Skip to main content

POLİTİKALARIMIZ

Kurumsal politikamız Daha fazla bilgi

Operasyonel Emniyet ve Güvenlik 

Türk Hava Yolları, yönetimi ve çalışanları ile birlikte, gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerde emniyet ve güvenliği ön planda tutarak her seviyedeki çalışanın gönüllü katılımları ile bildirim ve raporlarını teşvik eder, gelen bildirimleri cezalandırma için kullanmayacağını taahhüt eder ve aşağıdaki prensiplerin yerine getirilmesini sağlar. 

 • Operasyonel emniyet ve güvenliği sağlamak ve seviyesini yükseltmek, 
 • Emniyet ve güvenlik yönetimini uygulamak, 
 • Emniyet ve güvenlik sorumluluklarını belirlemek, 
 • Emniyet tehditlerini ve güvenlik zafiyetlerini belirlemek ve riskleri yönetmek, 
 • İletişimi en üst düzeyde kullanmak, 
 • Emniyet ve güvenlik kültürünü yerleştirmek. 

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti 

Türk Hava Yolları; ulusal ve uluslararası standart, yasa ve mevzuat doğrultusunda sahip olduğu finansal değerin yanı sıra sosyal, kültürel, etik ve insani değerlerini de çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iştirakçileri, tüm iş ortakları ve diğer paydaşları ile birlikte müşteri memnuniyeti ve şikayetlerinin yönetimini, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini mükemmeliyetçi yaklaşım ile sağlar. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre 

Türk Hava Yolları, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması, risklerinin yönetilmesi ile çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kirlenmenin önlenmesi ile gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacı doğrultusunda yasal şartlar ve mevzuata uygun hareket edip sürekli gelişme sağlar. 

Bilgi Güvenliği 

Türk Hava Yolları sunmuş olduğu faaliyetler kapsamında; 

 • Ortaklığın güvenilirliğini ve marka imajını korur, 
 • Ortaklığın operasyonel, taktik ve stratejik seviyedeki çıkarları için önemli olan bilgilerin korunmasını ve sadece ilgili kişiler tarafından ulaşılabilmesini sağlar, 
 • Ortaklığın tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlar, 
 • Ortaklığın, üçüncü taraflarla yaptığı sözleşmelerde belirlenen uygunluğu sağlar, 
 • Ortaklığın ana ve destek süreçlerine ait faaliyetlerin, kabul edilebilir kesinti sürelerini aşmadan devam etmelerini sağlar. 

Sosyal Sorumluluk ve Çalışanlar 

Türk Hava Yolları; yapmış olduğu ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle, varlığını sürdürdüğü topluma katma değer sağlayacak faaliyetler gerçekleştirir. 

Bu politika; yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerin ve uyması gereken tüm kuralların bilincinde olan, Ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini ve sorumluluklarını sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını etkin şekilde uygulayan, kendini sürekli geliştiren, fiziksel, tıbbi ve düşünsel açıdan işini yapmaya her an hazır olan çalışanlar sayesinde ortaya konur.

Emniyet politikamız Daha fazla bilgi

Genel Bakış 

Emniyet, Türk Hava Yolları organizasyonunun bütün kademelerinin birinci önceliğidir. Ortaklığın kurumsal değerlerinin vazgeçilmez ve asla ödün verilemeyecek bir parçasıdır. Emniyet aynı zamanda; etkin, verimli ve sürdürülebilir hava taşımacılığı operasyonunun sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Türk Hava Yolları’nın tüm kademelerindeki emniyet taahhüdünün, sektördeki en iyi uygulamalar ve standartlar düzeyinde tutulması büyük önem taşımaktadır. 

Emniyet Önceliği 

Türk Hava Yolları; organizasyon faaliyetlerinin, paydaşlarının ve çevrenin emniyetini en önemli unsur olarak değerlendirir. 

Yönetimin Taahhüdü 

Türk Hava Yolları, yönetimin katılımının, yürütülen operasyonlardaki emniyetin bütününe önemli derecede katkısı olduğunu kabul eder. Türk Hava Yolları’nın bütün yöneticileri emniyet ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak gözlemlemek ve sorumluluk sahalarında emniyetin sürdürülebilmesi ve iyileştirilmesi için aktif olarak gereken destek ve kaynakları sağlamakla yükümlüdür. 

