Skip to main content

POLİTİKALARIMIZ

Kurumsal politikamız Daha fazla bilgi

Operasyonel Emniyet ve Güvenlik 

Türk Hava Yolları, yönetimi ve çalışanları ile birlikte, gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerde emniyet ve güvenliği ön planda tutarak her seviyedeki çalışanın gönüllü katılımları ile bildirim ve raporlarını teşvik eder, gelen bildirimleri cezalandırma için kullanmayacağını taahhüt eder ve aşağıdaki prensiplerin yerine getirilmesini sağlar. 

 • Operasyonel emniyet ve güvenliği sağlamak ve seviyesini yükseltmek, 
 • Emniyet ve güvenlik yönetimini uygulamak, 
 • Emniyet ve güvenlik sorumluluklarını belirlemek, 
 • Emniyet tehditlerini ve güvenlik zafiyetlerini belirlemek ve riskleri yönetmek, 
 • İletişimi en üst düzeyde kullanmak, 
 • Emniyet ve güvenlik kültürünü yerleştirmek. 

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti 

Türk Hava Yolları; ulusal ve uluslararası standart, yasa ve mevzuat doğrultusunda sahip olduğu finansal değerin yanı sıra sosyal, kültürel, etik ve insani değerlerini de çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iştirakçileri, tüm iş ortakları ve diğer paydaşları ile birlikte müşteri memnuniyeti ve şikayetlerinin yönetimini, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini mükemmeliyetçi yaklaşım ile sağlar. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre 

Türk Hava Yolları, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması, risklerinin yönetilmesi ile çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kirlenmenin önlenmesi ile gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacı doğrultusunda yasal şartlar ve mevzuata uygun hareket edip sürekli gelişme sağlar. 

Bilgi Güvenliği 

Türk Hava Yolları sunmuş olduğu faaliyetler kapsamında; 

 • Ortaklığın güvenilirliğini ve marka imajını korur, 
 • Ortaklığın operasyonel, taktik ve stratejik seviyedeki çıkarları için önemli olan bilgilerin korunmasını ve sadece ilgili kişiler tarafından ulaşılabilmesini sağlar, 
 • Ortaklığın tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlar, 
 • Ortaklığın, üçüncü taraflarla yaptığı sözleşmelerde belirlenen uygunluğu sağlar, 
 • Ortaklığın ana ve destek süreçlerine ait faaliyetlerin, kabul edilebilir kesinti sürelerini aşmadan devam etmelerini sağlar. 

Sosyal Sorumluluk ve Çalışanlar 

Türk Hava Yolları; yapmış olduğu ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle, varlığını sürdürdüğü topluma katma değer sağlayacak faaliyetler gerçekleştirir. 

Bu politika; yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerin ve uyması gereken tüm kuralların bilincinde olan, Ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini ve sorumluluklarını sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını etkin şekilde uygulayan, kendini sürekli geliştiren, fiziksel, tıbbi ve düşünsel açıdan işini yapmaya her an hazır olan çalışanlar sayesinde ortaya konur.

Emniyet politikamız Daha fazla bilgi

Genel Bakış 

Emniyet, Türk Hava Yolları organizasyonunun bütün kademelerinin birinci önceliğidir. Ortaklığın kurumsal değerlerinin vazgeçilmez ve asla ödün verilemeyecek bir parçasıdır. Emniyet aynı zamanda; etkin, verimli ve sürdürülebilir hava taşımacılığı operasyonunun sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Türk Hava Yolları’nın tüm kademelerindeki emniyet taahhüdünün, sektördeki en iyi uygulamalar ve standartlar düzeyinde tutulması büyük önem taşımaktadır. 

Emniyet Önceliği 

Türk Hava Yolları; organizasyon faaliyetlerinin, paydaşlarının ve çevrenin emniyetini en önemli unsur olarak değerlendirir. 

Yönetimin Taahhüdü 

Türk Hava Yolları, yönetimin katılımının, yürütülen operasyonlardaki emniyetin bütününe önemli derecede katkısı olduğunu kabul eder. Türk Hava Yolları’nın bütün yöneticileri emniyet ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak gözlemlemek ve sorumluluk sahalarında emniyetin sürdürülebilmesi ve iyileştirilmesi için aktif olarak gereken destek ve kaynakları sağlamakla yükümlüdür. 

