ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากต้องการเป็นสมาชิก Miles&Smiles และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ สิ่งที่คุณต้องทำคือ ปฏิบัติตามกฎที่กำหนด รับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ขั้นตอนการประเมิน การเริ่มเป็นสมาชิก รายละเอียดบัตรสมาชิก Miles&Smiles รายละเอียดไมล์สะสม และระบบรางวัลจากหน้านี้

สมาชิก

ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก เรียนรู้เพิ่มเติม

การเป็นสมาชิกในโปรแกรม Miles&Smiles เปิดให้บุคคลทุกคนที่มีอายุอย่างน้อย 2 ปีในประเทศที่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมผู้โดยสารพิเศษได้ บุคคลเหล่านี้ยังต้องได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกของโปรแกรมดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับสถานะส่วนบุคคลของพวกเขา การเป็นสมาชิกไม่เปิดรับนิติบุคคลหรือกลุ่มหรือสมาคมอื่นๆ

สมัครสมาชิก เรียนรู้เพิ่มเติม

การเป็นสมาชิกในโปรแกรม Miles&Smiles เริ่มต้นด้วยกิจกรรมแรกที่บันทึกไว้ภายใต้โปรแกรมหลังจากกรอกแบบฟอร์มการสมัคร การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือการใช้บัตร Miles&Smiles ชั่วคราวครั้งแรก

คุณลักษณะของแอปพลิเคชัน เรียนรู้เพิ่มเติม

ไม่อนุญาตให้สมัครร่วมกันโดยบุคคลหลายคนและหลายใบสมัครโดยบุคคลคนเดียวกัน

สิทธิในการใช้สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อบุคคลได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร Miles&Smiles และใบสมัครได้รับการยอมรับแล้ว พวกเขาสามารถเริ่มรับประโยชน์จากโปรแกรมได้ Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครสมาชิกใดๆ และไม่มีภาระผูกพันในการให้เหตุผล

การยกเลิก การระงับ และการสิ้นสุดการเป็นสมาชิก เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิกสามารถออกจากโปรแกรม Miles&Smiles ได้ตลอดเวลาโดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Turkish Airlines Turkish Airlines สามารถยกเลิกข้อตกลงการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสองสัปดาห์ และไม่ได้มีภาระผูกพันในการให้เหตุผล หากสถานการณ์เหมาะสม ระยะเวลาการแจ้งเตือนอาจถูกเลื่อนออกไป Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิกในกรณีใดๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ สิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิกนี้จะยังคงดำเนินต่อไปตราบเท่าที่มีข้อสงสัยว่ามีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งด้านล่างนี้ หากปรากฏว่ามีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งด้านล่างนี้เป็นกรณีนี้ Turkish Airlines อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรียกร้องค่าชดเชย ในกรณีเช่นนี้ ภาระผูกพันของ Turkish Airlines ที่มีต่อสมาชิกดังกล่าว รวมถึงไมล์สะสมที่ได้รับและบริการอื่นๆ ภายใต้โปรแกรมนี้ จะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป
  • ในกรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนเงื่อนไขการเป็นสมาชิกทั่วไปของโปรแกรม Miles&Smiles เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเงื่อนไขการขนส่งทั่วไปของ Turkish Airlines
  • ในกรณีที่สมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอย่างมาก เช่น ในรายละเอียดเที่ยวบินที่บิน หรือใช้ประโยชน์จากโปรแกรมอย่างผิดกฎหมาย
  • ในกรณีที่สมาชิกทำให้รุนแรงขึ้น ล่วงละเมิด หรือทางวาจา หรือทำร้ายร่างกายพนักงานของ Miles&Smiles หรือ Turkish Airlines หรือผู้โดยสารหรือสมาชิกคนอื่น ๆ มีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับคำสั่งของพนักงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในระหว่างเที่ยวบินหรือขณะอยู่ในห้องรับรอง VIP หรือทำให้เครื่องบินหรือทรัพย์สินของลูกเรือหรือผู้โดยสารคนอื่น ๆ เสียหาย

อายุการใช้งานของไมล์ในกรณีที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง เรียนรู้เพิ่มเติม

ในกรณีที่ระยะเวลาแจ้งยุติการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงในนามของสมาชิกหรือ Turkish Airlines สิทธิ์ที่ได้รับภายใต้การเป็นสมาชิกดังกล่าวในโปรแกรม Miles&Smiles จะยังคงมีผลใช้ได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่กระทบต่อกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่อาจสั้นลง ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสิทธิเหล่านั้น ในช่วงเวลานี้ สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนไมล์ในบัญชีของตนเพื่อรับรางวัลได้ตามกฎและเงื่อนไขของโปรแกรม หากจำนวนไมล์ในบัญชีของสมาชิกไม่เพียงพอที่จะแลกรับรางวัล สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ในไมล์เหล่านั้น หาก Turkish Airlines ยกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยเหตุผลอันสมควร สมาชิกจะสูญเสียสิทธิ์ในการใช้ไมล์ในบัญชีของตน

ความสมบูรณ์ของบันทึกโปรแกรม เรียนรู้เพิ่มเติม

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป Turkish Airlines เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการบัญชี การคำนวณไมล์สะสมที่ได้รับ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรางวัล การออกรางวัล และผลการดำเนินงานของรางวัล บันทึกของ Turkish Airlines จะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในทุกกรณี

บัตรสมาชิก MILES&SMILES

บัตรดิจิทัล เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณสามารถเข้าถึงบัตรสมาชิกดิจิทัล Miles&Smiles ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือของ Turkish Airlines หลังจากที่คุณสร้างการเป็นสมาชิกแล้ว

บัตรชั่วคราว เรียนรู้เพิ่มเติม

บัตรสมาชิกชั่วคราวที่ระบุหมายเลขสมาชิกถาวรจะรวมอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร Miles&Smiles

การใช้บัตร เรียนรู้เพิ่มเติม

บัตรสมาชิก Miles&Smiles ไม่สามารถโอนให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้

รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (รหัส PIN) อ่านเพิ่มเติม

จะมีการส่งรหัส PIN ให้กับสมาชิก Miles&Smiles ทุกคนเพื่อใช้สำหรับการจัดการทางออนไลน์ของกิจกรรมการเป็นสมาชิกทั้งหมด รหัส PIN จะยืนยันความเป็นสมาชิกและแสดงสิทธิ์ของโปรแกรมของสมาชิกโดยอัตโนมัติ กิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการภายใต้รหัส PIN จะถือว่าได้กระทำโดยสมาชิกที่เป็นเจ้าของรหัสนั้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการใช้บัญชีในทางที่ผิด รหัส PIN จะต้องไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามและควรเก็บไว้เป็นความลับ Turkish Airlines จะออกรหัส PIN ให้กับสมาชิกตามคำขอเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ Turkish Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้รหัส PIN ของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต หากสมาชิกสงสัยว่ารหัส PIN ของตนอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทราบ สมาชิกจะต้องแจ้งตัวแทนของ Miles&Smiles ที่ระบุในเอกสารของ Miles&Smiles ทันที Turkish Airlines จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การแจ้งเตือนนี้ล่าช้าหรือไม่ได้ทำเลย

ไมล์สะสม

การคำนวณไมล์สะสม เรียนรู้เพิ่มเติม

ไมล์สะสมเป็นหน่วยการคำนวณที่ใช้ในโปรแกรม Miles&Smiles ไมล์สะสมภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก 

ไมล์สะสมสถานะจะได้รับจากการบินกับ Turkish Airlines และสายการบินพันธมิตรอื่นๆ ไม่รวมเที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินที่ให้บริการฟรี 

รับไมล์สะสมกับพันธมิตรโปรแกรมจากการซื้อด้วยบัตรเครดิตร่วมของ Miles&Smiles กับ Garanti Bank, QNB Finansbank และ Kuveyt Türk เกี่ยวกับไมล์สะสมนั้น ให้เพิ่มจำนวนไมล์สะสมทั้งหมดในบัญชีสมาชิกและให้สิทธิ์สมาชิกได้รับรางวัล เช่น รางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารร่วม หรือการอัปเกรด

ไมล์สะสมที่จะคำนวณ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มอบให้ภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles จะมอบให้ตามจำนวนไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับและใช้นับตั้งแต่เข้าร่วมโปรแกรม

บัญชีไมล์ส่วนบุคคล เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ "บัญชีไมล์" ของ Miles&Smiles ของตนเอง ซึ่งจะมีการบันทึกไมล์ที่ได้รับ การยกเว้นฟีเจอร์ "การเป็นสมาชิกครอบครัว" ที่มีอยู่ภายใต้ระดับสมาชิก Classic Plus Elite และ Elite Plus บัญชี Miles and Miles อาจไม่สามารถโอนได้ บุคคลมากกว่าหนึ่งคนอาจไม่สามารถสะสมไมล์ในบัญชีเดียวได้ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของโปรแกรมหรือไม่ก็ตาม และไมล์สะสมไม่สามารถใช้ร่วมกับไมล์ของสมาชิก Miles&Smiles รายอื่นเพื่อแลกเป็นรางวัลเดียวได้ สามารถแลกไมล์สะสมได้เฉพาะตามที่ระบุไว้ในกฎของโปรแกรม Miles&Smiles และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ไมล์ 

ในกรณีที่เสียชีวิต จะต้องแสดงใบมรณะบัตร ใบรับรองพันธุกรรม และใบรับรองการสละสิทธิ์ของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติจากโนตารีพับลิค (เอกสารที่แสดงว่าทายาทรายอื่นสละสิทธิ์ของตน) แก่ Turkish Airlines เพื่อให้ไมล์สะสมของสมาชิกที่เสียชีวิตสามารถ จะถูกโอนไปยังบัญชี Miles&Smiles ของทายาทบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ไมล์ที่โอนจะมีผลนับจากวันที่ได้รับเป็นครั้งแรก

รับไมล์สะสม เรียนรู้เพิ่มเติม

จำนวนไมล์สะสมที่สมาชิกสามารถรับได้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้รับ และตามเงื่อนไขของโปรแกรม Miles&Smiles Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับและการใช้ไมล์สะสมได้ตลอดเวลา

เช่นเดียวกับโปรแกรมสะสมไมล์สะสมของสายการบินอื่นๆ ไมล์สะสมที่ได้รับภายใต้โปรแกรมของ Turkish Airlines จะเป็นไปตามค่าไมล์สะสม TPM ของ IATA คุณสามารถดูค่าไมล์สะสม TPM ของ IATA ได้ในสมุดสะสมไมล์สะสมตามบัตรโดยสารที่จัดพิมพ์และอัปเดตโดย IATA IATA อัปเดตค่าเหล่านี้ตามตารางการรับไมล์สะสมที่ตีพิมพ์ในสมุดสะสมที่กล่าวมาข้างต้น