Emniyet Yönetim Sistemi 

Türk Hava Yolları, çalışanları için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı, tüm müşterilerine olası en yüksek emniyet standartlarını sunmayı ve bu şartları sürdürülebilir hale getirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için; Türk Hava Yolları, organizasyonun tüm operasyon alanlarını kapsayan Emniyet Yönetim Sistemi’ni (SMS) ve tümleşik olarak Bitkinlik Risk Yönetimi Sistemi’ni (FRMS) işletmektedir. Emniyet Yönetim Sistemi’nin ve Bitkinlik Risk Yönetimi’nin esasını, fark edilen veya öngörülebilir tehlikeleri sistemli ve verilere dayalı olarak tanımlama, sürekli olarak izleme ve yönetme faaliyetleri oluşturur. Bu yaklaşım, Türk Hava Yolları ve paydaşları açısından riskleri en aza indirgeyip, gelecek gönenci güvence altına alır. 

Emniyet Kültürü 

Türk Hava Yolları, tüm yöneticileri ve çalışanları arasında “Yatay Örgütlü, Adil, Esnek, Adanmış, Bilgili, Öğrenen ve Raporlayan bir Emniyet Kültürünü teşvik eder ve yaşatır. 

Emniyet ve Kalite Standartlarının Benimsenmesi ve Geliştirilmesi 

Ulusal ve uluslararası gereklilikler çerçevesinde, Türk Hava Yolları emniyet ve kalite standartlarını, sektördeki en iyi uygulamaların da üzerinde, sürekli olarak geliştirmeyi hedefler.

Kalite politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları, iç ve dış hatlarda, tarifeli tarifesiz ticari yolcu ve kargo hava taşımacılığı hizmetleri, eğitim hizmetleri tasarımı ve sunumu faaliyetlerinde, Toplam Kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuat ile ticari etiği dikkate alarak, Ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla Kalite Politikası’nı beyan eder. 

Kalite yönetimi kapsamında ilgili standartlara, uymakla yükümlü ulusal ve uluslararası havacılık kurallarına ve yasal ve diğer şartlara uygun hareket eder. Amaç ve hedeflerine ulaşmak için, tüm çalışanların katılımıyla uygun yöntem ve mümkün olan en iyi teknoloji ve kaynakları kullanır. Süreçlerde, hedeflerle yönetim prensibini benimseyerek süreç performanslarını takip eder ve süreçlerini sürekli iyileştirir. 

Hizmette Mükemmelliği Aramak 

Faaliyetlerimizde ulaştığımız noktalar, bizim için mükemmellikte yeni arayışların başlangıcıdır. 

Yaşamın Değerinin Farkında Olarak, Tüm Hizmetlerimizde Emniyet ve Güvenliğe Önem Vermek 

Donanımlı insan kaynağımız, uygun altyapıya sahip çalışma ortamlarında, gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak, uçuş emniyeti ve güvenliğini sağlamak için “sıfır hata” odaklı çalışır. 

Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım Sergilemek 

Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; günümüz ve gelecekteki beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulması sağlanır. Müşterinin memnuniyeti, önerisi ve şikayeti etkin bir şekilde değerlendirilir. 

Çalışanlarımızla Fark Yaratmak 

Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; Ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretilir. 

Gelişmiş Teknolojiyi Kullanmak 

Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılmasını sağlar. 

Kaynakları Yönetmek 

En üst düzeyde operasyonel emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlar ve en uygun düzeyde kullanır. 

Geniş ve Güçlü Bir Uçuş Ağını Sürekli Kılmak 

Uçuş yoğunluğu, mesafesi, süresi, yolcu sayısı, kargo miktarı, uçak filosu ve uçulan nokta sayısı bakımından dünyada önde gelen havayolu şirketlerinden biri olmak için çalışır. 

Dünya Çapında Havacılık Kuruluşu Kimliğini Sürdürmek 

Sunduğu ve tedarik ettiği ürün ve hizmetleri, sürdürebilir kalite anlayışı doğrultusunda tanımlar, denetler ve yönetir. 

Dünya Sivil Havacılığında Söz Sahibi Olmak 

Ulusal ve uluslararası sivil havacılık organizasyonlarının yönetiminde, faaliyetlerinde ve aldığı kararlarda etkin rol alır. 

Sosyal Sorumluluk Bilincinde Hareket Etmek 

Eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre, spor, insani yardım gibi sosyal konularda, kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak sağlayarak, toplumun faydalanacağı projelerin gerçekleşmesini destekler. 

İş Ortaklarımızla Güç Birliği Yapmak 

Ortaklığımızın karlılığı, dünya ölçeğinde istikrarlı büyümesi ve uzun vadeli başarısının sürekliliği için; acenteler, hissedarlar, tedarikçiler ve diğer iştirakçilerimizle ortak hareket eder. 

Etkinliği ve Verimliliği Artırmak 

Tüm iş süreçlerimizde; planlanan sonuçlara ilk seferde ve uygun kaynaklar ile ulaşılmasına çalışılır. 

Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uymak ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmek 

Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek, sistem sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratılır.