Emniyet Yönetim Sistemi 

Türk Hava Yolları, çalışanları için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı, tüm müşterilerine olası en yüksek emniyet standartlarını sunmayı ve bu şartları sürdürülebilir hale getirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için; Türk Hava Yolları, organizasyonun tüm operasyon alanlarını kapsayan Emniyet Yönetim Sistemi’ni (SMS) ve tümleşik olarak Bitkinlik Risk Yönetimi Sistemi’ni (FRMS) işletmektedir. Emniyet Yönetim Sistemi’nin ve Bitkinlik Risk Yönetimi’nin esasını, fark edilen veya öngörülebilir tehlikeleri sistemli ve verilere dayalı olarak tanımlama, sürekli olarak izleme ve yönetme faaliyetleri oluşturur. Bu yaklaşım, Türk Hava Yolları ve paydaşları açısından riskleri en aza indirgeyip, gelecek gönenci güvence altına alır. 

Emniyet Kültürü 

Türk Hava Yolları, tüm yöneticileri ve çalışanları arasında “Yatay Örgütlü, Adil, Esnek, Adanmış, Bilgili, Öğrenen ve Raporlayan bir Emniyet Kültürünü teşvik eder ve yaşatır. 

Emniyet ve Kalite Standartlarının Benimsenmesi ve Geliştirilmesi 

Ulusal ve uluslararası gereklilikler çerçevesinde, Türk Hava Yolları emniyet ve kalite standartlarını, sektördeki en iyi uygulamaların da üzerinde, sürekli olarak geliştirmeyi hedefler.

Kalite politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları, iç ve dış hatlarda, tarifeli tarifesiz ticari yolcu ve kargo hava taşımacılığı hizmetleri, eğitim hizmetleri tasarımı ve sunumu faaliyetlerinde, Toplam Kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuat ile ticari etiği dikkate alarak, Ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla Kalite Politikası’nı beyan eder. 

Kalite yönetimi kapsamında ilgili standartlara, uymakla yükümlü ulusal ve uluslararası havacılık kurallarına ve yasal ve diğer şartlara uygun hareket eder. Amaç ve hedeflerine ulaşmak için, tüm çalışanların katılımıyla uygun yöntem ve mümkün olan en iyi teknoloji ve kaynakları kullanır. Süreçlerde, hedeflerle yönetim prensibini benimseyerek süreç performanslarını takip eder ve süreçlerini sürekli iyileştirir. 

Hizmette Mükemmelliği Aramak 

Faaliyetlerimizde ulaştığımız noktalar, bizim için mükemmellikte yeni arayışların başlangıcıdır. 

Yaşamın Değerinin Farkında Olarak, Tüm Hizmetlerimizde Emniyet ve Güvenliğe Önem Vermek 

Donanımlı insan kaynağımız, uygun altyapıya sahip çalışma ortamlarında, gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak, uçuş emniyeti ve güvenliğini sağlamak için “sıfır hata” odaklı çalışır. 

Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım Sergilemek 

Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; günümüz ve gelecekteki beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulması sağlanır. Müşterinin memnuniyeti, önerisi ve şikayeti etkin bir şekilde değerlendirilir. 

Çalışanlarımızla Fark Yaratmak 

Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; Ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretilir. 

Gelişmiş Teknolojiyi Kullanmak 

Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılmasını sağlar. 

Kaynakları Yönetmek 

En üst düzeyde operasyonel emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlar ve en uygun düzeyde kullanır. 

Geniş ve Güçlü Bir Uçuş Ağını Sürekli Kılmak 

Uçuş yoğunluğu, mesafesi, süresi, yolcu sayısı, kargo miktarı, uçak filosu ve uçulan nokta sayısı bakımından dünyada önde gelen havayolu şirketlerinden biri olmak için çalışır. 

Dünya Çapında Havacılık Kuruluşu Kimliğini Sürdürmek 

Sunduğu ve tedarik ettiği ürün ve hizmetleri, sürdürebilir kalite anlayışı doğrultusunda tanımlar, denetler ve yönetir. 