บนเที่ยวบินของ Turkish Airlines: คลิก ที่นี่ เพื่อดูจำนวนไมล์สะสมที่คุณจะได้รับจากเที่ยวบินของ Turkish Airlines

บนเที่ยวบิน AnadoluJet: สมาชิก Miles&Smiles จะได้รับไมล์สะสมสถานะจากเที่ยวบินของ AnadoluJet

บนเที่ยวบินกับสายการบินอื่นที่เป็นสมาชิกของ Star Alliance: ชั้นการจองที่ระบุโดยสายการบินจะกำหนดยอดไมล์สะสม ไปที่หน้า พันธมิตรโปรแกรม เพื่อดูตารางไมล์สะสมตามชั้นการจอง

ไมล์ต้อนรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

ตอนนี้คุณสามารถรับไมล์ต้อนรับ 1,000 ไมล์หลังจากเที่ยวบินแรกของคุณกับ Turkish Airlines, AnadoluJet หรือสายการบินที่เป็นสมาชิก Star Alliance อื่นๆ หรือหลังจากที่คุณใช้จ่ายครั้งแรกด้วยบัตรเครดิต Miles&Smiles

การประมวลผลไมล์สะสม เรียนรู้เพิ่มเติม

ไมล์สะสมที่ได้รับจะโอนเข้าบัญชีของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ขณะทำการจอง จะมีการขอหมายเลขสมาชิก Miles&Smiles ของสมาชิก และอาจจำเป็นต้องแสดงบัตรสมาชิกในระหว่างการเช็คอิน ไมล์สะสมที่รับเข้าบัญชีของสมาชิกไม่สามารถโอนไปยังบัญชีโครงการรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนไปยังบัญชีของสมาชิก Miles&Smiles รายอื่นได้

การรับไมล์สะสมย้อนหลัง เรียนรู้เพิ่มเติม

หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากไมล์สะสมไม่ได้รับเครดิตสำหรับเที่ยวบินที่ใช้หรือบริการที่ใช้ สมาชิกอาจขอให้เครดิตจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของตนย้อนหลังได้สูงสุดสิบสองเดือนหลังจากเที่ยวบินหรือบริการดังกล่าว คำขอที่ไม่ได้ทำภายในสิบสองเดือนหลังจากเที่ยวบินที่ใช้หรือใช้บริการจะไม่ได้รับการยอมรับ และเอกสารใดๆ ที่สนับสนุนคำขอดังกล่าวจะไม่ถูกส่งกลับ 

ขีดจำกัดเวลาสำหรับการประมวลผลไมล์สะสมย้อนหลังสำหรับสายการบินสมาชิกของ Star Alliance บางสายการบินอาจแตกต่างกันหรืออาจไม่พร้อมให้บริการเลย โปรแกรมรางวัลของสายการบินที่เป็นปัญหาจะถือเป็นพื้นฐาน 

ไมล์สะสมจะได้รับจากการใช้บริการของหน่วยงานพันธมิตรภายใต้ Miles&Smiles ณ วันที่เริ่มต้นของข้อตกลงกับหน่วยงานที่เป็นปัญหาเท่านั้น และจะไม่ได้รับไมล์สะสมย้อนหลังสำหรับสินค้าหรือบริการที่ซื้อก่อนวันเริ่มต้นดังกล่าว

อายุการใช้งานของไมล์สะสม เรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถเก็บไมล์สะสมได้ตลอดทั้งปี ไมล์สะสมที่ได้รับภายใต้โปรแกรม (เที่ยวบิน การเข้าพักโรงแรม การเช่ารถ) จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีปฏิทินที่สามเต็ม เวลา 23:59 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศตุรกี หลังจากการดำเนินการ

สมาชิกสามารถชำระเงิน 20 ดอลลาร์สำหรับทุกๆ 1,000 ไมล์สะสมที่กำลังจะหมดอายุเพื่อขยายอายุการใช้งานของไมล์สะสมเหล่านั้นออกไปอีกสามปี ไม่ว่าจะแสดงไว้ในสรุปบัญชีหรือไม่ก็ตาม เมื่อไมล์สะสมหมดอายุแล้ว ไมล์สะสมจะไม่สามารถใช้งานได้อีกครั้ง อายุการใช้งานของไมล์สะสมจะไม่ได้รับการขยายออกไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Turkish Airlines ไม่รับประกันว่าไมล์สะสมจะสามารถนำมาใช้กับเที่ยวบินหรือวันเดินทางที่ต้องการได้

สมาชิกจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับไมล์สะสมที่กำลังจะหมดอายุในสรุปบัญชีของตน และจะได้รับเชิญให้ใช้ไมล์สะสมเหล่านั้น

ไมล์สะสมจะต้องใช้ในการออกตั๋วก่อนวันหมดอายุ การใช้ไมล์สะสมระหว่างการจองเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ

*ไมล์สะสมที่จะหมดอายุปลายปี 2020 จะได้รับการขยายออกไปอีก 6 เดือน

เที่ยวบินที่ไม่ได้รับไมล์สะสม เรียนรู้เพิ่มเติม

Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นค่าโดยสาร การชำระเงิน และ/หรือประเภทผู้โดยสารบางส่วนหรือทั้งหมดจากโปรแกรม Miles&Smiles โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร

ใบแจ้งยอดไมล์สะสม เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิกทุกคนจะได้รับใบแจ้งยอดปกติผ่านอีเมลที่บันทึกไว้ในโปรไฟล์ Miles&Smiles ซึ่งแสดงยอดไมล์สะสมปัจจุบันและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Miles&Smiles จะมีการออกใบแจ้งยอดที่แสดงการรับและการใช้ไมล์ในทุกเดือน มิฉะนั้นใบแจ้งยอดรายครึ่งปีจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของสมาชิก จะไม่มีการโพสต์ใบแจ้งยอดแต่อย่างใด ใบแจ้งยอดเหล่านี้และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Miles&Smiles ไม่อาจถูกส่งไปยังสมาชิกที่ไม่ได้บันทึกกิจกรรมใดๆ ในบัญชีของพวกเขาในช่วงปีที่ผ่านมา สมาชิกสามารถดูสรุปบัญชีออนไลน์ได้โดยกรอกหมายเลขสมาชิกและรหัส PIN หรือขอข้อมูลนี้ทาง SMS Turkish Airlines จะส่งประกาศและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมไปยังอีเมลที่สมาชิกระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนโปรแกรม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles 

สามารถติดตามประกาศได้ที่ www.milesandsmiles.com สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามประกาศเหล่านี้ และควรแจ้งให้ Turkish Airlines ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่อีเมล Turkish Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกที่ไม่ได้รับข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและที่อยู่ไม่ได้รับการอัปเดต 

Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศข้อมูลผ่านทางอีเมลหรือบนเว็บไซต์ Miles&Smiles เท่านั้น ไม่ใช่แบบเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าสมาชิกยอมรับประกาศเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมและไมล์สะสม หากไม่ยื่นคำคัดค้านภายในสามสัปดาห์นับจากวันที่ประกาศ สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่ส่งข้อมูล Miles&Smiles

การประเมินการอุทธรณ์และการเปลี่ยนแปลงบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติม

Turkish Airlines เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินการอุทธรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยอดไมล์สะสมของสมาชิก และในการพิจารณาว่าได้รับไมล์สะสมหรือไม่ Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนไมล์สะสมใดๆ ก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะรับเข้าบัญชีด้วยความผิดพลาด Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนไมล์สะสมที่รับเข้าโดยความผิดพลาดและสมาชิกคนใดก็ตามได้ใช้ในภายหลัง และสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อชดเชยไมล์สะสมดังกล่าว หากและเมื่อจำเป็น

รางวัล

ประเภทรางวัล เรียนรู้เพิ่มเติม

รางวัลที่นำเสนอภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles ได้แก่ รางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารร่วม การอัปเกรด และการจัดการอื่นๆ ที่กำหนดโดย Turkish Airlines สามารถจองรางวัลบัตรโดยสารได้ทางออนไลน์เท่านั้น บัตรโดยสารร่วมและการอัปเกรดเที่ยวบินของ Turkish Airlines ไม่สามารถจองทางออนไลน์ได้ การอัปเกรดออนไลน์ของ Turkish Airlines และเที่ยวบินของสายการบินสมาชิก Star Alliance อื่นๆ จะได้รับอนุญาตสำหรับชั้นการจองที่กำหนดเท่านั้น

ตารางรางวัล / ไมล์สะสม เรียนรู้เพิ่มเติม

ตารางที่แสดงรางวัลที่มอบให้และจำนวนไมล์สะสมที่ต้องการนั้นมีอยู่ที่เว็บไซต์ Miles&Smiles และศูนย์บริการทางโทรศัพท์ Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเหล่านี้โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร

การใช้รางวัล เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อใช้รางวัล สมาชิกต้องทำการจองที่เกี่ยวข้องผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์สำหรับการจองของ Turkish Airlines เว็บไซต์ สำนักงานขาย หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หากสมาชิกไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องการจองเที่ยวบินหรือบริการโดยใช้รางวัล Miles&Smiles ทาง Turkish Airlines อาจปฏิเสธที่จะใช้รางวัลดังกล่าว

ข้อจำกัดในการใช้รางวัล เรียนรู้เพิ่มเติม

รางวัลอาจขึ้นอยู่กับโควตา การจำกัดวันที่ และข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดโดย Turkish Airlines อาจมีการนำกฎระเบียบหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาใช้เพื่อการรับหรือการใช้รางวัลเฉพาะ 

กฎของโปรแกรม Miles&Smiles ใช้กับบัตรโดยสารรางวัล Miles&Smiles ที่ออกสำหรับเที่ยวบินของสายการบินสมาชิก Star Alliance อื่นๆ หรือรวมกับเที่ยวบินของสายการบินสมาชิกของ Star Alliance เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของ Turkish Airlines เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับบัตรโดยสารใดๆ ที่ได้รับภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles สมาชิกจะต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขทั่วไปของ Turkish Airlines ในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารของโปรแกรม ประกาศเป็นระยะ หรือข้อมูล Miles&Smiles อื่นๆ สมาชิกที่ใช้รางวัลบัตรโดยสารจะมีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้โดยสารคนอื่นๆ 

ในขณะที่ใช้รางวัลบัตรโดยสารกับสายการบินอื่น สมาชิกจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปของสายการบินนั้น

การใช้รางวัลเพื่อผู้อื่น เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิกอาจได้รับรางวัลที่ออกให้กับบุคคลอื่น ตราบเท่าที่จะไม่เป็นการตอบแทนการชำระเงินเป็นเงินสดหรือสิ่งของ