Güvenlik politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları, ulusal ve uluslararası standartlara göre gerçekleştirdiği yolcu taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve eğitim faaliyetleri esnasında, operasyon şartlarını sürekli iyileştirerek güvenliği sağlayacağını bildirmek üzere Güvenlik Politikası’nı beyan eder. 

Operasyonel Güvenliğin Sağlanması 

Türk Hava Yolları, yerde veya uçuş sırasında gerçekleşebilecek yasadışı müdahale eylemlerini engellemek üzere süreçler geliştirir, uygular ve güvenlik hedefleri ile güvenlik performans standartlarını saptar. Bu prosesleri uygularken, güvenlik performans standartlarına ve kurumsal ihtiyaçlara sürekli olarak uygunluğunu sağlamak adına güvenlik politikasını periyodik olarak gözden geçirir. 

Güvenliğe İlişkin Faaliyetlerin Yönetilmesi 

Türk Hava Yolları, kurumsal güvenlik hedeflerinin ve güvenlik mevzuatına uygunlukla ilgili alınan tedbirlerin açık bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Tüm faaliyetlerinde, güvenliğin sürekli iyileştirilerek sağlanması adına kurumsal güvenlik yönetim sistemini uygular. 

Güvenlikle İlgili Sorumlulukların Belirlenmesi 

Türk Hava Yolları, çalışanlarının güvenlikle ilgili konularda sorumluluklarını belirler ve üst yönetimin güvenliği tüm organizasyonda temel bir öncelik olarak değerlendireceğini taahhüt eder. 

Güvenlik Zafiyetlerinin ve Risklerin Belirlenmesi 

Türk Hava Yolları, tüm çalışanlarına, gerçekleştirilen faaliyetlerdeki insan, makine, çevre ve görev unsurlarının etkileşimleri sonucu ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarını ve risklerini belirleyebilmek ve giderebilmek için her türlü desteği sağlar. 

En Üst Düzeyde Bir İletişim Ortamının Sağlanması 

Türk Hava Yolları, tüm faaliyetlerin güvenli bir çerçevede yürütülebilmesini sağlayabilmek amacıyla üst yönetim ve çalışanları arasında tarafsız bir bilgi akışı ve iletişim kültürünün oluşumunu destekler. Bunu yaparken de istem dışı insan hatasından kaynaklanan olayların raporlanmasını teşvik eder ve gelen raporları cezalandırma maksadıyla kullanmayacağını taahhüt eder. 

Kurumsal Güvenlik Kültürünün Oluşturulması ve Teşvik Edilmesi 

Türk Hava Yolları, kurumsal güvenlik kültürünün oluşturulması ve teşvik edilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını sağlar ve güvenliğin kurumsal yönetim sisteminin tamamlayıcı bir parçası olması adına güvenlik bilincini artırıcı faaliyetleri destekler. 

Güvenlik Sağlanması İçin Gereken Kaynakların Temin Edilmesi 

Türk Hava Yolları, güvenlik politikasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli kaynakların temin edilmesini sağlar.

İş sağlığı ve Güvenliği politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları Üst Yönetimi; çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı beyan eder. 

Kurallara Uymak 

İş sağlığı ve güvenliği alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder. 

Büyürken İnsanı Düşünmek, 

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve alt işverenlerin sağlığını ve güvenliğini gözeterek, riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder. Ortaklık Yönetimi, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının önemine, bu hususun Ortaklık başarısının bir parçası olduğuna inanır. 

Çalışan Katılımı ve İletişim 

İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin katılımını sağlar. Çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki birikimini ve bilincini arttırarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini desteklemek için çalışmalar yapar. Mevcut ve gelecekteki faaliyetler için çalışanlar ve tedarikçiler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda açık bir diyalog kurar. 

Kaynak Temini 

Kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt eder. 

Riskleri Yönetmek 

Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder ve bu riskleri minimize etmek için aksiyon planları geliştirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme çalışmaları yapar. 

Çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu hekimlik çalışmalarının sürekliliğini sağlar. Çalışanlara, alt işverenlere ve ziyaretçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur. 

Çalışma alanlarındaki muhtemel acil durumları tespit eder ve tüm bu senaryolar için hazırlıklı olacak çalışmaları yapar. 

Kritik fonksiyonlarda görev alan çalışanların, gerçekleştireceği operasyonlara fiziksel ve tıbbi boyutta uygunluğunun kontrolünü sağlar. 