Dünya Sivil Havacılığında Söz Sahibi Olmak 

Ulusal ve uluslararası sivil havacılık organizasyonlarının yönetiminde, faaliyetlerinde ve aldığı kararlarda etkin rol alır. 

Sosyal Sorumluluk Bilincinde Hareket Etmek 

Eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre, spor, insani yardım gibi sosyal konularda, kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak sağlayarak, toplumun faydalanacağı projelerin gerçekleşmesini destekler. 

İş Ortaklarımızla Güç Birliği Yapmak 

Ortaklığımızın karlılığı, dünya ölçeğinde istikrarlı büyümesi ve uzun vadeli başarısının sürekliliği için; acenteler, hissedarlar, tedarikçiler ve diğer iştirakçilerimizle ortak hareket eder. 

Etkinliği ve Verimliliği Artırmak 

Tüm iş süreçlerimizde; planlanan sonuçlara ilk seferde ve uygun kaynaklar ile ulaşılmasına çalışılır. 

Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uymak ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmek 

Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek, sistem sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratılır.

Güvenlik politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O., ulusal ve uluslararası standartlara göre gerçekleştirdiği yolcu taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve eğitim faaliyetleri esnasında, operasyon şartlarını sürekli iyileştirerek güvenliği sağlayacağını bildirmek üzere Güvenlik Politikası’nı beyan eder.

Operasyonel Güvenliğin Sağlanması 

Türk Hava Yolları A.O., yerde veya uçuş sırasında gerçekleşebilecek yasadışı müdahale eylemlerini engellemek üzere süreçler geliştirir, uygular, uygulanmasını sağlar ve güvenlik hedefleri ile güvenlik performans standartlarını saptar. Bu süreçleri uygularken, güvenlik performans standartlarına ve kurumsal ihtiyaçlara sürekli olarak uygunluğunu sağlamak adına güvenlik politikasını periyodik olarak gözden geçirir.

Güvenliğe İlişkin Faaliyetlerin Yönetilmesi 

Türk Hava Yolları A.O., kurumsal güvenlik hedeflerinin ve ulusal ve uluslararası güvenlik mevzuatına uygunlukla ilgili alınan tedbirlerin açık bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Tüm faaliyetlerinde, güvenliğin sürekli iyileştirilerek sağlanması adına kurumsal güvenlik yönetim sistemini uygular.

Güvenlikle İlgili Sorumlulukların Belirlenmesi 

Türk Hava Yolları A.O., çalışanlarının güvenlikle ilgili konularda sorumluluklarını belirler ve üst yönetimin güvenliği tüm organizasyonda temel bir öncelik olarak değerlendireceğini taahhüt eder.

Güvenlik Zafiyetlerinin ve Risklerin Belirlenmesi 

Türk Hava Yolları A.O. personelinin, yolcularının, ziyaretçilerinin, binalarının, tesislerinin, uçaklarının ve taşımakla yükümlü olunan kargonun her türlü sabotaj, saldırı, rehin alma ve güvenliği tehdit eden benzer olaylara karşı korunmasını sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerinin risk odaklı çalışmalarla belirlenmesini sağlayarak, belirlenen önlemleri uygular, uygulanmasını sağlar.

En Üst Düzeyde Bir İletişim Ortamının Sağlanması 

Türk Hava Yolları A.O., tüm faaliyetlerin güvenli bir çerçevede yürütülebilmesini sağlayabilmek amacıyla üst yönetim ve çalışanları arasında tarafsız bir bilgi akışı ve iletişim kültürünün oluşumunu destekler. Bunu yaparken de istem dışı insan hatasından kaynaklanan olayların raporlanmasını teşvik eder ve gelen raporları cezalandırma maksadıyla kullanmayacağını taahhüt eder.

Kurumsal Güvenlik Kültürünün Oluşturulması ve Teşvik Edilmesi 

Türk Hava Yolları A.O., kurumsal güvenlik kültürünün oluşturulması ve teşvik edilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını sağlar ve güvenliğin kurumsal yönetim sisteminin tamamlayıcı bir parçası olması adına güvenlik bilincini artırıcı faaliyetleri destekler.

