekler.

Sürekli İyileştirme

Sürdürülebilirlik performansının gelişimini izler ve ölçer. Performans sonuçları doğrultusunda uygulamalarını ve Sürdürülebilirlik Politikası’nı gözden geçirir, gerektiği durumlarda günceller ve ilgili taraflarıyla paylaşır.

Sürdürülebilirlik performansını sürekli iyileştirmek için çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik stratejisini paydaşların beklentileri ve menfaatleri doğrultusunda sürekli olarak geliştirir.

Bilgi güvenliği politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları, sivil hava taşımacılığı sektöründe uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel ölçekte faal bir hava yolu şirketidir.

Türk Hava Yolları, kendisine ait olan veya ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat, sözleşmeler, standartlar ve etik olarak korumakla yükümlü olduğu her çeşit bilgi varlığının (elektronik kayıt, video kaydı, resim, basılı doküman, sözlü bilgi vb.) güvenliğinin sağlanması, gerektiğinde imha edilmesi veya anonimleştirilmesi amacıyla Bilgi Güvenliği Politikası’nı beyan eder.

Bu politika; Türk Hava Yolları bilgi işlem sistemlerini kullanmakta olan tüm Türk Hava Yolları birimlerini, üçüncü taraf olarak Türk Hava Yolları bilgi işlem sistemlerine erişen kullanıcıları ve Türk Hava Yolları bilgi işlem sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsar.

Türk Hava Yollarının çalışanları ve paydaşları ile arasındaki ilişkilerini yönetmek amacıyla oluşturduğu, içerisinde yaptırımların da bulunduğu dokümanlarda belirtilen kural ve gereksinimlere kapsam dâhilindeki tarafların uyması zorunludur. 

Türk Hava Yolları Bilgi Güvenliği Politikası’na göre;

 • Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri; bilginin işlenmesi, iletilmesi ve muhafaza edilmesinde bilgi güvenliği için temel esastır.
 • Türk Hava Yollarının çalışanları ve paydaşları, kendilerine tahsis edilen tüm bilgi varlıklarını ve erişim bilgilerini yazılı kural ve taahhütlere göre korur, paylaşması gerektiğinde Türk Hava Yolları politikaları çerçevesinde hareket eder.
 • Doğrudan hak verilmemiş tüm tesis, kaynak ve bilgilere yerinden ya da uzaktan erişim verilmez. Erişim yetkileri gerektiğinde veya periyodik olarak kontrol edilir, test edilir ve gerekli ise yeniden düzenlenmesi sağlanır.
 • Türk Hava Yollarına ait tüm bilgi sistemleri, yasal mevzuata uygun şekillerde Türk Hava Yolları tarafından gerektiğinde güvenli şekilde izlenir, kaydedilir ve testlere tabi tutulur.
 • Yasal olarak korunması zorunlu olan ya da Türk Hava Yolları açısından riskli olan tüm kritik bilgiler iletilirken ve saklanırken uygun kriptografik yöntemler kullanılır.
 • Türk Hava Yolları, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)‘ni sistematik bir risk yaklaşımı metodolojisi ile oluşturmuştur. Her çeşit bilgi varlığını, belirlediği metodolojiler ile sınıflandırır, risk analizine tabi tutar ve risklerin belirlenen kabul edilebilir seviyeye azaltılmasına yönelik kontrolleri uygular.
 • Tüm erişim yetkilerinin yönetimi ve bu bilgi varlıkları üzerinde gerçekleştirilecek her türlü işlem, varlığın sınıf değeri ve risk değeri gözetilerek yapılır.
 • Tüm bilgi güvenliği ihlalleri (gerçek veya şüphelenilen) Türk Hava Yolları Siber Olay Müdahale Ekibi (SOME)’ne rapor edilir. Rapor edilen tüm olaylara Türk Hava Yolları SOME tarafından müdahale edilir.
 • Tüm Türk Hava Yolları çalışanları “bilmesi gerektiği kadarını bilme” prensibi ile hareket eder ve gizlilik kurallarına uyacağının taahhüdünü yazılı olarak verir.
 • Türk Hava Yolları üçüncü taraflar ile ilişkilerinde bilginin ve erişimin güvenliğini, yazılı sözleşme ve üçüncü taraflardan alacağı taahhütler ile sağlar.
 • Türk Hava Yolları Bilgi Güvenliği Politikası ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Uyumluluğu Gözden Geçirme Kurulu toplantılarında periyodik olarak gözden geçirilerek sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde revize edilir.

