Skip to main content

Miles&Smiles

Miles&Smiles 회원은 차를 렌트하시면 마일리지를 적립해 드립니다!

* Miles & Smiles 회원은 1일 100마일리지, 최대 1,000마일리지를 적립해 드립니다. 웹사이트를 통해 1~2일 렌트하시면 250마일리지를 추가로 적립해 드립니다. 3일 이상 렌트하시면 500마일리지를 추가로 적립해 드립니다.
추가 정보