Güvenlik Sağlanması İçin Gereken Kaynakların Temin Edilmesi 

Türk Hava Yolları A.O., güvenlik politikasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli kaynakların temin edilmesini sağlar.

İş sağlığı ve Güvenliği politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları Üst Yönetimi; çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, alt işverenlerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı beyan eder. 

Kurallara Uymak 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder. 

Büyürken İnsanı Düşünmek 

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, alt işverenlerin ve iştiraklerin İş Sağlığını ve Güvenliğini gözeterek, riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder. 

Ortaklık Yönetimi, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının önemine, bu hususun Ortaklık başarısının bir parçası olduğuna inanır. 

Katılım, İletişim ve Danışma 

İş Sağlığı ve Güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonda çeşitli yöntemlerle, çalışanlar veya çalışanların temsilcileriyle iletişim kurar, etkin katılım ve danışmayı sağlar. Çalışanlarının, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki birikimini ve bilincini arttırarak İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün gelişimini desteklemek için çalışmalar yapar. 

Mevcut ve gelecekteki faaliyetler için çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, otoriteler, kurum içinde ve dışında tüm ilgili taraflarla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda açık bir diyalog kurar. 

Liderlik, Taahhüt ve Kaynak Temini 

Kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde çalışanlarla istişare yapılması ve çalışanların katılımının sağlanması bağlamında liderlik ve bağlılık gösterir. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi için gerekli kaynakların sağlanmasını ve varlığını taahhüt eder. 

Riskleri ve Fırsatları Yönetmek 

Faaliyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini tespit eder, tehlikeleri ortadan kaldırmak, tüm riskleri azaltmak ve tüm fırsatları yönetmek için aksiyon planları geliştirir. Yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak için çalışmalar yapar. 

Çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu hekimlik çalışmalarının sürekliliğini sağlar. 

Çalışanlara, alt işverenlere ve ziyaretçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur. 

Çalışma alanlarındaki muhtemel acil durumları tespit eder ve tüm bu senaryolar için hazırlıklı olacak çalışmaları yapar. 

Kritik fonksiyonlarda görev alan çalışanların, gerçekleştireceği operasyonlara fiziksel ve tıbbi boyutta uygunluğunun kontrolünü sağlar. 

Sivil havacılık sektöründeki insan faktörünün bilinciyle operasyonel emniyet ve güvenlikten taviz vermemek ve operasyonel riskleri en aza indirmek amacıyla; öncelikle kritik fonksiyonlar için yeni insan kaynağı istihdamında alkol ve psikoaktif madde bağımlılığını bir seçim kriteri olarak uygular, alkol ve/veya psikoaktif madde bağımlısı olduğu tespit edilen adayları istihdam etmez. 

 • Kritik fonksiyonlarda görev alacak çalışanların, görevlerine başlamadan önce rutin olarak ve görevleri esnasında rastgele alkol ve/veya psikoaktif madde etkisi altında olup olmadıklarını kontrol eder. 
 • Alkol ve/veya psikoaktif madde etkisi altında olduğu tespit edilen çalışanların operasyona katılmasına izin vermez, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin kurallarını aynen uygular. 
 • Alkol bağımlısı olduğunu beyan eden ancak kural dışı davranmamış çalışanların tedavilerine destek olur. 

Sürekli İyileştirmek 

İş Sağlığı ve Güvenliği performansını hedefleri doğrultusunda izler, ölçer, gözden geçirir ve Dünya’daki iyi uygulamaları da dikkate alarak bu alandaki performansını sürekli iyileştirir. Uygun yönetim usullerinin gereğini, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki hedeflerle ve devamlılık arz eden geliştirici programlarla politikayı devamlı gözden geçirerek gerçekleştirir.

Eğitim Politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A. O., kendi personelinin ve paydaşlarının mesleki yetkinlik gelişimlerine katkı sağlayıp organizasyon üzerindeki katma değerlerini artıracak, sunulan hizmet kalitesini yükseltip müşteri memnuniyetini ve kurumsal saygınlığı sürekli kılacak, planlı, objektif, sürekli gelişen ve ihtiyaçlara mükemmellik yaklaşımı ile cevap veren Eğitim Politikası’nı beyan eder.