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası Daha fazla bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları AO (“Ortaklık”) olarak iç ve dış hatlarda, tarifeli tarifesiz ticari yolcu ve kargo hava taşımacılığı hizmetleri, eğitim hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyetlerinde insan haklarına saygılı olmayı; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber

İlkeleri, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi (ILO/No.182)’nde belirtilen uluslararası ilkeler, standartlar ve ulusal mevzuat ile uyumlu faaliyet göstermeyi  taahhüt eder. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikasının (“Politika”) amacı, Ortaklığın insan hakları konusundaki yaklaşım ve standartlarını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu şekilde insan haklarına ve çalışan haklarına verdiği önemi vurgulamaktır. İnsan haklarına saygılı faaliyet gösterme taahhüdü; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler ve iş ortakları dahil olmak üzere tüm iç ve dış paydaşları kapsar. Ortaklık ilgili kişi, kurum veya kuruluşların bu Politikaya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

TEMEL İLKELER

İNSAN HAKLARINA SAYGI

İnsan hakları; ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ve düşünce farklılığı ayrımı gözetmeksizin tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Ortaklığın, faaliyet gösterdiği her alanda çalışanların, müşterilerin, iş ortaklarının, tedarikçilerin, yüklenicilerin ve faaliyetlerinden etkilenebilecek olan herkesin sağlığı, güvenliği, saygınlığı ve esenliği en yüksek önceliğidir. 

Çalışanların; söz ve davranışlarında yasalara, etik değerlere, toplumsal normlara ve insana saygılı hareket etmelerini İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı “Etik Kod” ile korur ve Etik Hat ihbar sistemi ile ayrımcılık, rüşvet, menfaat çatışması ve davranış kuralları gibi konularda kurumsal ilkelerine aykırı olan her türlü davranışı güvenli ve gizli bir şekilde bildirmelerine imkân sağlar.  

ÇEŞİTLİLİK ve FIRSAT EŞİTLİĞİ

Ortaklık olarak pek çok farklı ülke ve kültürün oluşturduğu faaliyet alanı içerisinde fırsat eşitliği daima gözetilir ve hiç kimseye ırk, renk, cinsiyet, etnik köken, milliyet, dil, din, fiziksel görünüş, yaş, ekonomik ve ailevi durumlarından ötürü ayrımcılık yapılmaz. Ortaklıkta kişilerin özel hayatlarına saygılı, adil, yapıcı ve farklı fikirlerin özgürce ifade edildiği bir güven ortamının oluşmasına ve korunmasına katkı sağlanır. Bu ortam, fiziki çevrenin ötesinde; birbiri ile nasıl etkileşim kurduğu ve birbirine nasıl davrandığını da kapsar.  Bu doğrultuda, “Birlikte Farklıyız” mottosu ile kurum kültürü değerlerinden biri olan çeşitliliği vurgular. Ortaklık, kadınların çalışma hayatına katılımını önemser ve teşvik eder. 2022 itibarıyla %46’lık kadın çalışan oranı ile kadın istihdamını destekler.