Sivil havacılık sektöründeki insan faktörünün bilinciyle operasyonel emniyet ve güvenlikten taviz vermemek ve operasyonel riskleri en aza indirmek amacıyla; 

 • Öncelikle kritik fonksiyonlar için yeni insan kaynağı istihdamında alkol ve psikoaktif madde bağımlılığını bir seçim kriteri olarak uygular, alkol ve/veya psikoaktif madde bağımlısı olduğu tespit edilen adayları istihdam etmez. 
 • Kritik fonksiyonlarda görev alacak çalışanların, görevlerine başlamadan önce rutin olarak ve görevleri esnasında rastgele alkol ve/veya psikoaktif madde etkisi altında olup olmadıklarını kontrol eder. 
 • Alkol ve/veya psikoaktif madde etkisi altında olduğu tespit edilen çalışanların operasyona katılmasına izin vermez, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin kurallarını aynen uygular. 
 • Alkol bağımlısı olduğunu beyan eden ancak kural dışı davranmamış çalışanların tedavilerine destek olur. 

Sürekli İyileştirmek 

İş sağlığı ve güvenliği performansını izler, ölçer ve Dünya’daki iyi uygulamaları da dikkate alarak bu alandaki performansını sürekli iyileştirmek için çalışır. 

Uygun yönetim usullerinin gereğini, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hedeflerle ve devamlılık arz eden geliştirici programlarla politikayı devamlı gözden geçirerek gerçekleştirir.

Çevre politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları Üst Yönetimi, toplam kalite anlayışıyla, ulusal ve uluslararası yasa ve kurallar ile ticari etiği dikkate alarak, Ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla; iç hatlarda tarifeli, tarifesiz yolcu ve kargo ticari hava taşımacılığı hizmetleri, dış hatlar uçuş esnasında verilen hizmetler ve eğitim hizmetleri tasarım ve sunumunu kapsayacak şekilde Çevre Politikasını beyan eder.

Kurallara Uymak 

Çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal yasal şartlar, ulusal/uluslararası diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait kurallara uygun hareket eder. Desteklediği çevre projeleri ile yasalara uyumun ötesine geçmeyi amaçlar.

Çevre Boyutlarını Yönetmek 

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetleri sonucu ortaya çıkan çevre boyutlarını belirler ve çevresel etkileri tespit ederek bu etkileri azaltmak için aksiyon planları geliştirir. Önemli çevre boyutlarını kontrol altında tutmak için iyileştirme odaklı yönetim sistemi ve metotlar uygular.

Olumsuz Çevresel Etkileri En Aza İndirmek 

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken önceliği çevreyi korumaktır. İklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yakıt verimliliği ile ilgili girişimleri destekler ve sera gazı emisyonunu azaltıcı tedbirler alır.

Gürültü kirliliği ve atık oluşumunu engelleyici tedbirleri alır. Atık yönetimi kapsamında geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına öncelik ve geri kazanıma destek vererek atıkların en aza indirilmesini sağlar.

Büyürken İnsanı ve Çevreyi Düşünmek 

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alır.

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak 

Paydaşlarıyla birlikte ortak güvencesi olan gelecek nesilleri düşünerek, sürdürülebilirlik ilkesiyle doğal kaynakları etkin ve verimli kullanır; biyolojik çeşitliliğe önem verir.

Paydaşlarıyla Birlikte Gelişmek 

Çalışanlarının çevre konusundaki farkındalığını ve bilincini artırmak için çalışmalar yapar ve katılımlarını teşvik eder. Tüm paydaşlarıyla iletişim kurarak çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşır ve yaygınlaştırır. Yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir ürün ve hizmetleri destekler.

Sürekli İyileştirmek 

Çevre hedeflerine göre düzenli olarak çevre performansını ölçer, gelişimini izler, gözden geçirir ve sürekli iyileştirir. Çevre performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımını sağlar. Çevre performansı ile ilgili bilgileri paydaşlarına iletir. Çevre Politikasını periyodik olarak gözden geçirir, günceller ve ilgili taraflarla paylaşır.

Müşteri memnuniyeti politikamız Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları olarak, müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde müşterilerimizin beklentilerini, şikâyetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkânları sunarak, ekonomik beklentimiz olmadan müşterilerimizi dikkatle dinleriz. Ulusal ve uluslararası yasal şartları, mevzuat şartlarını, sivil havacılık kurallarını ve Ortaklığımızın dokümante edilmiş bilgilerini dikkate alarak müşteri memnuniyetini sağlamak için telafi yöntemlerini uygular, müşteriye ait geri bildirimleri değerlendirir ve çözüm üretiriz. 

Faaliyetlerimizle ilgili müşteri şikâyetlerini en doğru şekilde algılama, tanımlama, analiz etme, yönlendirme, çözümler üretme, müşteriye sonuçlarını bildirme süreçlerini; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirerek yönetir ve bu bilgiyi sürekli iyileştirme sağlamak için kullanırız. 

Müşterilerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için müşterilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.