Başarıyı Sürekli Kılmak

Türk Hava Yolları A.O., eğitim faaliyetini sürdürülebilir başarının en temel gereği olarak kabul eder.

Havacılık sektörüne özel olan ulusal ve uluslararası kurallar ile yasaların gerektirdiği eğitimleri, faaliyetinin esası olarak görür ve öncelikli olarak gerçekleştirir.

Eğitimin; kalite yönetimi, emniyet, güvenlik ve çevre standartlarının yaygınlaştırılmasındaki rolüne önem verir ve bu doğrultuda eğitim programları oluşturur.

Uluslararası Geçerliliği Olan Eğitimler Vermek

Dünya çapında kabul görmüş ve güncel bir eğitim hizmeti sunabilmek için evrensel kriterlere göre bilgi üreten, yenilikçi ve çığır açan eğitim programları geliştirir.

Ortaklığın karlılığı, istikrarlı büyümesi ve uzun vadeli başarısının sürekliliği için eğitimde uluslararası kabul görmüş kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirir.

Eğitim hizmetinin sunumunda, sahip olduğu yüksek standartlardaki alt yapısı ile üstün teknolojiye sahip donanım ve yazılım kullanır.

Eğitmenleri ile Fark Yaratmak

Ulusal ve uluslararası tüm gereklilikleri sağlayacak şekilde eğitimler almış, konusunda uzman, tecrübe ve birikimlerini yeni nesillere aktarmayı hedefleyen eğitmenler yetiştirir.

Yenilikçi Olmak ve En İyi Uygulamalarla Başarı Sağlamak

Havacılık sektöründe, eğitim hizmeti ile ilgili yenilikçi ve fark yaratacak uygulamalar geliştirir. Sektördeki en iyi uygulamaları takip eder, küresel bazdaki dijital dönüşümü yakalar ve elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimi ile kendi uygulamalarını geliştirir ve uygular.

Eğitimde Etkinlik ve Verimliliği Arttırmak

Eğitim hizmetinin planlanmasından sunumuna kadar tüm aşamalarında performans analizleri yaparak eğitimin amaçları doğrultusunda ne kadar etkin ve verimli olduğunu ölçer; bilgisayar yazılımı ve teknolojik altyapı kullanarak sahip olduğu kaynakları en etkin biçimde kullanır. Etkinliği ve verimliliği artırmak için sektördeki gelişmeleri takip eder ve uygular.

Değişen Havacılık Sektörü Süreçleri ile Uyumlu Proaktif Yaklaşım Sergilemek

Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda yenilenen havacılık sektörü süreçleri için proaktif bir yaklaşım sergileyerek; mevcut kaynakları, tecrübesi ve bilgi birikimi ile uzaktan canlı ve etkin dijital eğitimleri destekler. Bu sayede, sınıf içi ve online eğitim modellerini sentezleyerek; tecrübeli eğitmenlerle doğrudan etkileşim içerisinde gerçekleştirilen sınıf içi eğitimlerin avantajını korur. Eğitime ulaşmayı kolaylaştıracak tüm imkanları kullanarak çalışanları ve paydaşlarına ulaştırır.

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Eğitimler Vermek

Türk Hava Yolları A.O. sunduğu eğitim hizmeti sürecinin her safhasında müşterilerinin beklenti, öneri ve şikayetlerini dinler; müşteri memnuniyetini ölçer, değerlendirir ve gerekli düzenleme ile iyileştirmeleri yapar.

Çalışanların Gelişimine Katkı Sağlamak

Çalışanların en büyük değer olduğu inancıyla hareket eder. Eğitimi çalışan motivasyonunu arttırmak için fırsat olarak görür ve bunu en doğru şekilde kullanmak için çaba gösterir. Ortaklık hedef ve stratejileri doğrultusunda kurum içi ve dışı eğitim hizmetiyle, personelinin kişisel ve mesleki gelişimini sağlar.