การออกรางวัล เรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถออกรางวัลได้ก็ต่อเมื่อมีรางวัลที่ร้องขอ และสมาชิกมีไมล์สะสมเพียงพอในบัญชีของตนสำหรับรางวัลที่ร้องขอ รางวัลจะหมดอายุหนึ่งปีหลังจากมีการออกรางวัล และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน และ/หรือขยายเวลาได้ และไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับวิธีการชำระเงินอื่นใดได้

การโอนไมล์สะสม เรียนรู้เพิ่มเติม

ไมล์สะสมที่ได้รับภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles ไม่สามารถโอนหรือรวมกับโปรแกรมไมล์สะสมอื่นๆ ได้ 

การซื้อโบนัสไมล์สะสม: สมาชิก Miles&Smiles ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการซื้อไมล์สะสม ไมล์สะสมที่ซื้อและค่าธรรมเนียมสำหรับไมล์สะสมที่ซื้อไม่สามารถขอคืนได้ สมาชิกสามารถซื้อไมล์สะสมได้สูงสุด 50,000 ไมล์ในบัญชีของตน หรือบัญชีของสมาชิกรายอื่นภายในแต่ละปีปฏิทิน ไมล์สะสมที่ซื้อจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Miles&Smiles สามารถซื้อไมล์สะสมขั้นต่ำ 1,000 ไมล์ได้ ไมล์สะสมที่ซื้อทางออนไลน์จะรับเข้าไปยังบัญชีของสมาชิกทันที สำหรับการขายไมล์สะสมผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ และสำนักงานขาย จะต้องมีอย่างน้อย 1 เที่ยวบินที่ได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ (เมื่อเช็คอินหรือจอง) ภายใน 1 ปีที่ผ่านมาในบัญชีสมาชิกจึงจะสามารถซื้อไมล์สะสมได้ (เที่ยวบิน: เที่ยวบินของ Star Alliance Airlines และ Turkish Airlines ที่ได้รับรางวัลไมล์สะสม)

การโอนไมล์สะสม: สมาชิก Miles&Smiles ทุกคนสามารถโอนไมล์สะสมได้ ไม่มีการจำกัดจำนวนไมล์สะสมสูงสุดหรือต่ำสุดที่สามารถโอนได้ สมาชิกสามารถโอนไมล์สะสมได้มากเท่าที่ต้องการ ไมล์สะสมที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดสามารถโอนได้ ไมล์สะสมที่โอนใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะสมาชิกของฝ่ายที่ได้รับ ไมล์สะสมจะมีอายุการใช้งานสามปีหลังจากวันที่โอน ไมล์สะสมที่โอนแล้วสามารถโอนได้อีกครั้ง ราคาขายของการโอนไมล์สะสม ค่าธรรมเนียมในการโอนไมล์สะสมคือ 20 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ 1,000 ไมล์แรก ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไมล์สะสมที่โอนและค่าธรรมเนียมการโอนไม่สามารถขอคืนได้ ไมล์สะสมสามารถโอนผ่านเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ไมล์สะสมที่โอนจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Miles&Smiles ไมล์สะสมที่โอนจะถูกรับเข้าบัญชีของสมาชิกที่ได้รับทันที การยืนยันทาง SMS และอีเมลจะถูกส่งหลังการโอน ในการทำรายการโอน สมาชิกที่ต้องการโอนไมล์สะสมและสมาชิกที่จะโอนไมล์สะสมให้จะต้องมีการลงทะเบียนอัตโนมัติอย่างน้อย 1 เที่ยวบิน (ณ เวลาที่เช็คอินและจอง) ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา (เที่ยวบิน: เที่ยวบินของ Star Alliance Airlines และ Turkish Airlines ที่ได้รับรางวัลไมล์สะสม)

การใช้รางวัลบัตรโดยสาร MILES&SMILES

การออกรางวัลบัตรโดยสาร เรียนรู้เพิ่มเติม

Award tickets can be issued through our website, mobile apps, call center or at our sales offices with a proof of valid ID.

รางวัลบัตรโดยสารจะไม่ได้รับไมล์สะสม เรียนรู้เพิ่มเติม

การเดินทางที่ทำโดยใช้รางวัลบัตรโดยสารจะไม่ได้รับไมล์สะสมใดๆ

จำนวนไมล์สะสมที่กำหนดเพื่อรับรางวัล เรียนรู้เพิ่มเติม

จำนวนไมล์สะสมที่จำเป็นจะต้องมีอยู่ในบัญชีของสมาชิกเพื่อขอรับรางวัลบัตรโดยสาร ไม่สามารถออกรางวัลบัตรโดยสารได้หากมีจำนวนไมล์สะสมไม่เพียงพอในบัญชีของสมาชิก จำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้สำหรับรางวัลบัตรโดยสารจะเท่ากันสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก สำหรับทารกที่อายุน้อยกว่าสองปี จะมีการจัดเตรียมบัตรโดยสารรางวัลมูลค่า 10% ของมูลค่าไมล์สะสมของผู้ใหญ่

อายุการใช้งานของรางวัลบัตรโดยสาร เรียนรู้เพิ่มเติม

รางวัลบัตรโดยสารจะหมดอายุหนึ่งปีหลังจากวันที่ออก ตั๋วเหล่านี้ไม่สามารถโอนและไม่สามารถขยายเวลาได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระเงินประเภทอื่น หรือตั๋วส่งเสริมการขาย/ส่วนลดอื่นๆ ได้ ไมล์สะสมไม่สามารถใช้ร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อรับรางวัลเดียวได้

