Skip to main content

Türk Hava Yolları A.O. Kimlik/Pasaport Bilgilerinin İşlenmesi İçin Veri Koruma Aydınlatma Metni

Türk Hava Yolları A.O. olarak veri sorumlusu sıfatıyla siz değerli müşterilerimize seyahat hizmetlerinin sunulabilmesi, biletleme, bagaj/buluntu eşya işlemleri, boarding gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi, yükümlü olduğumuz üzere kimlik/pasaport/vize bilgilerinin geçerliliğine ilişkin kontrollerin yapılabilmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, ödeme/tazminat/transfer/üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması gibi amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinize ilişkin olarak sizleri öncelikle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuat ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası sayfamızda bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ni okumanızı rica ederiz. GDPR kapsamında daha detaylı bilgi almak için GDPR Privacy Notice sayfamızda bulunan Türk Hava Yolları GDPR Gizlilik Bildirimi’ni okumanızı rica ederiz.

 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz? Kişisel verileriniz, ulusal/uluslararası mevzuat hükümleri, ulusal/uluslararası havacılık kuralları uyarınca uçuş operasyonlarının gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli kayıt ve belgelerin hazırlanması, sivil havacılık otoritelerinin belirlediği kurallara uyulması, varış ülkesinin mülki amirlerinin verdiği sözlü/yazılı talimatların yerine getirilmesi, yolcularımızın seyahat evrakları üzerinde (pasaport süresi, geçerliliği, vize tarihleri, oturma izni gibi) bazı inceleme ve teyitlerin yapılması, bu incelemelere ilişkin kayıtların tutulması, yasaların öngördüğü bilgi saklama, raporlama, kayıt tutma, bilgilendirme, vergi, uluslararası yaptırımlar ve sair yükümlülüklere uyulması, güvenliğin sağlanması, bagajınızın/buluntu eşyaların tespiti/takibi/teslimi işlemlerinin yapılması, ödeme/tazminat/transfer/üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, seyahatinize ilişkin düzenleme ve bilgilendirmelerin yapılması ve talep, şikayet ve görüşlerinizin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarıyoruz? Kişisel verilerinizi yurtiçindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraflara yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde aktarabileceğimiz üçüncü taraflar:
  • Taşımanın gerçekleştiği yabancı devletler, ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları
  • Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız
  • Grup şirketlerimiz
  • Tedarikçilerimiz
 • Kişisel verilerinizi nasıl elde ediyoruz? Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen şartlardan en az birinin bulunması kaydı ile Şirketimize ait gişe, banko, kontuar vb. alanlarda matbu formlar, bu amaca özgülenmiş elektronik veya online sistemler vasıtasıyla elde edilmekte ve başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere tabi olduğumuz ulusal/uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmektedir. Tarafınızdan kimlik/pasaport görüntüsü almamız halinde söz konusu kayıtlar, yukarıda sayılan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, talep edilmesi halinde varış ülkesinde bulunan yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile düzenleyici otoritelere bilgi/belge sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak, veri minimizasyonu ilkesine uygun şekilde ve veri güvenliği sağlanarak işlenmekte ve bu kayıtlar operasyonel süreçlerin ve hukuki yükümlülüklerin sona ermesinden sonra silinmektedir.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı nedir? Kanun uyarınca, kişisel veriler ancak Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan durumlarda ve/veya uluslararası mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenebilir. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları olarak müşterilerimizin kişisel verilerini i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (hava yolu taşımacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi veya bağlantılı hizmetlerin sunulması), iii) yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iv) müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.
 • İlgili Kişi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz? Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel ilgili kişi olarak kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz:
 1. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
 2. Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 3. Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
 4. Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz.
 5. Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 6. Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 7. İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz.
 8. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 9. GDPR kapsamındaki haklarınızı öğrenmek için GDPR Privacy Notice sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • İlgili kişi tarafından hakların kullanılması Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen kişilere, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap veririz. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır. Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir. Başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz. Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı iletişime geçebilirsiniz.
 • Veri sorumlusu ve iletişim bilgileri : Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No: 3/2 34149 Bakırköy/İstanbul/ Türkiye, Tel: 00 90 212 463 63 63,
 • Bize ulaşın : https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/musteri-iliskileri/

DİĞER DİLLER

Bu sayfanın diğer dillerdeki çevirilerini incelemek isterseniz aşağıdaki dokümanlardan faydalanabilirsiniz.

Bulgarca | Çekçe | Danca | Estonyaca | Felemenkçe | Fince | Hırvatça | İsveçce | Macarca | Lehçe | Letonca | Litvanca | Rumence | Slovakça | Slovence | Yunanca