Eğitimde Sürekli İyileştirme Sağlamak

Türk Hava Yolları A.O., havacılık sektöründeki eğitim gerekliliklerinin değiştiği ve geliştiği her durumunda, müşterilerinden aldığı geri bildirimler ve kendi tecrübesiyle eğitim sürecinde sürekli iyileştirme yapmayı hedefler.”

Çevre politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları, tüm ilgili taraflarını aynı gayede buluşturmak amacıyla; tüm iç ve dış hatlarda gerçekleştirilen tarifeli, tarifesiz yolcu ve kargo ticari uçuş operasyonları ile uçuş esnasında verilen hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki kurumsal yerleşkeler ile bu yerleşkelerde gerçekleştirilen ofis faaliyetleri, eğitim hizmetleri tasarım ve sunumunu kapsayacak şekilde Çevre Politikası’nı beyan eder.

Kurallara Uymak 

Çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ve gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiği yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait kurallara uygun hareket eder; desteklediği ve aktif olarak rol oynadığı proje, uygulama ve inisiyatifler ile yasalara uyumun ötesine geçmeyi amaçlar

Çevre Boyutlarını Yönetmek 

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetleri sonucu oluşan çevre boyutlarını ve çevresel etkileri tespit ederek; yaşam döngüsü boyunca tüm olumsuz çevresel etkileri kaynağında önlemek, azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmak için aksiyon planları geliştirir. Önemli çevre boyutlarını kontrol altında tutmak için iyileştirme odaklı yönetim sistemleri ve metotlar uygular.

Olumsuz Çevresel Etkileri En Aza İndirmek 

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken çevreyi korumayı öncelikler.

İklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yakıt verimliliği ile ilgili girişimleri destekler. Sera gazı emisyonlarını düzenli olarak izler, raporlar, sonuçlarını tüm paydaşlarıyla paylaşır. Emisyonlarını azaltmak için gerekli tedbirleri alarak emisyon azaltım için hedef belirler, bu hedeflere ulaşmak için aksiyon planları geliştirir ve düzenli olarak durumlarını izler

Atık yönetimi uygulamalarında Sıfır Atık prensibini ve atık yönetimi hiyerarşisini temel alarak projeler geliştirir.

Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir ürün ve hizmetleri destekler ve mümkün olduğu durumlarda bu ürün ve hizmetlerin tercih edilmesine öncelik verir.

Yerel kirlilik üzerindeki etkisinin farkındalığıyla hareket eder. Gürültü kirliliği, su emisyonu, koku emisyonu ve atık oluşumunu engelleyici tedbirleri alır. Ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önem verir.

Doğal Kaynak Tüketimlerini Azaltmak

Doğal kaynakları sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda etkin ve verimli kullanır.

Kaynak ve enerji verimliliğinin artırılması ve tüketimlerinin azaltılması için gerekli altyapının oluşturulmasını sağlayarak bu konuda geliştirilmiş proje ve uygulamaları destekler.

Büyürken İnsanı ve Çevreyi Düşünmek 

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini genişletirken, yeni yatırımlarını planlarken gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimser.

Filosunu modernize ederek yakıt verimliliğini arttıran yeni nesil çevre dostu uçakları ile emisyonlarını ve gürültü seviyesini azaltmayı hedefler.

Doğal ekosistem ortamlarının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önem verir.

Paydaşlarıyla Birlikte Gelişmek 

Çalışanlarının çevre konusundaki farkındalığını ve bilincini artırmak için çalışmalar yapar. Tüm paydaşlarıyla çevre konularındaki iyi uygulamalarını paylaşır; yaygınlaştırır; çok yönlü iletişim ile katılımlarını teşvik eder.

Sürekli İyileştirmek 

Belirlemiş olduğu performans kriterleri doğrultusunda çevre performansını düzenli olarak ölçer, gelişimini izler ve her yıl yayımlamakta olduğu Sürdürülebilirlik Raporu ile tüm ilgili tarafları ile paylaşır.

Ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları, organizasyonun her kademesinden çalışanları ve tüm ilgili taraflarının geri bildirimlerini değerlendirerek, mümkün olan her geri bildirimi dikkate alarak Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeye yönelik aksiyonlar alır.

Çevre Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirir, gerektiği durumlarda günceller ve ilgili taraflarıyla paylaşır.