ประเภทการจองรางวัลบัตรโดยสาร เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการออกรางวัลบัตรโดยสาร ต้องทำการจองและอนุมัติในประเภท "รางวัลบัตรโดยสาร" ไม่สามารถออกรางวัลบัตรโดยสารได้ในกรณีที่การจองการเดินทางขาออก/ขาเข้าไม่ได้รับการอนุมัติ ตัวเลือกที่มีให้สำหรับบัตรโดยสารแบบขายปลีก (กรอบเวลาการซื้อ/ขีดจำกัดเวลาการออก) ใช้กับรางวัลบัตรโดยสาร Miles&Smiles อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการระบุตัวเลือกสนามบินสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร

ไมล์สะสมจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อออกรางวัลบัตรโดยสาร เรียนรู้เพิ่มเติม

รางวัลบัตรโดยสารมีสองประเภทที่ออกภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles: "รางวัลบัตรโดยสารแบบจำกัดจำนวนที่จะรับได้" และ "รางวัลบัตรโดยสารแบบรับประกันที่นั่ง"

รางวัลบัตรโดยสารแบบจำกัดความสามารถที่จะรับได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถจองได้เฉพาะเมื่อมีชั้นว่างเท่านั้น ชั้นการจองที่เกี่ยวข้องกับ "รางวัลบัตรโดยสารแบบจำกัดความสามารถที่จะรับได้" คือ X (สำหรับชั้นประหยัด) และ I (สำหรับชั้นธุรกิจ) ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับ "รางวัลบัตรโดยสารแบบจำกัดความสามารถที่จะรับได้" ต่ำกว่าไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับ "รางวัลบัตรโดยสารแบบรับประกันที่นั่ง" การใช้รางวัลบัตรโดยสารในชั้นนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งสูงสุดเท่านั้น การใช้รางวัลบัตรโดยสารอาจไม่สามารถทำได้ในบางจุดหมายปลายทางและบางฤดูกาล 

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่จะออกร่วมกับ Turkish Airlines และสายการบินสมาชิกของ Star Alliance สามารถจองได้ในชั้นการจอง "รางวัลบัตรโดยสารแบบจำกัดความสามารถที่จะรับได้" เท่านั้น บัตรโดยสารรางวัลแบบรวมจะขึ้นอยู่กับตารางรางวัลของ Star Alliance และข้อบังคับในการมอบรางวัลของ Star Alliance 

Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การควบคุมความจุหรือข้อจำกัดอื่นๆ กับ "รางวัลบัตรโดยสารแบบจำกัดความสามารถที่จะรับได้" 

นอกจากนี้ วันที่งดให้บริการจะมีผลกับสายการบินสมาชิกของ Star Alliance บางแห่ง

รางวัลบัตรโดยสารแบบรับประกันที่นั่ง เรียนรู้เพิ่มเติม

"บัตรโดยสารแบบรับประกันที่นั่ง" ไม่มีข้อจำกัดใดๆ และสามารถใช้ได้ตราบใดที่ยังมีพื้นที่บนเที่ยวบิน 

ในเที่ยวบินของ Turkish Airlines ชั้นการจอง "รางวัลบัตรโดยสารแบบรับประกันที่นั่ง" คือ X (สำหรับชั้นประหยัด) และ I (สำหรับชั้นธุรกิจ) 

ชั้นรางวัลที่กล่าวถึงข้างต้น (X, Z, I) อาจแตกต่างกันไป และ Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสารที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสมัครรับรางวัลบัตรโดยสาร ไมล์สะสมที่ไม่ได้รับจากรางวัล และข้อจำกัดอื่น ๆ เรียนรู้เพิ่มเติม

• Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารร่วม และอัปเกรดตารางรางวัล 

• การเดินทางที่เกิดขึ้นหรือบริการที่ซื้อโดยใช้รางวัลจะไม่ได้รับไมล์สะสม 

• รางวัลบัตรโดยสารอาจขึ้นอยู่กับวันที่ จำนวนสูงสุดที่มี เส้นทาง และข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดโดย Turkish Airlines จะมีการออกรางวัลบัตรโดยสารทันทีหลังจากยืนยันการจองแล้ว 

• อนุญาตให้มีขาบินได้สูงสุด 6 ขาสำหรับรางวัลบัตรโดยสารที่จองทางออนไลน์ 

• สนามบินปลายทางเดียวกันไม่ควรปรากฏเกินหนึ่งครั้งในส่วนขาออกหรือขาเข้าของแผนการเดินทาง 

• การพักต่อเครื่อง (การหยุดที่มีระยะเวลาเกินกว่า 24 ชั่วโมง): อนุญาตให้พักต่อเครื่องได้หนึ่งครั้งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารที่จะใช้กับเที่ยวบินของ Turkish Airlines อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้มีการพักต่อเครื่องสำหรับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ทางออนไลน์ 

• กฎการพักต่อเครื่องอาจแตกต่างกันไปตามตารางรางวัลของ Star Alliance 

• รางวัลบัตรโดยสารสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินของ Turkish Airlines ตามกำหนดเวลาเท่านั้น 

• การจองรางวัลบัตรโดยสารที่ดำเนินการทางออนไลน์สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินของ Turkish Airlines เท่านั้น และไม่สามารถใช้กับบัตรโดยสารรวมของสายการบินพันธมิตรได้ 

• ไม่สามารถจองบัตรโดยสารร่วมและอัปเกรดทางออนไลน์ได้ (ยกเว้นรางวัลอัปเกรดของ Star Alliance) 