ZORLA ÇALIŞTIRMA, MODERN KÖLELİK, İNSAN TİCARETİ

Ortaklığın çatısı altında hiç kimse rızası olmadan, kanuni hakları engellenerek zorla çalıştırılamaz. Ortaklıkta, çalışanın tüm hakları güvence altındadır. Yasa dışı göçmen çalıştırma, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu çalışan çalıştırma, borç ödeme amaçlı işçilik ve her çeşit insan ticareti de dâhil olmak üzere cebri ve mecburi çalıştırma gibi insan haklarına aykırı olan her türlü uygulamanın da kurum olarak karşısındadır. 

ZORBALIK ve TACİZ  

Ortaklığın tüm çalışanları saygılı ve haysiyetli bir muameleyi hak eder. Ortaklık; sözlü, yazılı, fiziki veya görsel her türlü zorbalığın ve tacizin karşısındadır. Çalışanların işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine, istismar veya sindirme eylemlerine maruz kalmasına hiçbir şekilde tolerans gösterilmez. Çalışanların, zorbalık veya taciz vakalarını bildirmesi teşvik edilir. Yöneticiler de Ortaklığın bu politikasına uygun şekilde hareket eder.  

ÇOCUK İŞ GÜCÜ  

Ortaklık, tüm dünya çocuklarının zihinsel, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı olmalarının öneminin farkındadır. Çocuk iş gücü kullanımına ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1973 tarihli Asgari Yaş Konvansiyonu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uygun hareket eder, hiçbir faaliyetinde çocuk iş gücü kesinlikle kullanılmaz.  

ÇALIŞMA KOŞULLARI ve İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ  

Faaliyet gösterilen tüm ülkelerde, insana yakışır çalışma koşulları sunmak, sağlıklı bir iş-özel yaşam dengesi kurmak ve korumak öncelikler arasındadır. Bu doğrultuda; faaliyet gösterilen ülkelerdeki yerel yasal düzenlemeler, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi (“Toplu İş Sözleşmesi”) ve Ortaklık İnsan Kaynakları Prosedürü ile çalışma düzeni, izin hakları, çalışma ve dinlenme süreleri belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır.  

ÜCRETLENDİRME

Ücret politikası iç ve dış etkenler çerçevesinde yerel yasal düzenlemelere, sektöre, işgücü piyasası ve geçerli toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak rekabetçi bir şekilde belirlenir. Ücret, yan haklar ve fazla mesai gibi ödemelerde yasal düzenlemelere tam uyum gözetilir.Çalışanların ücretlendirilmesinde izlenen süreç Toplu İş Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Kararları ile belirlenir ve şeffaf olarak tüm çalışanlar ile paylaşılır.

EĞİTİM ve GELİŞİM FIRSATLARI

Başarının arkasındaki temel güç olan çalışanların, profesyonel anlamda bilgi, becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunarak onların memnuniyetini sağlamayı hedefler. Sunduğu çalışma ortamı, sanal/sınıf eğitimleri ile kariyer ve kişisel gelişim imkânı, sosyal imkânlar, kariyer olanakları ve yerli ve yabancı kurumlar ile ortaklaşa düzenlenen sertifikalı eğitimlerle çalışanların potansiyellerini açığa çıkarmalarını, performanslarını artırmalarını ve ilgi duydukları alanlarda gelişimini destekler.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ ve TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Çalışanların sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma haklarına saygı duyar. Ortaklık ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanların ücretlendirme, sosyal ve özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi amaçlanır. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