Müşteri memnuniyeti politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları olarak, müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde müşterilerimizin beklentilerini, şikâyetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkânları sunarak, ekonomik beklentimiz olmadan müşterilerimizi dikkatle dinleriz. Ulusal ve uluslararası yasal şartları, mevzuat şartlarını, sivil havacılık kurallarını ve Ortaklığımızın dokümante edilmiş bilgilerini dikkate alarak müşteri memnuniyetini sağlamak için telafi yöntemlerini uygular, müşteriye ait geri bildirimleri değerlendirir ve çözüm üretiriz. 

Faaliyetlerimizle ilgili müşteri şikâyetlerini en doğru şekilde algılama, tanımlama, analiz etme, yönlendirme, çözümler üretme, müşteriye sonuçlarını bildirme süreçlerini; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirerek yönetir ve bu bilgiyi sürekli iyileştirme sağlamak için kullanırız. 

Müşterilerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için müşterilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.

Enerji Politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı olarak enerjiyi azami verimlilik ile kullanmaya önem veriyor, doğal kaynak kullanımını azaltmak üzere hareket ediyor ve sürdürülebilir kalkınma esaslarını benimsiyoruz. Bu bağlamda Türk Hava Yolları çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, alt işverenlerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak üzere hazırladığımız “Enerji Politikası”nı beyan ederiz.

Yasal Mevzuat ve Şartlara Uymak

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve diğer şartlara uyar, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir enerji yönetim sistemi için gerekli tüm bilgi ve kaynakları temin ederek faaliyetlerini gerçekleştirir.

Kaynakları Yönetmek

Enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamanın yanı sıra, gelecekte planlanan yatırım ve faaliyetlerde enerji verimliliğini ön planda tutar.

Teknolojiyi Takip Etmek

Enerji verimli ürünler ve hizmetler satın alıp enerji performansının iyileştirilmesine katkıda bulunan tasarımları tercih eder, tüm süreçlerde verimli teknolojileri izler.

Sürekli Gelişmek

Enerji performasını sürekli iyileştirmeye çalışır.

Performans Takibi

Politikasına uygun olarak belirlenen amaç ve hedeflerini “Enerji Performans Göstergeleri” ile izleyerek performansını periyodik olarak gözden geçirir.

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak

Faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliğini artıran projeler yapar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artırmayı amaçlar.

Paydaşlarıyla Birlikte Gelişmek 

Tüm paydaşları ile etkin bir iletişim kurarak çalışanlarının ve toplumun enerji verimliliği konusunda bilincini artırmak için çalışmalar yapar.

Sürdürülebilirlik Politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları; çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla sürdürülebilirlik stratejisinden yola çıkılarak hazırlanmış olan “Sürdürülebilirlik Politikası”nı beyan eder.

Ortaklığımızın Sürdürülebilirlik Politikası, paydaşlarımızın beklentileri dikkate alınarak belirlenen öncelikli konular ve sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Kültürünün Benimsenmesi

“Türk Hava Yolları Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni şirket kültürü olarak benimseyerek, uymakla yükümlü olduğu ulusal yasal şartlar, ulusal ve uluslararası diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait kurallara uygun hareket eder, uygulanabilir durumlarda ulusal ve uluslararası kuralların ötesine geçen metotlar geliştirir.

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerinin devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin, gelişimini destekleyebilecek fırsatların erken teşhis edilmesi, tespit edilen risk ve fırsatlara yönelik aksiyonların belirlenmesi, bu aksiyonların uygulanması ile risk ve fırsatların yönetilmesi için çalışmalar yapar.

İklim Değişikliği ile Mücadele

Türk Hava Yolları, havacılık endüstrisinin iklim değişikliğine olan etkisinin üst düzeyde farkındadır. Bu doğrultuda karbon ayak izinin azaltılması için yapılan çalışmaların öneminin farkındalığı ile hareket eder.

İklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yakıt verimliliği ile ilgili girişimleri destekler ve sera gazı emisyonunu azaltıcı tedbirler alır. Sürdürülebilir biyo-yakıt araştırma geliştirme çalışmalarını destekler.