• สมาชิก Miles&Smiles สามารถขอรางวัลบัตรโดยสารสำหรับญาติหรือบุคคลอื่นทางออนไลน์ได้โดยใช้ไมล์สะสมจากบัญชีของตน โดยจะต้องเดินทางด้วยกัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้สูงสุดห้าคน รวมถึงสมาชิกที่ใช้ไมล์สะสมด้วย

การเดินทางแบบเปิดกว้างด้วยรางวัลบัตรโดยสาร เรียนรู้เพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้โดยสารตั้งใจที่จะกลับไปยังจุดหมายปลายทางเดิมจากจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแรก (เช่น ลอนดอน>โรม, มิลาน>ลอนดอน) หรือในกรณีที่ผู้โดยสารตั้งใจที่จะกลับไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายขากลับอื่น (ลอนดอน>โรม, โรม> แมนเชสเตอร์) สิ่งเหล่านี้จัดว่าเป็นการเดินทางแบบเปิดกว้าง สามารถทำได้เพียง 1 รายการเท่านั้นบนรางวัลบัตรโดยสาร การเดินทางแบบเปิดกว้างไม่สามารถใช้ได้กับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกทางออนไลน์ นโยบายแบบเปิดกว้างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินสมาชิก Star Alliance อื่นๆ อาจแตกต่างกัน

การไม่เข้าร่วมและไม่นำเสนอเอกสาร เรียนรู้เพิ่มเติม

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไม่แสดงตนหากสมาชิกที่ถือที่นั่งที่จองไว้ไม่สามารถขึ้นเที่ยวบินที่จองไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นสำหรับเที่ยวบิน (ไม่แสดงตัว/นำออก)

รางวัลบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิก Miles&Smiles สามารถจองตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ และไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ตั๋วกระดาษ ต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินระหว่างการจองออนไลน์และบัตรประจำตัวที่ถูกต้องเมื่อเช็คอิน ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิกทันทีที่การจองได้รับการอนุมัติ

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ เรียนรู้เพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา หรือเส้นทางการเดินทาง (ซึ่งสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินของ Turkish Airlines เท่านั้น โดยต้องทำการจองโซนรางวัล ฤดูกาล และชั้นรางวัลเดียวกัน) และการขอคืนไมล์สะสมสำหรับรางวัลบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ (เช่น บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้คูปองทั้งขาไปและขากลับ) บัตรโดยสารร่วม หรือการจองการอัปเกรดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 

สำนักงานขายของ Turkish Airlines ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรางวัลที่ออกภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles การเปลี่ยนแปลงรางวัลบัตรโดยสารและการคืนไมล์สะสมไม่สามารถทำได้หากไม่มีสำนักงานขายของ Turkish Airlines

สมาชิก MILES&SMILES / CLASSIC PLUS, ELITE และ ELITE PLUS

สมาชิก Classic Plus, Elite และ Elite Plus เรียนรู้เพิ่มเติม

นอกเหนือจากรางวัลที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้างต้น สมาชิก Miles&Smiles ยังมีสิทธิ์เป็นสมาชิก Miles&Smiles แบบ Classic Plus, Elite, Elite Plus และเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับสถานะสมาชิก)

ไมล์สะสมที่นำมาพิจารณาสำหรับระดับสมาชิก เรียนรู้เพิ่มเติม

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก Miles&Smiles แบบ Classic Plus, Elite และ Elite Plus ไมล์ที่ได้รับจากเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของ Turkish Airlines รวมถึงไมล์สะสมที่ได้รับจากสายการบินพันธมิตรอื่นๆ จะรวมอยู่ในการคำนวณ ไมล์สะสมเหล่านี้จะแสดงแยกกันเป็นไมล์สะสมสถานะในใบแจ้งยอดของ Miles&Smiles นอกเหนือจากรางวัลที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้นแล้ว ยังสามารถใช้ไมล์สะสมสถานะเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก Miles&Smiles แบบ Classic Plus, Elite และ Elite Plus ในทางกลับกัน โบนัสไมล์สะสมสามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลได้เท่านั้น และไม่นับรวมกับคุณสมบัติการเป็นสมาชิก Miles&Smiles แบบ Classic Plus, Elite, Elite Plus

เงื่อนไขของระดับการเป็นสมาชิก เรียนรู้เพิ่มเติม

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก Miles&Smiles ระดับ Classic Plus, Elite หรือ Elite Plus สมาชิกจะต้องสะสมไมล์โปรแกรมตามจำนวนขั้นต่ำภายในสิบสองเดือนติดต่อกัน สำหรับการเป็นสมาชิกในระดับใดระดับหนึ่งที่จะขยายออกไป จำนวนไมล์สะสมที่ได้รับภายในสิบสองเดือนติดต่อกันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมาจะถูกนำมาพิจารณาด้วย นอกจากนี้ เที่ยวบินจำนวนหนึ่งภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องยังเป็นเกณฑ์นอกเหนือจากไมล์สถานะสำหรับสถานะ Classic Plus เท่านั้น

อื่นๆ

ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียนรู้เพิ่มเติม

Turkish Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอาจต้องได้รับจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles

การรักษาความลับ เรียนรู้เพิ่มเติม

Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลสมาชิกภายในบริบทของโปรแกรม Miles&Smiles และ/หรือแบ่งปันกับพันธมิตรของโปรแกรม สมาชิกจะถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดข้างต้นตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นสมาชิก

ฉันยอมรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันในกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างและส่งเสริมบริการที่เป็นส่วนตัวสำหรับฉัน โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกิจกรรมของ Miles&Smiles ได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Turkish Airlines สำหรับ Miles&Smiles และประกาศความเป็นส่วนตัวของ GDPR ของ Turkish Airlines สำหรับ Miles&Smiles*

*หากคุณอยู่ภายใต้ GDPR

ความรับผิดชอบในการแจ้งให้ทราบ เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้งให้บุคคลที่สามหรือบริษัท (เช่น นายจ้างของพวกเขา) ที่ได้ชำระค่าบัตรโดยสารหรือบริการอื่นๆ ของไมล์สะสมที่ได้รับมา

กฎหมายแห่งชาติ เรียนรู้เพิ่มเติม

ในบางประเทศ กฎหมายท้องถิ่นอาจกำหนดข้อจำกัดในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรม Miles&Smiles Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การใช้รางวัลในทางที่ผิด เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิก Miles&Smiles แบบ Classic, Classic Plus, Elite และ Elite Plus ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการเป็นสมาชิก Miles&Smiles ใช้รางวัลโปรแกรมในทางที่ผิด หรือพยายามรับสิทธิประโยชน์โดยการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อมูลเที่ยวบิน) นอกเหนือจากความเสียหายชดเชยใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว อาจมีการยกเลิกการเป็นสมาชิก Miles&Smiles โดย Turkish Airlines (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4) และไมล์สะสมและ/หรือรางวัลใดๆ ที่ได้รับประกาศว่าไม่ถูกต้อง สมาชิกจะต้องชำระค่าชดเชยสำหรับรางวัลที่ใช้ไปในทางที่ผิด นี่คือค่าธรรมเนียมสูงสุดของตั๋วแบบขายปลีกที่เทียบเท่ากับรางวัล Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เหลืออยู่

การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารรางวัลใดๆ ที่ได้รับอย่างผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปจะไม่ได้รับการยอมรับ

สิทธิ์ของ Turkish Airlines ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม การสละรางวัล และการจำกัดความรับผิดชอบ เรียนรู้เพิ่มเติม

Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยกเลิกโปรแกรม Miles&Smiles และ/หรือความร่วมมือใดๆ กับพันธมิตรภายใต้โปรแกรม Miles&Smiles ได้ตลอดเวลา โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรม Miles&Smiles จะมีผลผูกพันกับสมาชิกทุกคนทันทีที่มีการประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานขายของ Turkish Airlines โดยศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Miles&Smiles บนเว็บไซต์ Miles&Smiles หรือในใบแจ้งยอดที่ส่งให้สมาชิกทางอีเมลแล้ว ดังนั้น ไมล์สะสมหรือรางวัลที่สะสมจะไม่ถือเป็นผลประโยชน์ในส่วนของสมาชิก Turkish Airlines ไม่รับประกันความพร้อมของรางวัล รับประกันว่าสมาชิกจะสามารถใช้รางวัลของตนในเที่ยวบินที่ต้องการ หรือต้องใช้จำนวนไมล์สะสมเท่ากันเสมอสำหรับรางวัลเดียวกัน Turkish Airlines เป็นเจ้าของสิทธิ์การจัดการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Miles&Smiles แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ Turkish Airlines มอบรางวัลเป็นระยะๆ หรือใช้แนวทางปฏิบัติอื่นที่ขัดต่อหลักการของโปรแกรม ให้สิทธิ์เพิ่มเติมเป็นระยะ หรือล้มเหลวหรือล่าช้าในการใช้สิทธิใดๆ ภายใต้โปรแกรม หรือในการกำหนดให้สมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรม สิ่งนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการจัดการเหนือโปรแกรม หรือการสละสิทธิ์ในการกำหนดให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใดๆ ที่พวกเขาผูกพัน และแนวปฏิบัติพิเศษดังกล่าวจะไม่ถือว่าได้ให้สิทธิ์เพิ่มเติมแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่น ในการแก้ไขหลักการของโปรแกรมหรือเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับแนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน กฎที่ควบคุมการจำกัดความรับผิดในเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งของ Turkish Airlines (ผู้โดยสารและสัมภาระ) จะนำไปใช้กับโปรแกรมนี้ด้วย ในกรณีที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโปรแกรม ความรับผิดจะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายทางวัตถุโดยตรง และ Turkish Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางศีลธรรมหรือความเสียหายทางอ้อม

สิทธิในการมอบความไว้วางใจให้กับโครงการ เรียนรู้เพิ่มเติม

Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายการดำเนินงานของโปรแกรม Miles&Smiles ให้กับบริษัทที่สืบทอดตำแหน่งหรือบุคคลที่สาม และในการโอนข้อตกลงที่ทำกับสมาชิกของโปรแกรมไปยังบริษัทที่สืบทอดดังกล่าวหรือบุคคลที่สามดังกล่าว สมาชิกจะได้รับแจ้งตามสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล เรียนรู้เพิ่มเติม

การตีความ การนำไปใช้ และการระงับข้อพิพาทของโปรแกรม Miles&Smiles อยู่ภายใต้กฎหมายของตุรกี และศาลอิสตันบูล รวมถึงสำนักงานบังคับคดีที่ได้รับอนุญาตในการระงับข้อพิพาท อย่างไรก็ตาม Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายผ่านศาลที่มีเขตอำนาจอื่นๆ ภายในเขตอำนาจศาล