Ortaklık; kişisel verilerin gizliliğinin öneminin olduğunun bilincindedir. Ortaklık, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü dahil tabi olunan ulusal ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatında öngörülen ilke, esas ve usullere uygun gerekli önlemleri alır. Türk Hava Yolları AO Bilgi Güvenliği Politikasına ve bu husustaki ilkelere uygun hareket eder ve üzerine düşen görevleri yerine getirir. Ortaklık, uyguladığı TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile müşterilerin, tedarikçilerin, yüklenicilerin, çalışanların ve çalışan adayları da dahil olmak üzere tüm iş ortaklarının bilgilerini ulusal ve uluslararası yasalar, mevzuatlar, sözleşmeler çerçevesinde gizli tutmakta, güvenliğini sağlamakta; gerektiğinde imha etmekte ve anonimleştirmektedir. Çalışan ve müşteri nezdinde hazırlanan bilgi güvenliği politika ve prosedürlerini çalışanlara ve müşterilere bildirir, yaptığı duyuru ve eğitimler ile farkındalık oluşturur. Her türlü faaliyetinde suç veya hak ihlali oluşturacak girişimlerden kaçınır ve aynı doğrultuda çalışanlardan da hassasiyet göstermesini bekler. Ayrıca yolcuların haklarını, sahip olduğu yönetim sistemi standartları ve sivil havacılık kuralları çerçevesinde güvence altında tutar.

GÜVENLİ ve SAĞLIKLI İŞYERİ

Çalışanların ve Ortaklığın çalışma alanlarında bulunan kimselerin güvenliği ve sağlığı her şeyden önemlidir. Politika ile güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak için yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi prosedürlere ve diğer tüm mevzuata tam uyum gözetir. Çalışanlarla iletişim kurarak, kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlar ve çözer.

ÇEVREYE DUYARLILIK

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için faaliyet alanındaki tüm işlerde çevreyi gözeterek hareket eder. İklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yakıt verimliliği ile ilgili girişimleri destekler ve sera gazı emisyonunu azaltıcı, gürültü kirliliği ve atık oluşumunu engelleyici tedbirler alır. Kaynakları verimli kullanarak enerji tasarruflu ve çevre dostu teknolojiler ile hava, su ve toprak emisyonlarını ve atıkları en aza indirgemeyi hedefler. Bu bağlamda, çalışanların farkındalığını arttırmak için eğitimler verir.  

UYGULAMA ESASLARI

Ortaklık; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, yüklenicileri ve iş ortakları dahil olmak üzere tüm iç ve dış paydaşları, bu Politikaya uyar ve Ortaklık ilgili prosedürlerini ve kontrollerini, bu Politikadaki gereklilikler doğrultusunda uygular ve destekler. Politikada belirtilen ilkelerin temeli İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı “Etik Kod”a dayanmaktadır. Gerek uygulanacak hukukun gerek ise yukarıda sayılan tüm iç ve dış paydaşların İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı Etik Kod”un prensiplerine tam uyum sağlaması gerekir. Üçüncü taraf ile yapılan sözleşmelerdeki herhangi bir hüküm ile Politikanın ve/veya İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı Etik Kod” prensiplerinin çelişmesi halinde Politika ve/veya İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı “Etik Kod” prensipleri uygulanır.

Faaliyet gösterilen tüm ülkelerde geçerli olan mevzuat ile bu Politika arasında; yasalar, gelenekler ve uygulamalara ilişkin herhangi bir ihtilaf olması halinde; konuya ilişkin sorular yahut bu Politikanın potansiyel olarak herhangi bir şekilde ihlali, çalışan tarafından yöneticisine yahut Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığına, derhal danışılmalı ve raporlanmalıdır. Ayrıca, çalışanlar tarafından tkethics@kpmg.com.trye e-posta atmak suretiyle bildirim yapılabilir. Anonim ihbarlar için ise tkethics.com  adresinden Etik Hat’a başvuru yapılabilir. Üçüncü taraf ihlallerinde ise, irtibat kişisi aracılığı ile veya Ortaklığın etik ihlal bildirim kanalı tkethics@kpmg.com.tr aracılığıyla raporlama yapılabilir. 

Bu Politikanın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarma cezası dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Politikamıza uyumlu hareket etmesi gereken herhangi bir üçüncü tarafın ihlali söz konusu olduğunda; üçüncü taraf ile Ortaklık arasındaki sözleşmenin geçerliliği yeniden değerlendirilir.