Büyürken İnsanı ve Çevreyi Düşünmek

Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinci ve geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu ile hareket eder.

Gürültü kirliliği ve atık oluşumunu engelleyici tedbirler alır. Yaşam döngüsü yaklaşımı ile sürdürülebilir ürün kullanımına öncelik ve geri kazanıma destek vererek, atıkların en aza indirilmesini sağlar. Tedarikçilerini ve iştiraklerini de bu yaklaşım doğrultusunda motive eder.

Doğal ekosistem ortamlarının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önem verir.

Paydaşlarına Değer Katmak

Türk Hava Yolları, tüm müşterilerine uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği konularında olası en yüksek standartları sağlar, bu standartların sürdürülebilir şekilde uygulanması için bütün süreçlerini aynı hassasiyetle tasarlar, uygular ve denetler.

Müşteri memnuniyetini sürekli izler, belirli periyotlarda ölçer ve memnuniyetin arttırılması için gerekli çalışmaları yürütür, projeleri tasarlar ve uygulamaya alır.

Çalışanlarının bağlılık ve memnuniyetlerini, belirli periyotlarda ölçümler yaparak sürekli takip eder, memnuniyetin arttırılması için projeler geliştirerek iyi bir “Çalışan Deneyimi” sunar.

Kurum kültürüne katkı sağlayacak en güncel insan kaynakları ve sektör uygulamalarını çalışanlarına sağlar. Sağlık ve motivasyonlarını en yüksek seviyede tutarak çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine yatırım yapar.

Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini ulusal ve uluslararası yasal şartlar çerçevesinde koruma altına alır ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin güvenliğini sağlayabilmek için projeler geliştirir.

Kadın Erkek Çalışan Dengesini Geliştirmek

İnsan kaynakları seçme ve değerlendirme süreçlerinde fırsat eşitliği yaratır. Operasyon ve yönetişim alanındaki kadın istihdamı ve temsilini artırmayı amaçlar. Havacılık sektöründe cinsiyet dengesinin her seviyede gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüterek bu konuda yapılan ulusal ve uluslararası projeleri destekler.

Topluma Değer Katmak

Evrensel insan haklarına saygı duyarak faaliyet gösterdiği her ülkenin yürürlükte olan yasa ve düzenlemelerine uyar.

Faaliyet gösterdiği toplumların kültürüne, geleneklerine, tarihine, değerlerine ve sosyal normlarına saygı duyarak ilgili tüm tarafların beklentilerini dikkate alır.

Uçtuğu tüm noktalarda kurumsal sosyal sorumluluğun evrensel olduğunun bilinci ile hareket ederek, bu noktalardaki sosyal sorumluluk projelerini destekler.

Etik Davranış İlkelerine Uyum

Tüm çalışanların ve yöneticilerin uymakla yükümlü olduğu politikaları, esasları ve kuralları tanımlar.

Etik davranış ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarıyla elde ettiği kazanımların uzun vadede Türk Hava Yolları çalışanlarının kimlik ve davranış biçimi haline gelmesi amacına hizmet eder.

Sürdürülebilir Büyüme ve Karlılık

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini genişletirken toplumda yaşayan herkes için değer yaratmayı amaçlar ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimser.

Geniş bağlantı ağı ile sefer düzenlediği bölgelerdeki yerel ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunur.

İnovasyona Destek

Filosunu modernize eder; yeni nesil çevre dostu uçaklar sayesinde yakıt verimliliğini artırarak emisyonlarını ve gürültü seviyesini azaltmayı hedefler.

Teknolojik gelişmeleri sürekli takip eder ve inovatif projeleri destekler.

Sürekli İyileştirme

Sürdürülebilirlik performansının gelişimini izler ve ölçer. Performans sonuçları doğrultusunda uygulamalarını ve Sürdürülebilirlik Politikası’nı gözden geçirir, gerekli durumlarda günceller ve ilgili taraflarla paylaşır.

Sürdürülebilirlik performansını sürekli iyileştirmek için çalışmalar yapar.

Sürdürülebilirlik stratejisini paydaşların beklentileri ve menfaatleri doğrultusunda sürekli olarak geliştirir.